ocenianie-w-procesie

advertisement
6.1. Opis wybranych metod i technik.
Ocena opisowa :
Polega ona na udzieleniu przez przełożonego odpowiedzi na pytania:
- jak pracuje podwładny?
- jakie są przyczyny osiągania przez niego zadowalających lub niezadowalających wyników?
- jakie są mocne i słabe strony osoby ocenianej?
- czy pracownik posiada wymagane kwalifikacje oraz czy i gdzie występują luki w jego potencjale?
Pozytywną stroną tej techniki jest możliwość wszechstronnego ocenienia pracownika oraz
uzasadnienia oceny. Negatywną zaś ograniczona możliwość dokonywania porównań oraz dowolność
formy, co powoduje, że wyniki oceniania są trudne do porównania. Warunkiem prawidłowej oceny
opisowej jest posiadanie przez osobę dokonującą oceny niezbędnej wiedzy na temat oceniania oraz
wprawy w sporządzaniu opisów.
Zarządzanie przez cele:
W metodzie tej wyznacza się cele, które mają być osiągnięte w określonym czasie (najczęściej trzy
miesiące), a następnie oceniany i oceniający na końcu wyznaczonego okresu dokonują podsumowania,
na ile wyznaczone cele zostały osiągnięte. Oceny dokonuje w pierwszym rzędzie pracownik oceniany
— jego samoocena jest przedmiotem dyskusji z osobą dokonującą oceny (przełożonym) i na jej
podstawie obie zainteresowane strony wyznaczają nowe cele do osiągnięcia.
Metoda
ta
zapewnia
możliwość
partycypacji
ocenianego,
jednoznacznego
sprecyzowania
oczekiwanych wyników oraz możliwość samokontroli, co sprzyja podnoszeniu motywacji ocenianego
i pozwala kierować rozwojem danego pracownika określając przyszłą przydatność pracownika dla
przedsiębiorstwa. Podstawą oceny może być oczekiwany okres zatrudnienia w latach, faza kariery
zawodowej, zdolność do świadczenia szczególnie wartościowych rodzajów usług dla firmy[5].
rys3. Proces oceniania przez określanie celów[3]
1
• w etapie 1 następuje określenie celów lub ustalenie standardów wykonania danej pracy;
• w etapie 2 mierzy się i ocenia osiągnięte efekty;
• w etapie 3 przekazuje się wykonawcom pracy informacje zwrotne na temat osiągniętej efektywności
oraz dyskutuje się o możliwościach doskonalenia efektywności;
• w etapie 4 następuje generowanie informacji dla poszczególnych obszarów decyzyjnych zarządzania
zasobami ludzkimi (rekrutacja, rozwój, wynagradzanie).
Otrzymane w ten sposób informacje są podstawą zarówno do oceny samego pracownika, jak i do
podjęcia działań korekcyjnych, odnoszących się do sposobów wykonywania przez niego pracy.
Stanowią one również punkt wyjścia do ewentualnej korekty celów działania.
Głównymi zaletami oceniania techniką zarządzania przez cele jest aktywizowanie pracowników w
wyniku włączania ich w proces podejmowania decyzji oraz stwarzania im określonych możliwości
samodzielnego wyboru sposobów realizowania zadań[3].
Portfolio personalne:
Jego istotą jest grupowanie ocenianych pracowników w charakterystyczne i istotne ze strategicznego
punktu widzenia kategorie. Podstawą tej klasyfikacji są osiągane przez pracowników efekty pracy oraz
ich możliwości lub potencjał rozwoju. Zaletą portfolio personalnego jest uproszczenie oceniania przez
skoncentrowanie się na dwóch zasadniczych kryteriach, których dobór powinien wynikać z celu
oceniania oraz z możliwości równoczesnego uwzględnienia w ocenie aspektów dotychczasowej
Wysoka
Niska
Efektywność pracy
aktywności pracowników i ich możliwości rozwoju.
Najlepsi pracownicy
Solidni pracownicy
Pracownicy
Pracownicy mało
problematyczni
przydatni
Wysoki
Niski
Potencjał Rozwoju
rys4. Portfolio personalne[3]
2
Do niewątpliwie pozytywnych stron tej techniki należy uproszczenie oceniania poprzez
skoncentrowanie się na dwóch zasadniczych kryteriach, których dobór wynikać powinien z celu
oceniania. Technika ta daje także możliwość równoczesnego uwzględniania w ocenie aspektów
dotychczasowej aktywności pracowników jak również ich potencjalnych możliwości rozwoju, czyli
określenie efektów jaki i potencjału pracy
Ranking:
Polega na szeregowaniu pracowników przez kierownika w określonym porządku — od najlepszego do
najsłabszego — według wcześniej ustalonego kryterium np. wydajności pracy, jakości pracy,
niezawodności czy też dyspozycyjności pracownika. Pozytywną stroną jest niewątpliwie fakt, że
technika ta jest mało skomplikowana i może być stosowana bez specjalnego przygotowania, jak
również nadaje się do oceniania w małych grupach pracowniczych. Ranga tej techniki maleje wraz ze
wzrostem liczebności ocenianej grupy, ponieważ rośnie czasochłonność związana z tworzeniem list
rankingowych.
Technika wymuszonego rozkładu:
Polega ona na ustawieniu ocenianych pracowników w sposób odpowiadający określonemu rozkładowi
- rozkładowi normalnemu. Oceniający przyporządkowuje każdego z ocenianych pracowników do
określonego przedziału rozkładu normalnego. Otrzymuje listę klasyfikacyjną pracowników, na której
10% spośród wszystkich ocenianych znajduje się w przedziale osób ocenianych najwyżej i 10% w
przedziale osób ocenianych najniżej, po 20% klasyfikuje się w przedziałach pracowników ocenianych
powyżej i poniżej średniej oceny uzyskanej w danej grupie, 40% wypełnia przedział osób, które
uzyskały średnią ocenę.
Zaletą tej techniki jest to, że zmusza osobę dokonującą oceny do jej zróżnicowania oraz umożliwia
identyfikację grup skrajnych w ogóle ocenianych pracowników, co ułatwia podejmowanie decyzji
personalnych[5].
rys5. Krzywa rozkładu wymuszonego ukazująca wyniki oceny efektywności pracy badanej grupie
pracowników[3]
3
Metoda 360 stopni:
Jest to technika oceniająca wydajność pracownika. Polega na ocenieniu pracownika przez tych
wszystkich, z którymi dany pracownik wchodzi w kontakt wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa.
Osoby oceniające to: współpracownicy, przełożeni, podwładni, specjaliści do spraw personalnych,
klienci wewnętrzni, klienci zewnętrzni, a także pracownik dokonujący samooceny.
Model 360° daje się adaptować do konkretnej sytuacji danej firmy. Liczba pracowników
uczestniczących w ocenie może być bowiem różna oraz powinna uwzględniać liczbę powiązań i
natężenie kontaktów ocenianej osoby z innymi osobami wewnątrz i na zewnątrz firmy. Ważną sprawą
jest, by w grupie osób wypełniających formularze oceny byli reprezentowani współpracownicy,
przełożeni, podwładni, klienci wewnętrzni i zewnętrzni, specjaliści ds. personalnych oraz osoba
oceniana. Oceniany pracownik otrzymuje ocenę syntetyczną, natomiast oceny cząstkowe, dokonane
przez poszczególne osoby, pozostają poufne.
Pozytywną stroną tej metody jest zwiększenie poziomu obiektywizmu w ocenianiu oraz tworzenie
korzystnych warunków do partycypacji pracowników w życiu organizacji. Promuje się także filozofię
zarządzania w duchu marketingu personalnego, ale wymaga to zaangażowania ze strony uczestników
oceny[3].
rys7. Wzór arkusza oceny w ramach modelu 360º[3].
Arkusze ocen.
4
Podstawowym narzędziem większości systemów oceniania są arkusze ocen, które służą zbieraniu
informacji o kompetencjach, zachowaniach i wynikach pracy. Zebrane w ten sposób informacje są
następnie wartościowane za pomocą odpowiednio sporządzonych skal. Arkusz ocen może również
zawierać techniki opisowe, listy kontrolne oraz dane liczbowe dotyczące np. wyników pracy. Arkusz
ocen wraz z instrukcją jego stosowania, analizowania zebranych danych, dostarczania pracownikom
informacji zwrotnej oraz przekładania wyników oceny na decyzje personalne staje się metodą
oceniania[3].
W arkuszach ocen powszechnie stosuje się różne rodzaje skal, umożliwiających ustalenie stopnia
natężenia poszczególnych kryteriów oceny. Wśród wielu możliwych odmian skal najczęściej spotyka
się:

skale punktowe lub alfabetyczne,

skale przymiotnikowe uporządkowane i mieszane,

skale graficzne,

skale behawioralne (zachowań oczekiwanych lub obserwowanych),

skale mieszane.
rys4. Portfolio personalne[3].
5
Download