CBD-ACC

advertisement
CBD-ACC
20110604
CELAB-CBD
Karta uprawnień użytkownika
Cel wniosku (zaznaczyć właściwą opcję, wypełnia wnioskodawca):
[ ] rejestracja
[ ] zmiana
Dane użytkownika (wypełnia wnioskodawca):
nazwisko
[
] wyrejestrowanie
imię
PESEL
login
instytucja
siedziba
adres
telefon
e-mail
Rodzaj uprawnień (wypełnia wnioskodawca tylko przy rejestracji i zmianie) wybierz jeden z:
Pracownik instytucji centralnych (GIW, Min.Rol., dostęp do danych z całego kraju)
Pracownik WIW (dostęp do swojego ZHW i danych próbek z własnego województwa)
Pracownik Inspekcji Powiatowej (dostęp do próbek z własnego terenu)
Pracownik laboratorium (dostęp do swojego laboratorium)
Inny (opisać wnioskowany zakres danych)
Cel dostępu do CELAB-CBD
Wniosek wprowadzono (wypełnia administrator CELAB-CBD)
tak [ ] / nie [ ] / powód
wnioskodawca 1:
zatwierdzający:
Główny Lekarz Weterynarii
wprowadzający:
administrator CELAB-CBD
2017-07-21 ................................... ....................................................... .......................................................
data i podpis
data i podpis
data i podpis
Uwagi:
1. Wniosek wypełnia kierownik instytucji uprawnionej do dostępu do CELAB-CBD (np. GIW, WIW, PIW)
2. W przypadku rejestracji należy jednocześnie wypełnić formularz na stronie:
https://cbd.piwet.pulawy.pl/serwis/rejestracja.jsp
3. Wypełniony wniosek wysyłany jest do Głównego Inspektoratu Weterynarii w celu zatwierdzenia.
4. Wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania skorygowanych danych użytkownika
CELAB-CBD w przypadku ich zmiany.
Download