Struktura badań (ankieta)

advertisement
Struktura badań (ankieta)
Obserwacje
Pogłębione wywiady
Analiza dokumentów
Ankieta
Droga do ankiety
Obserwacje
Pogłębione
wywiady
Cel badań
Analiza
dokumentów
Ankieta
Obserwacje
• Cel :Wstępne zewnętrzne rozeznanie
problemu badawczego i ustalenie grup
zainteresowanych, grupy interesów
• Zakres: Ogólne poznanie przebiegu badanego
procesu
Pogłębiony wywiad
• Cel: określenie jak widzą badane problemy
poszczególne grupy , ocena możliwości
pomiarów pośrednich
• Zakres: wywiady z przedstawicielami grup
zainteresowanych
Analiza dokumentów
• Cel : udokumentowanie poznanych opinii
• Zakres : przegląd dokumentacji
Cel i zakres ankiety
• Sprecyzowanie problemu badawczego
• Ustalenie:
1. tematycznego zakresu badań,
2. celu badań ankietowych np. postawienie
hipotezy i jej weryfikacja,
3. grup badanej struktury np. wg. interesów,
liczebności, hierarchii
Przygotowanie ankiety
• Określenie grupy interesów i decyzja o
warstwowości ankiety
• Ustalenie pytań do każdej z warstw ankiety
• Przyjecie warunków weryfikacji hipotezy
• Wybór sposobu dystrybucji ankiety
• Ustalenie jak przeprowadzić badanie
ankietowe: kto, kiedy, gdzie
Warstwowość ankiety
Warstwa niejawna
• Zestaw pytań stworzonych
dla przyjętego celu badań
• analiza
warstwa jawna
• Zestaw pytań do
ankietowanych
Odpowiedzi ankietowanych
Ocena odpowiedzi ,
wiarygodność + nadanie
wag
• odpowiedzi dla celu badań
Warstwowość ankiety
• Jawna część ankiety to wypowiedzi
ankietowanych
• Część niejawna zawiera stwierdzenia
wynikające pośrednio z odpowiedzi
ankietowanych na grupy pytań i jest podstawą
do oceny stawianej hipotezy
Weryfikacja hipotezy
• Przypisanie znaczenia (wag) poszczególnym
stwierdzeniom dotyczących hipotezy pozwala
ją zweryfikować statystycznie
• Najczęściej stosowane techniki bazują na :
porównaniu wartości średnich , wariancji ,
korelacji, struktury rozkładu, analizie
dyskryminacji , analizie skupień.
Dystrybucja ankiety
•
•
•
•
•
Ankieter,
Internet,
Telefon,
Poczta
Porównanie: wiarygodność, anonimowość,
koszty , wielkość próby, czas
Sprawdzenie działania ankiety
• Ankieta próbna, powiększona o pytania
otwarte
• Zakres: grupa kilkunasto osobowa ( zestaw jak
w burzy mózgów)
Dopracowanie ankiety głównej
• Analiza wyników ankiety próbnej
• konfrontacja wyników pytań otwartych z
ankietą główną:
1. Rodzaj pytań
2. Ilością pytań
3. Przyjęty zakres odpowiedzi
4. Sposób przeprowadzenia ankiety
Wyniki
Baza danych lub arkusz kalkulacyjny w układzie:
• ankietowany,
• nr pytania,
• odpowiedź
• uwagi ankietera
• ocena wiarygodności.
• Wybór próbki reprezentatywnej
Analiza wyników
• Dobór sposobu analizy jest ściśle powiązany z
przyjętym celem ankiety i stawianą hipotezą
• Zazwyczaj stosowane narzędzia statystyczne to
• porównaniu dla populacji wartości średnich ,
wariancji ,struktury rozkładu,
• poszukiwanie korelacji, analiza dyskryminacji ,
analiza skupień, analiza czynnikowa
Podstawowe analizy struktury
Jako pierwsza dokonywana jest analiza struktury
• analiza skupień
• analiza dyskryminacji
• analiza składowych głównych
• analiza czynnikowa
Zakresy odpowiedzi
Porównanie grup
70
60
G1
50
G2
40
G3
30
G4
20
10
0
nr 1
nr 2
nr 3
nr 4
nr 5
Analiza skupień
Analiza struktury
Analiza struktury
Download