Arkusz ankiety o poziomie usług administracji

advertisement
Arkusz ankiety studenckiej opinii o poziomie usług pracowników administracji
Kierunek: ……………………, studia…………………, rok …., semestr …., data przeprowadzenia ankiety: …………
Opinia w zakresie wg skali ocen podanej poniżej
Nazwa komórki organizacyjnej
1.
2.
3.
4.
Rzeczowość informacji
Dostępność dla studentów
Punktualność, terminowość
Kultura osobista
5.
Życzliwość,
chęć udzielenia pomocy
Sekretariat instytutu
Referat rekrutacji i spraw socjalnych studentów
Sekcja praktyk studenckich
Dział informatyki
Biuro karier
Biblioteka
Kasa (Kwestura)
Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą
Portiernia
SKALA OCEN
5 – ocena bardzo wysoka
4 – ocena wysoka
3 – ocena przeciętna
2 – ocena niska
1 – ocena bardzo niska
UWAGA! Dokonujemy oceny tylko tych komórek organizacyjnych, z usług których korzystaliśmy bezpośrednio.
Inne uwagi dotyczące ocenianych komórek organizacyjnych / propozycje modyfikacji:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Infrastruktura Uczelni
Biblioteka
Wyposażenie sal dydaktycznych
Obiekty sportowe
5
– ocena bardzo
wysoka
4
– ocena wysoka
3
– ocena przeciętna
2
– ocena niska
1
– ocena bardzo niska
Download