1. 2. Organizacja pracy

advertisement
1.
2. Organizacja pracy
a. 1. Cele lekcji
i. a) Wiadomości
Uczeń zna pojęcia: organizacja, zespół pracy.
ii. b) Umiejętności
Uczeń potrafi:
• zastosować w praktyce zasady rządzące organizacją pracy i zespołu pracy,
• właściwie dokonać doboru stanowiska pracy,
• odpowiednio zaprojektować zespół pracy.
b. 2. Metoda i forma pracy
Pogadanka, praca z podręcznikiem, wykład
c. 3. Środki dydaktyczne
Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie
podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005.
d. 4. Przebieg lekcji
i. a) Faza przygotowawcza
1. Sprawdzenie listy obecności.
2. Przypomnienie wiadomości zdobytych na poprzedniej lekcji.
ii. b) Faza realizacyjna
1. Uczniowie podają z czym kojarzy się im słowo organizacja, na podstawie skojarzeń podają
definicję organizacji.
Organizacja – zespół następujących po sobie czynności mających na celu prawidłowe
funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
2. Nauczyciel prosi uczniów, by na podstawie wiadomości z podręcznika, podali cechy
charakterystyczne dla organizacji (załącznik 1).
3. Omówienie elementów mających wpływ na organizację:
• planowania,
• przydziału praw i obowiązków,
• realizacji obowiązków,
• zabezpieczenia realizacji,
• nadzoru i kontroli.
4. Na podstawie własnych spostrzeżeń uczniowie podają cechy zespołu, który może istnieć w
pracy. Wprowadzenie pojęcia – zespół pracy (załącznik 2).
5. Przy aktywnym udziale uczniów nauczyciel podaje zasady organizacji przedsiębiorstwa
(załącznik 3).
6. Uczniowie analizują, jakie cechy powinien wziąć pracodawca pod uwagę przy doborze
pracowników. Zapisują wnioski w zeszytach (załącznik 4).
7. Nauczyciel podaje, na czym polega przepływ informacji i dokumentacji w firmie (załącznik 5).
iii. c) Faza podsumowująca
1. Przypomnienie wiadomości zdobytych na lekcji.
2. Nauczyciel podaje uczniom zadanie domowe.
e. 5. Bibliografia
Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym,
Nowa Era, Warszawa 2005.
f. 6. Załączniki
i. a) Notatki dla nauczyciela
załącznik 1
Organizacja w znaczeniu rzeczowym ma kilka charakterystycznych cech:
• wyodrębniony element społeczeństwa,
• posiada swoiste cele,
• ma ograniczoną autonomię,
• jest uporządkowana wewnętrznie,
• działania członków są bezosobowe,
• trwałość i ciągłość funkcjonowania.
załącznik 2
Zespół pracy:
• to minimum kilka pojedynczych stanowisk pracy,
• zespół, którego stanowiska uzupełniają się lub pokrywają,
• posiada ściśle określony schemat pracy (dla całego zespołu),
• przebieg jego pracy jest nadzorowany.
załącznik 3
Zasady organizacji pracy przedsiębiorstwa:
• Zasada optymalnego wykorzystania maszyn i urządzeń oraz nakładów pracy – pozwala na
osiągnięcie jak najlepszego wyniku finansowego firmy.
• Zasada podziału pracy – podział pracy wywołuje potrzebę integrowania i koordynowania działań
poszczególnych osób. Służą temu wewnętrzne mechanizmy regulacyjne, do których zalicza się
struktura organizacyjna, w której warunkach w organizacji dokonuje się podział: pracy, władzy,
prestiżu oraz dostępu do informacji.
• Zasada koncentracji pracy – polega na powtarzalności czynności jednej osoby.
• Zasada trwałości i ciągłości pracy – polega na ciągłej pracy w dni ustawowo robocze i na
równomierności tempa pracy.
• Zasada harmonii pracy – polega na koordynowaniu pracy w miejscu i czasie, a także na
odpowiednim doborze ludzi, narzędzi i materiałów.
• Zasada intensyfikacji pracy – polega na odpowiednim wyposażeniu technicznym stanowisk pracy i
odpowiedniej organizacji, która prowadzi do jak największej wydajności.
• Zasada kompleksowego działania – to inaczej całościowe postrzeganie procesu pracy.
• Zasada indywidualizacji – przydział pracy według predyspozycji pracowników.
załącznik 4
Przy doborze pracowników należy wziąć pod uwagę:
• wykształcenie,
• kwalifikacje,
• referencje z poprzedniego miejsca pracy,
• dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
• staż pracy na podobnym stanowisku w innej firmie,
• znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera, a także umiejętność samodzielnego
myślenia i podejmowania decyzji.
załącznik 5
Zarządzanie dokumentacją i przepływem informacji to:
1. utworzenie katalogu dokumentów,
2. wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji,
3. wydanie wewnętrznej instrukcji o sporządzania i przechowywaniu dokumentów, a także o sposobie
ich prowadzenia i kontroli obiegu,
4. ustalenie zasad oznakowania, przechowywania i archiwizowania akt,
5. sporządzenie wykazu stanowisk pracy,
6. wydanie instrukcji przepływu informacji.
ii. b) Zadanie domowe
Zaprojektuj pracę w miejscu, gdzie chciałbyś pracować.
g. 7. Czas trwania lekcji
45 minut
h. 8. Uwagi do scenariusza
brak
Download