Dostawa przenośnych barier mikrofalowych

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTY
..........................
/pieczęć Wykonawcy/
Dostawa przenośnych barier mikrofalowych
Producent
Nazwa
Typ
Model
PARAMETRY
TECHNICZNEPRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA OFEROWANE
PRZEZ WYKONAWCE
MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Obszar ochrony - kwadrat o boku nie mniejszym niż 200 m, przy
czym długość ta nie może być mniejsza niż 80% zasięgu bariery
w warunkach normalnych.
podać zasięg bariery
Wysokość sektora ochrony: nie mniejsza niż 2 metry od
podłoża.
Podać wysokość
Szerokość sektora ochrony: nie mniejsza niż 2 metry.
Podać szerokość
Urządzenie powinno przesyłać sygnały alarmowe drogą radiową
na odległość nie mniejszą niż 1 km.
Podać odległość przesyłanego sygnału
czas transmisji sygnału alarmowego od momentu naruszenia
obszaru chronionego, przy czym alarm na centrali urządzenia
powinien trwać do momentu wyłączenia go przez obsługę,
Szyfrowanie przesyłanych sygnałów powinno się odbywać z
wykorzystaniem kluczy o długości nie mniejszej niż 128 bitów,
a w przypadku stosowania szyfrów symetrycznych ze stałym
kluczem kodowym, długość tego klucza nie powinna być
krótsza niż 10 000 000 bitów.
Odporność na zakłócenia impulsowe
elektromagnetyczneo wartości do 2kV.
nanosekundowe
TAK/NIE
TAK/NIE
i
TAK/NIE
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego, numer sprawy: D/186/2015; strona 1 z 2
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTY
Odporność na wyładowania elektryczności statycznej, w tym
wyładowania atmosferyczne o wartości do 10kV.
TAK/NIE
Czas przygotowania urządzenia do pracy nie powinien być
dłuższy niż 60 minut.
TAK/NIE
Urządzenie powinno sygnalizować niewłaściwe ustawienie
barier.
Możliwość programowania ustawień urządzenia powinna być
chronionaco najmniej poprzez kod dostępu (PIN-kod).
TAK/NIE
TAK/NIE
Czas pracy na zasilaniu z akumulatorów (bez doładowywania)
nie może być krótszy niż 120 godzin.
TAK/NIE
Urządzenie powinno posiadać zasilacz buforowy umożliwiający
doładowywanie akumulatorów bez konieczności ich odłączania
z równoczesnym zasilaniem urządzenia z jednej fazy prądu
przemiennego o napięciu 230V, częstotliwość napięcia
zasilającego 50 Hz +/- 1%.
TAK/NIE
Właściwa praca w temperaturze od - 40 0C do + 50 0C i przy
wilgotności powietrza od 5% do 95%.
TAK/NIE

Proszę skreślić TAK lub NIE.
……………………………………………….
imię i nazwisko, podpis
osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego, numer sprawy: D/186/2015; strona 2 z 2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards