Działania pamięciowe na liczbach naturalnych

advertisement
Scenariusz lekcji matematyki
AUTOR: Gabriela Źrałek
TEMAT LEKCJI: Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych.
KLASA: IV
CELE LEKCJI:
 kształcenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce,
 uczeń potrafi nazwać wykonywane działania,
 uczeń zna kolejność wykonywania działań,
 uczeń zna własności działań,
 uczeń rozumie czytany teksy,
 uczeń umie rozwiązać w pamięci zadania tekstowe z wykorzystaniem działań na
liczbach,
 uczeń potrafi zapisać liczbę jako wynik działania dwóch liczb,
 uczeń potrafi wykryć błędy w źle wykonanym obliczeniu,
 uczeń proponuje własne zadania i sposoby ich rozwiązania,
METODY NAUCZANIA:
 metoda problemowa,
 metoda ćwiczeniowa.
FORMY ORGANIZACYJNE LEKCJI:
 praca zbiorowa,
 praca indywidualna,
 praca w grupach.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 zadania, rebusy i grafy przygotowane dla uczniów (załączniki 1, 2, 3 i 4)
 podręcznik.
PRZEBIEG LEKCJI:
I
Część wstępna lekcji
1. Przywitanie uczniów i czynności porządkowe.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Krótkie przypomnienie – zadania na rozgrzewkę do rozwiązania w pamięci
(załącznik nr 1).
II Część właściwa lekcji
1. Podanie tematu lekcji.
2. Podział uczniów na dwie grupy i wyłonienie w nich lidera. Przypomnienie zasad pracy
zespołowej.
3. Rozdanie grupom zestawów zadań (załącznik nr 2).
4. Rozwiązywanie zadań w grupach, a następnie odczytanie przez liderów propozycji
rozwiązania.
5. Indywidualne rozwiązywanie rozdanych zadań z błędami (załącznik nr 3).
6. Podanie i omówienie poprawnych wyników.
7. Rozdanie rebusów uczniom i indywidualne ich rozwiązywanie (załącznik nr 4).
8. Odczytanie hasła przez wskazanego ucznia.
9. Obliczenie na tablicy przez wskazanych uczniów przykładów
z wykorzystaniem rozdzielności mnożenia i dzielenia względem dodawania
i odejmowania liczb naturalnych (pozostali uczniowie rozwiązują w zeszytach).
Przykłady do rozwiązania:
18 × 8 = (20 – 2) × 8 = 20 × 8 – 2 × 8 = 160 – 16 = 144
6 × 43 = 6 × (40 + 3) = 6 × 40 + 6 × 3 = 240 +18 = 258
76 : 4 = (80 – 4) : 4 =80 : 4 – 4 : 4 = 20 – 1 = 19
66 : 3 = (60 + 6) :3 = 60 : 3 + 6 : 3 = 20 +2 = 22
III Część końcowa lekcji
1. Podsumowanie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcji.
2. Ocena przez nauczyciela pracy grup.
3. Zadanie i omówienie pracy domowej (zad. 1, 2, 3, 4, 6 i 7 ze str. 47 z podręcznika).
4. Pożegnanie uczniów.
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1
Na rozgrzewkę wykonamy kilka działań w pamięci. Proszę uważnie słuchać:
1. Kasia czytała książkę. W ciągu jednego dnia przeczytała 23 strony, a przez kilka
następnych dni 55 stron. Ile stron łącznie przeczytała Kasia?
2. Janek ma 68 znaczków, a jego brat o 13 znaczków mniej. Ile znaczków ma brat Janka?
3. Michał ma 12 lat, a tato jest od niego 4 razy starszy. Ile lat ma tato Michała?
4. Jeśli mama podzieliła 18 cukierków na trójkę swoich dzieci, to po ile cukierków
otrzymało każde dziecko?
Załącznik nr 2
GRUPA 1
ZADANIE 1. Uzupełnij graf.
56+38
……
…
75–37
……
…
26 ∙ 3
……
…
13 ∙ 5
48 : 4
……
…
……
…
16+81
66–19
……
…
……
…
64 : 16
……
…
ZADANIE 2. Oblicz. Uporządkuj wyniki malejąco, a otrzymasz hasło:
47 + 19 = P
96 : 3 = E
9·8=U
75 – 69 = R
99 – 12 = S
hasło: _ _ _ _ _
Opracuj własne hasło i ułóż do niego działania.
Liderzy grup prezentują zaszyfrowane hasła – rozwiązują wszyscy uczniowie.
GRUPA 2
ZADANIE 1. Liczbę 15 przedstaw w postaci ośmiu różnic dwóch liczb naturalnych.
…..
…..
…..
– …..
…..
15
– …..
…..
– …..
– …..
…..
…..
…..
– …..
– …..
– …..
– …..
ZADANIE 2. Oblicz. Uporządkuj wyniki malejąco, a otrzymasz hasło:
96 : 3 = A
85 – 68 = W
4 ∙ 15 = R
60 : 12 = O
59 – 34 = B
hasło: _ _ _ _ _
Opracuj własne hasło i ułóż do niego działania.
Liderzy grup prezentują zaszyfrowane hasła – rozwiązują wszyscy uczniowie.
Załącznik nr 3
ZADANIE
Zabaw się w nauczyciela i sprawdź, czy poprawnie został rozwiązany poniższy przykład. Jeśli
nie, to wskaż błędy i oblicz prawidłowo.
56 : (16 – 2 ∙ 4) ∙ 3 + 2 = 56 : (14 ∙ 4) ∙ 5 = 56 : 56 ∙ 5 = 1 ∙ 5 = 5
Załącznik nr 4
ZADANIE
Z poziomych linii wykreśl odgadnięte hasła (mogą być napisane wspak, czyli od tyłu).
Pozostałe litery czytane poziomo dadzą rozwiązanie.
Wynik dodawania to ...
R O S U M A Z D Z
Wynik mnożenia to ...
N Y Z C O L
I
I
E
Liczba 35 w działaniu 35 + 24 to ... L K
I
N D A Ł K S
Liczba 46 w działaniu 46 – 9 to ...
O D
J
E M N A N O
Liczby, które mnożymy to ...
Ś
K
I
N N Y Z C
Liczba 9 w działaniu 45 : 9 to ...
Ć D Z
I
E L N
I
I
K
ROZWIĄZANIE: ................................... mnożenia i dzielenia względem dodawania i
odejmowania to własność, która ułatwia obliczenia pamięciowe.
Download