Ocenianie w procesie pracy

advertisement
Ocenianie w procesie pracy
Proces oceniania rozpoczyna- się podczas
pierwszej wizyty w firmie ( w trakcie
selekcji i wprowadzenia do firmy).
Ocenianie
kandydatapracownika
Potencjał
rozwojowy
pracownika,
potrzeby
szkolenia
Awansowanie
i kontrola
Zwolnienie
pracownika
Fary procesu pracy
Wejście
Ocenianie
pracowników
Działanie
Wyjście
Ocenianie w ramach funkcji
personalnej
Motywowani
e
Stosunki
Pracy
Wynagradza
nie
Redukcja
Rozwój
Kierowanie
Planowanie
Ocenianie
Zatrudnianie
Ocenianie pracowników jest to
wartościowanie ich postaw, cech osobowości,
umiejętności, zachowań i poziomu wykonania
przez nich zadań istotnych z punktu widzenia
celów organizacji, wyrażone w formie ustnej
lub pisemnej.
Mówiąc o ocenianiu osób wykonujących pracę,
mamy na myśli wyrażony w formie ustnej lub
pisemnej pogląd wartościujący ich cechy
osobowe zachowania i efekty pracy.
Ocenianie pracowników może odbywać się
poprzez dwie formy:
 oceny bieżącej (niesformalizowanej)
prowadzona przez przełożonego w czasie
wykonywania codziennej pracy.
 oceny okresowej (sformalizowanej)
uzupełnienie oceny bieżącej. Zorganizowana w
sposób systemowy.
Istota procesu oceniania polega na:
-określeniu celu i wzorca oceny
-porównania elementów ocenianych do
wzorcowych
- dostarczeniu informacji zwrotnych ocenianym
Typologii D.McGregora trzech kategorii
celów oceniania:
-cele administracyjne
-cele informacyjne
-cele motywacyjne
Czy też sprowadzenie celów ocenia do
kategorii:
-celów organizacyjnych
-celów psychospołecznych
Cele uwzględniane przez aspekt organizacyjny i
psychospołeczny.
Cele Organizacyjne
Obiektywny wymiar kariery
Sukcesja
Awansowanie
Szkolenia
Przydatność pracowników
Przeniesienia
Nagrody i kary
Cele Psychospołeczne
Wyniki pracy
Informacja zwrotna o wynikach
pracownika
Uznanie
Poczucie własnej wartości
Modyfikacja zachowań
Informacja zwrotna o potencjale zwrotnym
pracownika
Subiektywny wymiar kariery
Rozwój zawodowy
Poprawa klimatu społecznego
Funkcja Retrospekcyjna
Funkcja Prospektywna
Zwolnienia
System Oceniania
System oceniania jest to zbiór wzajemnie ze
sobą powiązanych elementów, które tworzą:
-cele oceniania
-kryteria ocenia
-podmioty ocenia
-techniki oceniania
-częstotliwość oceniania
-procedury oceniania
Z praktyki wynika iż wdrażanie systemu
oceniania i jego konstruowanie trwa dwa lata.
Należy to zrobić z dużą uwagą aby pracownicy
niższego szczebla nie czuli się dyskryminowani.
Wdrażając system należy rozpocząć od
kierownictwa najwyższego szczebla a następnie
wprowadzić ocenę na kolejnych poziomach
dochodząc do stanowiska wykonawczego.
Skuteczny system oceniania powinien się
odznaczać następującymi cechami:
-powinien mieć jasno sformułowany cel
-kryteria i techniki oceniania powinny być
starannie dobrane
-powinien obejmować wszystkich
pracowników zatrudnionych w firmie
-powinien być znany i akceptowany w
środowisku pracowniczym
-powinien uwzględniać specyfikę danej firmy
Zasady Oceniania
Projektując i stosując dobrze działający i
sprawiedliwy system oceniania pracowników,
należy przestrzegać takich zasad oceniania jak:
- zasada systemowości
-zasada systematyczności
-zasada powszechności
- zasada elastyczności
- zasada konkretności
- zasada jawności
-zasada prostoty
Kryteria Oceniania
Wynikają one z celu, któremu ocenianie ma
służyć, oraz z momentu, w którym się ona
odbywa.
Kryteria oceniania powinny być jasno i
jednoznacznie określone.
Grupy kryteriów oceniania:
-kryteria kompetencyjne
-kryteria efektywnościowe
-kryteria behawioralne
Metody i techniki oceniania
Metodą ocenia jest podejście do wartościowania
cech, zachowań i efektów pracy, oparte na
określonych zasadach teoretyczno
metodologicznych.
Technika oceniania jest natomiast pojęciem
węższym i oznacza sposób zabierania,
rejestrowania oraz analizowania informacji
będących podstawą oceny.
Techniki Oceniania dzieli się na techniki o
charakterze absolutnym i o charakterze
relatywnym.
Do technik o charakterze absolutnym zalicza się
-ocenę opisową
-porównywanie ze standardami
-technikę wydarzeń krytycznych
-arkusze oceny
-testy
Do technik o charakterze relatywnym zalicza
się:
-porównywanie parami-polega na
przeprowadzeniu w ramach kryterium porównań
każdego pracownika z każdym. Może być
wykorzystana w małych grupach
pracowniczych.
Metody Oceniania to:
-Assessment Center
(metoda i miejsce oceniania)
-Zarządzanie przez cele
- Metoda 360 stopni
Łączą one w sobie zarówno instrumenty
pomiaru kryteriów oceniania, jak i techniki
oceniania.
Assessment Center
To najbardziej kompleksowa metoda oceniania
pracowników. Ocenia się ich pod względem
kryteriów kwalifikacyjnych i behawioralnych.
Składają się na nią techniki oceniania które są
systematycznie sporządzane.
Zarządzanie przez cele
Oceniany i oceniający razem wyznaczają
cele które mają być osiągnięte w
określonym czasie, a następnie wspólnie
analizują osiągnięte rezultaty.
Do Metody zarządzanie przez cele
nawiązuje ocenianie przez określenie celów.
Proces oceniania przez określenie celów
Etap 1:
Cele i standardy pracy
Etap 4:
Decyzje personalne
Etap 2:
Pomiar i ocena
efektów
Etap 3:
Informacja zwrotna
Metoda 360 stopni
Jest definiowane przez Ward (1995) jako
„Systematyczne zbieranie na temat efektów
uzyskiwanych przez osobę lub zespół na
podstawie informacji udzielanych przez
określone grupy interesów”.
Nazywa się ją również multi-rater assessment.
Model oceny 360 stopni
Menadżer
Współpracownicy
Pracownik
Osoby bezpośrednio
podległe
Klienci wewnętrzni
Przyczyny stosowania oceny 360 stopni
Określone przez Turnowa (1993):
1,świadomość rozbieżności między tym, jak
sami siebie postrzegamy a tym jak nas widzą
inni
2.większa samoświadomość jest warunkiem
osiągnięcia lepszych efektów oraz fundamentem
programów rozwoju menadżerów i rozwijania
zdolności przywódczych.
Tworzenie i wdrażanie oceny 360 stopni:
Krok 1 Określić cele
2. Określić, kto otrzymuje informacje zwrotne
3.Określić, kto udziela informacji
4.Określić obszary pracy i zachowania
5.Określić metody zbierania danych
6.Określić metody analizy i prezentacji danych
7.Sporządzić wstępny program wdrażania
8.Zaplanować wyniki programu pilotażowego
9.Zaplanować i wdrożyć pełny program
10.Prowadzić monitorowanie i ocenę programu
Podsumowanie
Jednym
z kluczowych elementów procesu zarządzania
zasobami ludzkimi w każdej firmie jest ocenianie
pracowników. Ocenianie pracowników jest procesem, w
którym dokonywane jest wartościowanie cech osobowych,
postaw, zachowań oraz poziomu wykonania zleconych zadań.
Ocenianie jest prowadzone cyklicznie, ma zatem charakter
procesu długotrwałego, nie jest ani oceną osób, ani też oceną
moralną. Oceniane są
zachowania, działania, skuteczność,
formy zachowania.
W wyniku oceny pracownika możliwe jest dostarczenie
informacji jego pracodawcy oraz jemu samemu o
uzyskiwanych przez niego wynikach, zachowaniach oraz
cechach osobowości z punktu widzenia wykonywanej pracy w
organizacji.
Literatura:
Aleksy Pocztowski , Zarządzanie
Zasobami Ludzkimi, wyd.4 Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa
2008
Listwan, Zarządzanie Kadrami
Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2010
Michael Armstrong, Zarządzanie
Zasobami Ludzkimi, wyd. IV Oficyna a W. K.
B.
Download