2016-09-20 Lista zalacznikow

advertisement
WZÓR
Lista załączników do wniosku o dofinansowanie
Oś priorytetowa III Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa
Działanie 3.1 Infrastruktura kolejowa
Tryb wyboru: tryb pozakonkursowy
Typ projektu: Projekty inwestycyjne/infrastrukturalne, w ramach których możliwa jest realizacja
następujących typów przedsięwzięć: inwestycje w infrastrukturę kolejową: rewitalizacja,
rehabilitacja lub modernizacja drogi kolejowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; budowa lub
przebudowa sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; inwestycje w infrastrukturę
punktową: obiekty obsługi podróżnych m. in. przystanki, wiaty, kładki dla pieszych, przejazdy
kolejowe oraz inne obiekty inżynieryjne; inwestycje w systemy sterowania ruchem kolejowym,
inwestycje w systemy informacji pasażerskiej.
Załącznik 1. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 wraz z mapą
w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz
przedmiotowego obszaru Natura 2000 (o ile dotyczy, zgodnie z instrukcją do wniosku w punkcie F.4).
Załącznik 2. Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (o ile dotyczy, zgodnie
z instrukcją do wniosku w punkcie F.5.2.2).
Załącznik 3. Nie dotyczy.
Załącznik 4. Studia wykonalności i analiza kosztów i korzyści (zgodnie z wymogiem określonym w pkt D i E)
wraz z arkuszem kalkulacyjnym zawierającym model finansowo-ekonomiczny.
4.1 Studium Wykonalności / Rezultaty Studium Wykonalności.
4.2 Analiza Kosztów i Korzyści.
4.3 Harmonogram realizacji projektu w postaci wykresu Gantta.
4.4 Analiza ryzyk.
Załącznik 5. Mapa, na której wskazano obszar projektu oraz dane geograficzne (zgodnie z wymogiem
określonym w pkt B.3.1).
Załącznik 6. Dokumentacja wymagana w punkcie F.3 wniosku:
6.1 (o ile dotyczy) Streszczenie w języku nietechnicznym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko, jeżeli spełnia wymagania podane w instrukcji wypełniania wniosku, jeżeli nie –
należy załączyć pełny tekst raportu ooś (zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku dla punktu F.3.3
ppkt a).
6.2 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
6.3 Inne dokumenty wskazane w części F wniosku o dofinansowanie wymienione w punkcie F.3.3,
F.3.4 wg instrukcji wypełniania wniosku wraz z obwieszczeniem o podaniu do publicznej
wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowej oraz
prawomocna decyzja
administracyjna o pozwoleniu na budowę wraz z obwieszczeniem do publicznej wiadomości
informacji o wydaniu decyzji.1 lub zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych
(wymienione w instrukcji wypełniana wniosku dla punktu F.3.5).
Należy złożyć wówczas, gdy Beneficjent posiada ten dokument (dla części bądź całości zakresu objętego projektem). Brak
takiego dokumentu nie stanowi jednak przeszkody w złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz podpisaniu umowy
o dofinansowanie. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę, ZRID
i innych decyzji wymienionych w art. 72 ust 1 ustawy ooś, wydanych na podstawie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach,- zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy ooś. Szczególnie dotyczy także decyzji budowlanych i ZRID przed
których wydaniem przeprowadzono ponowna ocenę oddziaływania na środowisko.
1
Załącznik 7. Tabele do Wniosku o dofinansowanie w EUR (w arkuszu kalkulacyjnym)  dotyczy tylko dużych
projektów.
Załącznik 8. Oświadczenie Wnioskodawcy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Załącznik 9. Dokumenty potwierdzające kondycję finansową Wnioskodawcy2:
9.1 Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków
pieniężnych), sporządzone zgodnie z ustawa o rachunkowości wraz z opinią i raportem z badania
sprawozdania przez biegłego rewidenta za ostatnie 3 lata obrachunkowe (w wersji elektronicznej
w formacie PDF, JPG lub innym niewymagającym specjalistycznego oprogramowania).
Załącznik 10. Umowa, porozumienie lub inny dokument określający role w realizacji projektu, wzajemne
zobowiązania, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych (dokumenty te powinny być załączone
w przypadku realizacji projektu przez więcej niż jeden podmiot).
Załącznik 11. Upoważnienie/porozumienie w związku z upoważnieniem innego podmiotu do ponoszenia
wydatków kwalifikowalnych (dokumenty te powinny być załączone w przypadku realizacji projektu przez
więcej niż jeden podmiot).
Załącznik 12. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (jeżeli Wnioskodawca podlega obowiązkowi wpisu do tych rejestrów).
Załącznik 13. Dokumenty uwierzytelniające oświadczenie Wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków na
realizację projektu (nie dotyczy PKP PLK S.A.):
13.1 Uchwała bądź inne równorzędne dokumenty właściwego organu określające zadanie, na które
przeznaczone są środki finansowe, a także wysokość wkładu własnego oraz koszty
niekwalifikowane na realizację danego zadania wraz z planem inwestycyjnym obejmującym co
najmniej okres realizacji projektu zatwierdzonym przez właściwy organ oraz (jeśli Wnioskodawca
posiada) inne dokumenty potwierdzające dysponowanie środkami na współfinansowanie;
13.2 Oświadczenie o podjęciu działań na rzecz zapewnienia współfinansowania przez właściwego
ministra (w przypadku jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego).
Załącznik 14. Upoważnienie/pełnomocnictwo
o dofinansowanie.
2
Dokumenty składane jeden raz w roku do CUPT.
dla
osób
do
podpisywania
i
parafowania
wniosku
Download