Metoda projektu w matematyce

advertisement
Metoda projektu w matematyce
Opracowała:
Magdalena Gdula-Kwolek
Czym jest projekt edukacyjny ?
Jest to zadanie długoterminowe, polegające
na samodzielnym i dogłębnym zbadaniu
przez ucznia lub grupę uczniów zjawiska
związanego z życiem codziennym lub
dowolną gałęzią wiedzy.
Zadanie to powinno:
nawiązywać do realnych sytuacji,
 zrywać z podziałem na treści przedmiotowe,
 odwoływać się do zainteresowań ucznia
i pozwalać na poszerzenie jego wiadomości,
 wykorzystywać w nowych sytuacjach wiedzę
i umiejętności zdobyte w procesie nauczania,
 mieć charakter odkrywczy,
 wymuszać realizację pełnego procesu
badawczego.

Jakie umiejętności rozwija metoda projektu?
planowanie pracy długoterminowej, wybór
optymalnej metody rozwiązania problemu,
 podział pracy, współpraca w grupie, dyskusja,
współodpowiedzialność za efekty pracy,
 korzystanie z różnych źródeł informacji,
 przetwarzanie danych,
 planowanie i przeprowadzanie eksperymentów,
 wykorzystanie metod matematycznych do celów
i zadań praktycznych,

Jakie umiejętności rozwija metoda
projektu? cd...
tworzenie modelu matematycznego,
 definiowanie, przeprowadzanie klasyfikacji
i tworzenie jej kryteriów,
 stawianie i testowanie hipotez, poszukiwanie
regularności i związków,
 wyciąganie wniosków z danych i obserwacji,
 stawianie nowych pytań badawczych,
 prezentacja wyników.

Co z tego ma matematyk ?
Metoda projektu stawia nie tyle na wiedzę
i na opanowanie technik co na:
rozumienie procesów matematycznych,
 przeprowadzanie rozumowań,
 stawianie i empiryczne badanie hipotez,
 definiowanie obiektów i klasyfikowanie ich na tej
podstawie,
 stosowanie matematyki jako narzędzia do
rozwiązywania problemów praktycznych,
 kształtowanie rozmaitych strategii rozwiązywania
problemów.

Jak przygotować się do pracy
metodą projektu ?
 właściwy wybór tematu
 wybór formy realizacji projektu
 planowanie przebiegu projektu
 opracowanie instrukcji
 zapewnienie pomocy nauczycieli innych
przedmiotów
 ustalenie zasad pracy w grupie i kryteriów
oceny projektu
Etapy realizacji projektu
matematycznego.
Zrozumienie zadania
 Dyskusja nad sposobem wykonywania kolejnych
etapów pracy
 Podział zadań pomiędzy poszczególnych członków
grupy
 Wskazanie literatury i innych źródeł wiedzy
potrzebnych do realizacji projektu
 Przygotowanie dla danej osoby lub grupy osób
materiału umożliwiającego rozpoczęcie pracy

Etapy realizacji projektu
matematycznego cd. . .
Wyznaczenie osób do współpracy i konsultacji
w określonych sprawach
 Wyznaczenie terminu realizacji kolejnych etapów
prac
 Wykonanie pracy
 Prezentacja wykonanego zadania
 Ocena projektu
 Ocena pracy i działań poszczególnych członków
grupy

Różne metody pracy metodą
projektu.
 Projekt po raz pierwszy.
- nauczyciel wybiera temat arbitralnie i realizuje
go z całą klasą
- proponowany temat jest obszerny i w naturalny
sposób podzielony na drobniejsze odrębne
zagadnienia
- każda kilkuosobowa grupa uczniów realizuje
jeden wątek projektu
- wspólne omówienie wyników i prezentacja
projektu
- konsultacje (np. jedna lekcja na dwa tygodnie)
Różne metody pracy metodą
projektu
 Kiedy już wiemy o co w tym chodzi...
- można podzielić klasę na kilka większych grup
i w każdej realizować inny projekt
- przygotowanie propozycji kilku tematów
i pozwolenie uczniom na swobodny wybór
jednego z nich
- realizacja projektu przez grupę (np. co miesiąc)
- organizacja pracy uczniów w grupie
(karta projektu, teczka projektu)
- wprowadzenie zasady trzech spotkań roboczych
Różne metody pracy metodą
projektu
 A dla starych wyjadaczy...
- wprowadzenie projektu indywidualnego
( np. w formie prac semestralnych)
- temat projektu powinien umożliwiać wykorzystanie
i pogłębienie zainteresowań poszczególnych osób
- włączenie nauczycieli innych przedmiotów
(ustalenie jednej godziny konsultacji w tygodniu)
Elementy instrukcji do projektu
Temat projektu i jego cele .
 Zadania, które mają doprowadzić do realizacji
celów
 Źródła, w których należy szukać potrzebnych
informacji
 Termin prezentacji oraz poprzedzających ją
konsultacji z nauczycielem
 Możliwe sposoby prezentacji projektu i jej czas
 Kryteria oceny projektu

Formy prezentacji projektu
Wystawa prac wykonanych przez uczniów
(np. albumy, plakaty, schematy, rysunki)
z komentarzem.
 Inscenizacja.
 Wykład.
 Odczytanie pracy pisemnej.
 Pokaz multimedialny, filmu video.
 Przedstawienie modelu
 Różnego rodzaju gry i zabawy angażujące innych
uczniów.

Ocena pracy w grupie
 Każdy uczeń powinien być oceniony
indywidualnie
 sposób ilościowej oceny pracy członków
grupy to przyjęcie następującej zasady:
- 50% oceny końcowej to ocena nauczyciela
- 30% oceny końcowej to średnia ocen wystawionych przez członków grupy (w sposób tajny)
- 20% oceny końcowej to ocena wystawiona przez
samego ucznia
Nowy styl oceniania
 mniej precyzyjny i bardziej subiektywny
styl oceniania
 kryteria oceny są dość ogólne
 kryteria oceny musza być znane
i akceptowane przez uczniów przed
przystąpieniem do realizacji zadania
Główne czynniki w ocenie
projektu
 zrozumienie problemu badawczego
 skorzystanie z wielorakich źródeł
informacji
 zastosowanie odpowiednich narzędzi
matematycznych
 stopień rozwinięcia i wyczerpania tematu
 sposób i forma prezentacji wyników
 organizacja pracy w grupie
Przy ocenie realizacji projektu
sprawdzamy czy uczeń:
 Zdobył potrzebne informacje
 przetworzył je i nadał im nową, czytelna
formę
 użył właściwej wiedzy matematycznej
i otrzymał poprawne wyniki
Przy ocenie prezentacji wyników
uwzględniamy:
 wybór właściwej metody prezentacji
(np. raport, plakat, pokaz)
 jasne przekazanie wyników pracy
(właściwe rozłożenie akcentów)
 poprawność i precyzja języka
 przejrzystość i estetyka pracy
 dbałość o zainteresowanie innych uczniów
Przy ocenie organizacji pracy w
grupie uwzględniamy:
 zaangażowanie wszystkich członków grupy
 racjonalny podział pracy
 sposób podejmowania decyzji
i rozwiązywania konfliktów
 spójność pracy
 samoocenę uczniów i ocenę wewnątrz
grupy
Praktyczne wskazówki dla
uczniów.
Przed przystąpieniem do pracy przeczytaj
dokładnie instrukcję, zapisuj własne pomysły
związane z tematem projektu.
 Nie musisz robić wszystkiego, co znalazło się w
instrukcji. Możesz ją modyfikować i poszerzać.
 Zaplanuj prace nad projektem. Rozsądnie podziel
się pracą z kolegami.
 Zapoznaj się uważnie z kryteriami oceny projektu.
 Pomyśl, jakie informacje będą Ci potrzebne, jak i
gdzie możesz je zdobyć.

Praktyczne wskazówki cd...
Załóż teczkę w której będziesz prowadził zebrane
materiały.
 Zgromadź potrzebną literaturę.
 Wyjaśnij pojęcia, których nie rozumiesz.
 Pamiętaj, że wszystkie informacje trzeba
opracować tak, aby były czytelne i zrozumiałe.
 Na podstawie zebranych danych spróbuj wysnuć
rozsądne i dobrze umotywowane wnioski.
 Prowadź staranną dokumentację swojej pracy.

„Porozmawiajmy o pieniądzach.”
Lokaty - kredyty
Zagadnienia
 Lokaty
 Oszczędzanie systematyczne
 Kredyty krótkoterminowe
( konsumpcyjne)
 Kredyty długoterminowe
( hipoteczne )
 „0% czyli ile kosztuje nic”
Cele projektu:
1. Rozwijanie wiedzy na temat funkcjonowania banków i funduszy
emerytalnych.
2. Zdobycie umiejętności wykonywania obliczeń związanych z operacjami
bankowymi - z kredytami i lokatami.
3. Przygotowanie do samokształcenia poprzez umiejętne pozyskiwanie
i opracowanie informacji pochodzących z różnych źródeł.
4. Zdobycie umiejętności przekazu i odbioru treści komunikatów medialnych.
5. Przekonanie uczniów o potrzebie ciągłego uczenia się.
6. Kształcenie u uczniów umiejętności:
- współdziałania w zespole,
- wyrażanie własnych opinii,
- poszukiwania sojuszników dla wsparcia realizacji działań,
- planowania działań,
- zapisywania i prezentowania zebranych materiałów,
- przygotowania i wygłaszania wystąpień publicznych.
Formy realizacji.
 W projekcie biorą udział uczniowie kl. II LO.
 Klasa została podzielona na pięć zespołów
6-osobowych.
 Każdy z nich pracuje nad innym
zagadnieniem i stara się zainteresować
nim uczestników prezentacji.
Harmonogram realizacji projektu
Czas trwania projektu - dwa miesiące.
 Plan realizacji poszczególnych etapów projektu.
- wprowadzenie uczniów w zagadnienia związane
z projektem (instrukcja do projektu, zasady prezentacji
i oceniania,
- opracowanie klasowego planu pracy związanego
z projektem (ustalenie zasad udziału poszczególnych osób
w realizacji zadań, przydział obowiązków itp.)
- poszukiwanie informacji i korzystanie z ich zasobów,
- wybór sposobu prezentacji komputerowej,
- praca związana z przygotowaniem prezentacji,
- prezentacja wyników prac poszczególnych grup,
- ocena pracy uczniów w realizacji projektu,

Regulamin prezentacji
wykonanego projektu.




Prezentacja przybiera formę - prezentacji komputerowej.
Każdy zespół ma 10-15 minut na prezentację zebranych
i opracowanych materiałów.
Oprócz prezentacji każda grupa powinna opowiedzieć
o sposobie pracy nad projektem (podział zadań w grupie,
źródła informacji, współdziałanie, samoocena itp.).
Prezentacja nastąpi w ustalonym terminie na spotkaniu,
w którym wezmą udział:
- grupy oraz nauczyciel matematyki,
- dyrektor szkoły,
- przedstawiciel samorządu szkolnego,
- zaproszeni goście.
Zasady i formy oceniania
wykonania projektu.
1. Ocenianie bieżące podczas konsultacji z nauczycielem:
- omawianie osiągniętych efektów,
- ukierunkowanie do dalszej pracy,
- samoocena pracy przez poszczególnych uczniów,
- ocena współpracy w grupie przez jego członków
i nauczyciela
2. Ocena realizacji projektu podczas prezentacji.
- Ocena składa się z dwóch elementów:
* oceny komisji, w skład, której wchodzą nauczyciel
uczący, dyrektor szkoły i osoby zaproszone,
* oceny innych grup (indywidualnie każdy uczeń
i ustalenie oceny grupowej
- Wystawienie oceny polega na wypełnieniu „Karty oceny”
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Życzę sukcesów w realizacji projektu.
Download