wniosek o zwolnienie

advertisement
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
PLAC POWSTAŃCÓW
WARSZAWY 1,
00 -950
WARSZAWA
WNIOSEK O ZWOLNIENIE
BANKU KRAJOWEGO Z PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
WRAZ Z RAPORTEM I OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA, SPORZĄDZANYCH
PRZEZ PODMIOTY POSIADAJĄCE BLISKIE POWIĄZANIA Z BANKIEM Z
TYTUŁU WYKONYWANIA STALE LUB OKRESOWO CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 6A UST. 1 USTAWY – PRAWO BANKOWE1
Na podstawie art. 141g ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.)
Bank ..........................................................................................................................................
UZASADNIENIE WNIOSKU (ze wskazaniem roku, którego miałoby dotyczyć ww. zwolnienie)
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ZAŁĄCZNIKI:
informacje wskazujące na rodzaj i istotność usług świadczonych przez przedsiębiorców;
kryteria doboru przedsiębiorców;
zasady współpracy z przedsiębiorcami (wywiązywanie się z postanowień umowy, ocena jakości
świadczonych usług);
mechanizmy kontroli ryzyka związanego ze świadczonymi usługami, w tym:
potwierdzenie posiadania i analizy sprawozdań finansowych tych przedsiębiorców;
Wypełnienie formularza nie gwarantuje uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wydanie decyzji jest
poprzedzone przeprowadzeniem postępowania administracyjnego, w którym organ nadzoru może wezwać wnioskodawcę do
przedstawienia dodatkowych informacji.
Wykorzystanie przez wnioskodawcę formularza nie jest obowiązkowe, wniosek do KNF można również złożyć w innej
formie pisemnej. Wykorzystanie formularza nie wyklucza wystąpienia nieprawidłowości we wniosku, a tym samym nie jest
przeszkodą do żądania przez organ nadzoru usunięcia tych nieprawidłowości. Na kompletny wniosek składają się wszystkie
niezbędne załączniki. Organ nadzoru nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z nieprawidłowym wypełnieniem
formularza.
1
1/2
badanie i monitoring ryzyka związanego z powierzanymi usługami;
wpływ współpracy na efektywne i bezpieczne prowadzenie działalności przez Bank oraz jego sytuację
finansową;
potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej;
inne załączone dokumenty (proszę wymienić jakie) ………………………………………………………….
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Dodatkowo w przypadku wniosku obejmującego pośredników kredytowych:
zasady doboru pośredników kredytowych;
zasady współpracy z pośrednikami;
identyfikacja i zabezpieczanie ryzyka kredytowego oraz analiza portfeli kredytowych wykreowanych przez
pośredników;
mechanizmy ograniczania ryzyka, w sytuacji licznej grupy pośredników oraz działania kontrolne ich
działalności;
działania kontrolne w obszarze systemu kontroli wewnętrznej.
INFORMACJE O BANKU
Firma ............................................................................................................................................
Siedziba i adres ............................................................................................................................
Forma prawna ..............................................................................................................................
Telefon ..................... fax......................... adres e-mail...............................................................
OSOBY PODPISUJĄCE WNIOSEK
Imię i nazwisko
Funkcja/stanowisko
sposób reprezentacji
Data i podpis
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKTY Z URZĘDEM KNF
Imię i nazwisko
Podmiot
Telefon, fax, adres e-mail
2/2
Download