program koła matematycznego

advertisement
PROGRAM KOŁA MATEMATYCZNEGO
DLA UCZNIÓW KLASY V - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Autor i realizujący:
mgr Agnieszka Kocela
Miejsce realizacji:
PSP im. H. Sienkiewicza w Żytnie
Czas realizacji:
wrzesień – czerwiec 2013/2014
1 godz. tyg.
„Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki”.
R. Bacon
Program
adresowany
jest
dla
uczniów
z
uzdolnieniami
matematycznymi, otwartych i ciekawych świata. Polega na utrwaleniu i
poszerzeniu wiedzy zdobytej podczas lekcji oraz przekazaniu uczniom w
atrakcyjny sposób treści matematycznych spoza podstawy programowej.
Chciałabym aby zajęcia wdrożyły uczniów do samodzielnego logicznego
myślenia, rozwinęły ich zdolności i zainteresowania, a także przygotowały do
dalszej edukacji matematycznej, osiągania sukcesów w konkursach
matematycznych na szczeblu gminnym i ogólnopolskim.
Program oparty jest na standardach wymagań edukacyjnych, programie
Matematyka wokół nas WSiP oraz uwzględnia zagadnienia proponowane
przez organizatorów konkursów. Zajęcia będą odbywały się w wymiarze 1
godz. tygodniowo.
CELE GŁÓWNE:
 wyzwalanie twórczej aktywności jako atrakcyjnej formy spędzania
wolnego czasu
 umożliwianie uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie
z rozwojem intelektualnym i uzdolnieniami
 przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i konkursów
matematycznych
1
SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE:
 wdrożenie ucznia do samodzielnej pracy i doskonalenie własnych
metod uczenia się
 kształtowanie wartościowych cech charakteru
dokładność, systematyczność, inicjatywa
tj.:
wytrwałość,
 rozwijanie umiejętności pracy w zespole, ocena własnego i cudzego
rozumowania
SZCZEGÓŁOWE CELE DYDAKTYCZNE:
 uczenie uważnego analizowania treści zadania
 rozwijanie logicznego rozumowania, myślenia abstrakcyjnego
 kształtowanie wyobraźni geometrycznej i sprawności manualnej
 rozwijanie sprawności rachunkowej
 rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych nietypowych rozwiązań i
realizowania własnych pomysłów
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
 uzyskanie sprawności
szacowaniu wyników
w
rachunku
pamięciowym,
pisemnym,
 sprawne rozwiazywanie zadań z wykorzystaniem własności figur
geometrycznych, wykresów, diagramów
 posługiwanie się językiem matematycznym w życiu codziennym
 dobre i bardzo dobre wyniki z zadań matematycznych na Sprawdzianie
szóstoklasisty
 udział uczniów w konkursach matematycznych
 uzyskanie dobrych, b. dobrych i celujących ocen z matematyki na
zakończenie roku szkolnego
METODY I FORMY PRACY:
METODY:
 podająca: pogadanka, wykład, pokaz, animacja komputerowa
 aktywizująca: gry dydaktyczne, dyskusje
2
 problemowa: rozwiązywanie zadań o różnym stopniu trudności
FORMY PRACY:
 praca indywidualna, grupowa
 edukacja interaktywna – symulacja komputerowa i technologia
informacyjna
 rozwiązywanie zagadek matematycznych, logicznych i rysunkowych,
krzyżówek itp.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 pozycje książkowe z prywatnej biblioteki, zbiory zadań
 plansze, krzyżówki, gry matematyczne i logiczne
 programy komputerowe, strony internetowe
 komputer, rzutnik
TEMATYKA ZAJĘĆ
Przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych
1. Zbiory liczbowe
- zbiór liczb naturalnych, rzeczywistych, wymiernych
- rozwinięcia dziesiętne liczb
2. Podzielność liczb
- cechy podzielności – zadania na liczbach
3. Wartość bezwzględna liczby
- pojęcie wartości bezwzględnej – interpretacja na osi liczbowej
- równania i nierówności z wartością bezwzględną
4. Procenty – rozwiazywanie zadań
5. Działania na potęgach i pierwiastkach
6. Równania i nierówności – zadania z treścią
7. Zadania różne:
- zadania z konkursu ogólnopolskiego Olimpus
3
- zadania z Konkursu Matematycznego dla uczniów szkoły
podstawowej – etap szkolny i gminny
- zadania z Internetu
Przygotowanie uczniów do sprawdzianu po szóstej klasie
1. Działania na liczbach wymiernych
- działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
- obliczenia procentowe
- działania na liczbach ujemnych
- skala i plan
- obliczenia związane z czasem
2. Figury płaskie i przestrzenne
EWALUACJA
Ewaluacja dotycząca skuteczności i przydatności programu powinna
być przeprowadzana na bieżąco na podstawie rozmów z uczniami, obserwacji
ich pracy podczas zajęć oraz na koniec roku szkolnego poprzez analizę ankiet
skierowanych do uczniów. Ponadto miernikiem skuteczności programu
będzie osiągniecie założonych celów.
Nagrodą dla prowadzącego będą sukcesy uczniów w konkursach
matematycznych, na sprawdzianie zewnętrznym, a być może odnalezienie i
ukierunkowanie drogi życiowej.
Bibliografia
1. H. Lewicka, E. Rosłon Matematyka wokół nas. Podręcznik dla szkoły
podstawowej. Klasa 6. WSiP Warszawa 2010
2. Z. Bobiński, P. Nodzyński, A. Świątek Matematyka z wesołym
kangurem Aksjomat Toruń 2005
3. Z. Bobiński, P. Nodzyński, A. Świątek Matematyka wokół zegara
Aksjomat Toruń 2008
4. G. Rygał Ciekawe pomysły NOWIK Opole 2000
5. Z. Bobiński, P. Nodzyński, A. Świątek Zabawy geometryczne Aksjomat
Toruń 2007
6. M. Kowalska, E. Pietrasik Testy z matematyki WNT Warszawa 2000
7. G. Wysokińska Matematyka ZBIÓR TESTÓW CES Warszawa 2006
8. A. Kozłowska-Brzoza Gry i zabawy matematyczne NOWIK Opole 2005
4
9. K. Skoracki Paszport szóstoklasisty EREMIS Warszawa 2001
10. B. Kusz Zadania matematyczno-przyrodnicze PRYMUS Gdańsk 2006
11. Matematyka w szkole czasopismo dla nauczycieli GWO
Opracowała:
Agnieszka Kocela
5
Download