INSTRUKCJA GROMADZENIA, ANALIZY DANYCH ORAZ

advertisement
INSTRUKCJA GROMADZENIA, ANALIZY DANYCH ORAZ SPORZĄDZANIA RAPORTÓW Z ANKIET
FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Z uwagi na zgłaszane ze strony jednostek organizacyjnych realizujących proces ankietyzacji
postulaty dotyczące nieuwzględniania kryterium płci, ustala się, że pole to nie jest obligatoryjne
i nie będzie uwzględniane w zbiorczym opracowaniu
I.
STUDENCKA ANKIETA OCENY PROWADZĄCEGO PRZEDMIOT (SAOPP).
1) Każda jednostka ma obowiązek przeprowadzić wśród swoich studentów i doktorantów ankietę
oceniającą pracowników prowadzących zajęcia z uwzględnieniem każdego prowadzonego przez nich
przedmiotu. Formularz ankiety określony jest zarządzeniem Rektora nr 86/2011 z dnia 21.12.2011r.
Ocenić należy wszystkich etatowych pracowników jednostki, w oparciu o przedmioty, które prowadzą
oni w danej jednostce. Wyniki oceny badania ankietowego prowadzących zajęcia, którzy zatrudnieni
są w innej jednostce organizacyjnej, należy przekazać do jednostki zatrudniającej w celu opracowania
i włączenia do raportu zbiorczego. Oceny osób prowadzących zajęcia na podstawie umowy o dzieło
nie są wliczane do zbiorczych zestawień wymaganych przez SJK i pozostawione są do indywidualnej
analizy przez kierownictwo jednostki.
2) Ankiety powinny być przeprowadzone w ostatnim miesiącu semestru, w którym kończą się
poszczególne zajęcia dydaktyczne, a więc w styczniu w przypadku zajęć kończących się w semestrze
zimowym lub w maju, w przypadku zajęć kończących się w semestrze letnim. Ankieta oceny
prowadzącego nie może być przeprowadzana przez ocenianego pracownika.
3) Osoba przeprowadzająca ankietę ma obowiązek poinformować studentów, iż ma ona charakter
anonimowy a udział w niej jest dobrowolny. Studenci powinni zostać poinformowani, że celem
przeprowadzenia ankiety jest ocena nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego
obowiązków dydaktycznych i związana z tym kontrola jakości kształcenia w danej jednostce.
4) Wypełnione ankiety w wersji oryginalnej – papierowej, powinny być przechowywane przez
poszczególne jednostki przez okres 4 lat.
5) Dane uzyskane za pomocą ankiety powinny być opracowane przez członków Zespołu ds. Zapewnienia
Jakości Kształcenia lub ewentualne osoby wyznaczone przez kierownika jednostki.
6) Efektem analizy danych z ankiety studenckiej jest:
a) „Zestawienie ocen prowadzących” - tabelaryczne zestawienie średnich ocen uzyskanych przez
każdego pracownika dydaktycznego z podziałem na poszczególne przedmioty, które
prowadzi;
b) „Raport zbiorczy” – zawierający graficzne przedstawienie procentowego rozkładu wszystkich
pracowników dydaktycznych danej jednostki, według uzyskanych ocen (10 wykresów – po
jednym wykresie do każdego pytania ankiety).
7) Pliki niezbędne do jednolitego analizowania danych zostały przekazane w ubiegłym roku do
poszczególnych jednostek oraz dostępne są na stronie Internetowej Uniwersytetu w zakładce –
Kształcenie-Jakość kształcenia- Pliki do pobrania :
a) plik w programie MS Excel umożliwiający analizę danych i wygenerowanie wykresów („Arkusz
analizy SAOPP”),
b) szablon tabelarycznego zestawienia średnich ocen („Zestawienie ocen prowadzących”),
c) szablon zestawienia graficznego („Raport zbiorczy”).
1
8) Każda jednostka zobligowana jest do przekazania Sekcji Jakości Kształcenia wersji elektronicznej
„Arkusza analizy SAOPP” oraz „ zestawienia ocen prowadzących” (na nośniku typu płyta CD/DVD)
z kompletnymi danymi oraz dokonanymi obliczeniami w terminie do 30 września. Dane pracowników
powinny być zapisane na nośniku bez tworzenia zbędnych folderów, np. bez grupowania
pracowników według zakładu czy katedry. Dane te zostaną wykorzystane w celu przygotowania
raportów zbiorczych dla poszczególnych wydziałów i całego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
9) Rozpoczynając analizę danych, należy dla każdego prowadzącego zajęcia utworzyć osobny plik (nie
folder!) na bazie „Arkusza analizy SAOPP”, a poszczególne przedmioty przez niego realizowane
umieścić w osobnych zakładkach tego pliku. W przypadku prowadzenia przez pracownika tego
samego przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych należy dane analizować łącznie bez
dzielenia ich ze względu na formę studiów (podział ten został uwzględniony w kolumnie „forma
studiów”). Pliki powinny być nazwane w sposób jednolity: skrótem nazwy jednostki (według
załączonej listy) z podaniem pierwszej litery imienia oraz pełnego nazwiska prowadzącego – według
wzoru:
I.Hist_A.Kowalski
I.Fiz_G.Baran
Pełne imię w nazwie pliku należy podać wyłącznie w przypadku zbieżności nazwisk i inicjału imienia.
10) Wszystkie pola w aplikacji powinny być uzupełniane przez wpisanie numeru przyporządkowanego
danej odpowiedzi. Tekstowo należy uzupełnić wyłącznie pola zaznaczone kremowym kolorem.
W przypadku nie udzielenia odpowiedzi na któreś z pytań lub udzielenia odpowiedzi niejednoznacznej
(np. zaznaczenie obejmujące dwie odpowiedzi) pole należy pozostawić puste. Podobnie w przypadku
wyboru odpowiedzi „nie dotyczy” w pytaniu nr 10.
11) Po wprowadzeniu wyników wszystkich ankiet dotyczących przedmiotu określonego prowadzącego
należy wyliczyć średnią ocen dla każdego pytania (każdej kolumny). Można tego dokonać poprzez
wprowadzenie formuły obliczania średniej.
Należy w komórce, na końcu danej kolumny z danymi, wpisać znak „=” a następnie wybrać na
górze monitora zakładkę „Formuły”, „Więcej funkcji”, „Statystyczne” i kliknąć na funkcję
„Średnia”, a następnie przeciągnąć kursorem wszystkie dane zamieszczone w kolumnie, dla
której chcemy wyliczyć średnią i na koniec zatwierdzić wciskając ENTER. W wybranej komórce
pojawi się automatycznie średnia ocena dla danego pytania (kolumny). Analogiczną czynność
należy wykonać dla każdej kolumny. Po zastosowaniu funkcji „Średnia”, będzie się ona
pokazywała w zakładce „Formuły” – „Ostatnio używane”.
Średnie powinny być wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Można to ustawić klikając na komórkę z wyliczoną średnią prawym przyciskiem myszki,
wybierając „Formatuj komórki”, „Liczby”, „Kategoria: Liczbowe” i wpisując 2 w polu „miejsca
po przecinku”.
12) Średnie wyliczone dla określonego przedmiotu należy przenieść do tabeli w pliku „Zestawienie ocen
prowadzących”. W przypadku powtarzania się w ankietach jakiejś istotnej uwagi dotyczącej
przedmiotu danego prowadzącego należy ją umieścić w ostatniej rubryce tabeli: „Dodatkowe uwagi”.
13) Po wprowadzeniu do „Arkusza analizy SAOPP” danych ze wszystkich ankiet, należy dla każdego
prowadzącego wyliczyć ogólną średnią ocen, która posłuży do przygotowania „Raportu zbiorczego”
z oceny dokonanej przez studentów. W celu wyliczenia ogólnej średniej dla pracownika należy do
zakładki „ocena łączna” (na dole ekranu) przekopiować dane dotyczące wszystkich przedmiotów
prowadzącego, tak by utworzyć jeden zbiór danych (nie można obliczać średniej ze średnich! –
konieczne jest uwzględnienie wszystkich pojedynczych ocen). Następnie należy wyliczyć średnią dla
2
każdej kolumny (według wcześniej opisanego schematu) i przenieść ją do tabeli w „Zestawieniu ocen
prowadzących” - do wiersza z ogólną średnią oceną prowadzącego.
14) W celu opracowania „Raportu zbiorczego”, do ogólnej średniej ocen każdego prowadzącego zajęcia
należy przyporządkować kategorie według następującej skali:
1. 1,00 – 1,59 = ocena bardzo zła
2. 1,60 – 2,59 = ocena zła
3. 2,60 – 3,59 = ocena dostateczna
4. 3,60 – 4,59 = ocena dobra
5. 4,60 – 5,00 = ocena bardzo dobra.
Można w tym celu wykorzystać funkcję programu Excel, wprowadzoną w „Arkuszu analizy SAOPP”
w zakładce „ocena ogólna” .
Należy przekopiować wyliczone średnie ogólne dla poszczególnych pytań do drugiego wiersza
arkusza (zaznaczonego błękitnym kolorem), a program dzięki wprowadzonej formule
automatycznie przypisze średnie do poszczególnych kategorii, ukazując poniżej ocenę ogólną
w postaci liczbowej, gdzie: 1=bardzo zła, 2=zła, 3=dostateczna, 4=dobra, 5=bardzo dobra.
15) W celu sporządzenia wykresów należy zliczyć ilu pracowników uzyskało poszczególne oceny (dla
każdego z dziesięciu pytań osobno) i wyrazić te wartości w formie procentowej. Można w tym celu
wykorzystać funkcję programu Excel, wprowadzoną w „Arkuszu analizy SAOPP” w zakładce
„% pracowników”.
Należy przekopiować do tabeli w zakładce „% pracowników” oceny ogólne dla wszystkich
pracowników dydaktycznych jednostki (kolejny pracownik w kolejnym wierszu). W celu
przekopiowania należy korzystać z prawego przycisku myszki – kopiuj, a następnie opcje
wklejania – wartości [123], tak aby skopiować same liczby, bez przypisanych do nich formuł.
Dzięki wprowadzonej formule w tabeli znajdującej się na dole arkusza pojawi się procentowy
rozkład ocen wszystkich pracowników.
16) Uzyskane wyniki procentowe należy wprowadzić (korzystając z prawego przycisku myszki – kopiuj, a następnie
opcje wklejania – wartości [123])do tabelki w zakładce „raport-wykres”, który utworzy z nich odpowiedni
wykres. Wykres ten należy przekopiować do szablonu „Raport zbiorczy”, a następnie kolejno
podstawiać w zakładce „raport-wykres” procentowy rozkład ocen dla pozostałych pytań i umieścić je
w raporcie.
17) Uzyskane wyniki ankiet studenckich powinny być wykorzystane przez kierownictwo poszczególnych
jednostek do okresowej oceny pracownika oraz do poprawy jakości kształcenia, a każdy pracownik
dydaktyczny powinien zapoznać się z wynikami oceny prowadzonych przez siebie przedmiotów.
II.
ANKIETA OCENY PRACY DZIEKANATU oraz ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATU
1) Wydziałowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia są zobligowane do przeprowadzenia wśród
studentów swoich wydziałów ankiet oceniających pracę dziekanatu. W przypadku ankiety oceny pracy
sekretariatu o realizacji badania ankietowego decyzję podejmuje Dziekan mając na uwadze specyfikę
pracy Instytutu/Katedry w zakresie obsługi studentów. Do przeprowadzenia wśród swoich studentów
ankiet oceniających pracę sekretariatu zobligowane są Instytutowe Zespoły Zapewnienia Jakości
Kształcenia. Formularze ankiet są określone zarządzeniem Rektora nr 86/2011 z dnia 21.12.2011r.
Ankiety należy przeprowadzić w ostatnim miesiącu danego roku akademickiego.
3
2) Do analizy danych uzyskanych w wyniku przeprowadzenia powyższych ankiet należy wykorzystać pliki
w programie MS Excel, odpowiednio: „Arkusz analizy AOPDziekanatu” oraz „Arkusz analizy
AOPSekretariatu”, przekazane przez Sekcję Jakości Kształcenia i dostępne na stronie Internetowej w
zakładce –Kształcenie- Jakość kształcenia- Pliki do pobrania.
3) Każda jednostka zobligowana jest do przekazania Sekcji Jakości Kształcenia wersji elektronicznej
„Arkusza analizy AOPDziekanatu” lub „Arkusza analizy AOPSekretariatu” z kompletnymi danymi
w terminie do 30 czerwca. Dane te zostaną wykorzystane w celu przygotowania raportów zbiorczych
dla poszczególnych instytutów, wydziałów i całego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
4) Rozpoczynając analizę danych, należy na bazie dostarczonego arkusza analizy utworzyć plik i nazwać
go skrótem nazwy jednostki (według załączonej listy) z podaniem czy ocena dotyczy sekretariatu czy
dziekanatu – według wzoru:
I.Hist_sekretariat
W.M-P_dziekanat
5) Wszystkie pola w aplikacji powinny być uzupełniane przez wpisanie numeru przyporządkowanego
danej odpowiedzi. Tekstowo należy uzupełnić wyłącznie pola zaznaczone kremowym kolorem (nazwa
jednostki oraz dodatkowe uwagi). W przypadku nie udzielenia odpowiedzi na któreś z pytań lub
udzielenia odpowiedzi niejednoznacznej (np. zaznaczenie obejmujące dwie odpowiedzi) pole należy
pozostawić puste. W przypadku kolumny „kierunek studiów” należy wpisać kod kierunku według
spisu zamieszczonego w zakładce „lista kierunków”.
6) Po wpisaniu do aplikacji wyników wszystkich przeprowadzonych ankiet należy wyliczyć średnią ocen
dla każdej kolumny (procedura opisana w instrukcji analizy Studenckiej Ankiety Oceny Prowadzącego
Przedmiot – pkt.11).
7) Wyliczone średnie dla poszczególnych pytań należy przenieść do tabeli znajdującej się w szablonie
„Zestawienie ocen dziekanatu-sekretariatu”.
8) Należy również przeanalizować dodatkowe uwagi wyrażane przez ankietowanych, w celu
wyodrębnienia istotnych i często powtarzających się sugestii.
III.
ANKIETA OCENY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
1) Ankieta powinna być zrealizowana w ostatnim miesiącu zajęć na studiach podyplomowych. Formularz
ankiety jest określony zarządzeniem Rektora nr 86/2011 z dnia 21.12.2011r.
2) Przed przekazaniem ankiety studentom należy uzupełnić tabelę w pytaniu nr 1. o listę wszystkich
przedmiotów realizowanych w trakcie studiów.
3) Ankieta Oceny Studiów Podyplomowych stanowi element funkcjonowania Wewnętrznego Systemu
Zapewnienia Jakości Kształcenia w danej jednostce. Wnioski z analizy powinny być wykorzystane
w celu poprawy jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych.
4
IV.
ANKIETA OCENY STUDIÓW DOKTORANCKICH
1) Ankieta oceny studiów doktoranckich realizowana jest wśród uczestników ostatniego roku studiów.
Wzór ankiety został określony aneksem nr 1 z dnia 28.11.2012 i stanowi załącznik nr 6 zarządzenia
Rektora nr 86/2011 z dnia 21.12.2011r. W roku akad. 2012/2013 przewiduje się realizację ankiety
w formie elektronicznej. W przypadku przeprowadzenia badania ankietowego w wersji papierowej,
jednostka udostępni Sekcji Jakości Kształcenia wyniki w celu opracowania zbiorczego zestawienia.
5
Download