„Historia dla Żaka”. - Społeczna Szkoła w Dąbrowie Górniczej

advertisement
Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Górniczej
​Społeczna Szkoła Podstawowa
Społecznego Towarzystwa Szkolnego
oraz doradca metodyczny historii
zapraszają uczniów i nauczycieli
do udziału w miejskim konkursie historycznym
dla szkół podstawowych
„Historia dla Żaka”.
UWAGA. Zmieniono formułę tegorocznego konkursu i jego zakres będzie wykraczał
poza podstawę programową kształcenia ogólnego.
Do wiadomości:​nauczycieli historii i społeczeństwa
oraz innych zainteresowanych osób
Regulamin konkursu:
I.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
II.
Cele konkursu:
1. Rozwijanie zainteresowań przeszłością i kształtowanie myślenia historycznego.
2. Przybliżanie najważniejszych wydarzeń z historii.
3. Włączenie się w obchody jubileuszu 500-lecia Reformacji.
4. Rozwijanie twórczego myślenia i kreatywności uczniów.
III.
Organizacja konkursu;
1. W kwietniu 2017 r. do wszystkich szkół podstawowych zostaje przesłany regulamin wraz z
zawiadomieniem o terminie konkursu oraz kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1- verte).
2. Szkoła zainteresowana konkursem typuje jeden zespół (składający się z 2 osób)
i zgłasza swój udział za pomocą karty zgłoszeniowej na adres; Społeczna Szkoła Podstawowa
Społecznego Towarzystwa Szkolnego ul. Dąbskiego 19, Dąbrowa Górnicza 41 – 310, lub
[email protected]​, ​tel.​​32 262 19 55​​
do dnia ​
22.05.2017 r​
.
3. Konkurs odbędzie się w Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkolnego
w Dąbrowie Górniczej w dniu ​08.06.2017 r​
. o godzinie ​
10.00
4. Konkurs jest jednoetapowy. Uczniowie będą wykonywali zadania różnego typu:
a) zadanie konkursowe (załącznik nr 2- verte),
b) test wiadomości z otwartymi i zamkniętymi pytaniami,
c) pytania ustne (w przypadku uzyskania podobnej punktacji przez drużyny).
5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uznaniowe, a zdobywcy I-III- go miejsca nagrody.
6. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
7. Dodatkowych informacji udziela P.Kopcińska (604 707 632 ​
[email protected]​
)
IV.
Zakres tematyczny: RENESANS, REFORMACJA i WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE;
a) Renesans (założenia nowej epoki, wielcy ludzie renesansu i ich dzieła, renesansowy dwór
ostatnich Jagiellonów)
b) Reformacja (przyczyny reformacji w Europie, nowe wyznania i ich twórcy, tolerancja
religijna w Polsce, konfederacja warszawska)
c) Wielkie odkrycia geograficzne (wyobrażenia ludzi o Ziemi przez odkryciami, przyczyny
podejmowania podróży, wynalazki i odkrycia umożliwiające dalekomorskie podróże,
główne wyprawy i ich skutki)
d) film animowany z serii „Był sobie człowiek” odcinek pt. „Hiszpański złoty wiek”;
http://www.cda.pl/video/190351f9​lub
http://myvi.ru/player/embed/html/o-8SH1KtXcDSVP-pPZjsfIooZsLvRPP-dvaXOZVDPzp
v1WQX7dO2xeDjni2YQjmyQ0
Załącznik nr 1​-​PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU ​
„HISTORIA DLA ŻAKA”
Dane szkoły:
Dane nauczyciela przygotowującego uczniów:
Imiona i nazwiska uczniów:
1.
2.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu mojego dziecka
zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926
z póź. zm.).
data
​
Podpis rodzica lub prawnego opiekuna
………………………………
………………………………………..
……………………………....
………………………………………..
Załącznik nr 2.
Zadanie konkursowe dla uczniów.
W krwawych czasach reformacji, Polska była ostoją tolerancji. Nazywano nas „krajem bez stosów”.
Minęło wiele lat, a dzisiaj również tolerancja jest bardzo ważna. Przygotujcie plakat ( w dowolnym formacie
i technice) oraz hasło promujące taką właśnie postawę.
W czasie prezentacji wyjaśnijcie symbolikę plakatu i najlepiej jak potraficie przekonajcie nas do
swojego hasła.
Powodzenia
Przy ocenie będzie zwracana uwaga na: ogólny przekaz plakatu, estetyka jego wykonania, trafność hasła oraz sposób
jego zaprezentowania. Czas prezentacji: do 5 min. (za jego przekroczenie będą odejmowane punkty).
Download