zal 1 do wzoru umowy – wzór zlecenia

advertisement
Załącznik nr 1do wzoru umowy
Część I wypełnia pracownik Filii MOPR
Poznań, dnia ……………………..
Dot. sprawy: MOPR-……………………..
APTEKA …….…………
ul. ………………………
61-……... P O Z N A Ń
MOPR Poznań – Filia …………………. zwraca się z uprzejmą prośbą o wydanie
lekarstw zgodnie z załączonymi receptami z dnia ………………..….…………...….…..
dla Pani/Pana …………………………………………………………..……………….…
zamieszkałej/go (przebywającej/go) w Poznaniu …………….……………………….…
Należność za wydane leki uregulujemy przelewem na konto Apteki po otrzymaniu potwierdzenia
realizacji recept i odbioru leków oraz faktury.
Uwaga!
Zlecenie ważne do dnia:
……………………………….
…………………………………..…………
(pieczątka i podpis zlecającego)
(data ważności)
Część II wypełnia pracownik Apteki
Apteka potwierdza wydanie leków dla niżej wymienionej osoby:
…………………………………………………………………………………………………..
Cena wydanych leków wynosi …………………..zł wg. załączonej faktury nr
……………….…..
z dnia……………….
Należność proszę przelać na konto apteki – zgodnie z wystawioną fakturą
……………………………………………..
( data, pieczątka i podpis pracownika apteki)
Część III wypełnia Klient Filii MOPR
…………………………………………………………………………………..………………………………….
Leki otrzymałem/łam:
( data i podpis klienta )
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards