DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH Ze względu na - POL-on

advertisement
DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH
Ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych, dostęp do danych osobowych został
zablokowany hasłem.
Hasło to jest nadawane w trakcie tworzenia nowej ankiety przez osobę odpowiedzialną za
wypełnienie ankiety z ramienia danej jednostki (osobę, która w systemie POL-on posiada rolę
INST_OCENA_PARAMETRYCZNA) i powinno być udostępnione wyłącznie osobom
uprawnionym do przetwarzania danych osobowych pracowników danej jednostki.
Wprowadzenie hasła w żaden sposób nie ogranicza możliwości wprowadzania pozostałych
danych (np. informacji o publikacjach) ponieważ w tych danych nie występują informacje
chronione. Ogranicza ono wyłącznie dostęp do wykazu pracowników jednostki.
W przypadku utracenia hasła, może ono być ustalone na nowo przez osobę odpowiedzialną za
wypełnienie ankiety z ramienia danej jednostki za pomocą opcji menu Ustawienia -> Zmień
hasło dostępu do danych osobowych.
Download