Informacja o projekcie:

advertisement
Załącznik do OZ-I.900.2.2016.MBI
UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Informacja o projekcie:
Projekt rozporządzenia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż
Tytuł
medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego
Autor
Ministerstwo Zdrowia
Projekt z dnia
25.01.2016r.
Informacje o zgłaszającym uwagi:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Biura Związku Województw RP
Urząd
Organizacja
samorządowa
Osoba do kontaktu
e-mail
tel.
Związek Województw RP
Małgorzata Bieniek
[email protected]
(81) 44 16 513
Uwagi:
Lp.
Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np. art.,
nr str., rozdział)
Treść uwagi (propozycja zmian)
Uzasadnienie uwagi
Określenie %
1.
2.
3.
4.
załącznik nr 1 – tabela
leków
lp. 18 - glucosum
glucosum 20%
załącznik nr 1 – tabela
leków
lp. 19
załącznik nr 1 – tabela
leków
lp.23
załącznik nr 1 – tabela
leków
glucosum 5%
Określenie %
ketamine – wykreślić
Niezasadne
Metamizolum natricum – wykreślić
W poz. 26 podobny lek, dużo
uczuleń
Stanowisko MZ
lp.27
5.
6.
załącznik nr 1 – tabela
leków
lp.34
Ondansetron – wykreślić
załącznik nr 1 – tabela
leków
lp. 40
Theophylline - wykreślić
załącznik nr 2 – tytuł
w tytule zamiast "pod nadzorem"
użyć sformułowania "w obecności"
lub
zdefiniować
sformułowanie
"nadzór lekarza"
To sformułowanie obecnie budzi
wiele kontrowersji – czy oznacza to
fizyczną obecność lekarza podczas
zlecenia, czy realizacja czynności
możliwa
jest
po
konsultacji
telefonicznej, czy jako zlecenie
lekarskie.
Jasne
sformułowanie
definicji wykluczy wątpliwości.
załącznik nr 3 – poz.
nr 18
pobieranie krwi żylnej do badań
laboratoryjnych – wykreślić
Wydaje się niezasadne. Pobieraniem
krwi do badań zajmują się osoby
dotychczas uprawnione.
załącznik nr 3 – poz.
nr 26
zakładanie sondy żołądkowej i
płukanie żołądka – wykreślić
W zał. nr 2 wpisano tą czynność pod
nadzorem lekarza systemu. Brak
uzasadnienia
do wykonywania jej bez nadzoru
(samodzielnie) poza podmiotami
leczniczymi.
załącznik nr 3 – poz.
nr 27
załącznik nr 4 – poz.
17
cewnikowanie pęcherza moczowego
– wykreślić
pobieranie krwi żylnej do badań
laboratoryjnych – wykreślić
Uzasadnienie jak w pkt. 9
7.
8.
9.
10.
11.
Brak wskazań w PRM – lek o
działaniu p/wymiotnym stosowany w
trakcie
chemioterapii
i po zabiegach operacyjnych
Wiele działań niepożądanych i
interreakcji
z innymi lekami
Wydaje się niezasadne. Pobieraniem
krwi do badań zajmują się osoby
dotychczas uprawnione.
2
3
Download