OCHRONA i KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

advertisement
Załącznik Nr4 do Uchwały Nr 519 Rady Wydziału
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa z dnia 19
kwietnia 2012r.
Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich
w zakresie dyscypliny ochrona i kształtowanie środowiska
Nr
efektu
W_01
W_02
W_03
W_04
W_05
W_06
U_01
Efekty kształcenia
Po uzyskaniu stopnia doktora doktorant:
Sposoby działań
prowadzących do
uzyskania efektów
kształcenia
Wiedza
wykazuje wiedzę w zakresie metodyki i
Zajęcia z przedmiotu:
nowoczesnych technik prowadzenia zajęć; Nowoczesne metody i
techniki prowadzenia
zajęć dydaktycznych I i II
Przedmioty do wyboru oferta uczelniana Psychologia, Pedagogika,
Emisja głosu.
Praktyka zawodowa.
wykazuje wiedzę dotyczącą transferu
Zajęcia z przedmiotów:
technologii, komercjalizacji wyników
Prawo własności
badań oraz zagadnień związanych z
intelektualnej.
ochroną własności intelektualnej;
Podstawy
przedsiębiorczości.
wykazuje wiedzę niezbędną do
Zajęcia z przedmiotów:
zrozumienia etycznych, ekonomicznych i
Etyka, Ekonomia,
innych uwarunkowań działalności
Filozofia.
naukowej i dydaktycznej;
wykazuje wiedzę ogólną w dziedzinie
Wykłady z przedmiotów
nauk rolniczych na styku różnych
obowiązkowych w
dyscyplin naukowych;
ramach dyscypliny
naukowej ochrona i
kształtowanie
środowiska.
Seminaria.
Samodzielne
gromadzenie wiedzy
ogólnej i specjalistycznej.
wykazuje znajomość najnowszych teorii,
Wykłady z przedmiotów
metod badawczych, zasad i pojęć w
obowiązkowych w
dyscyplinie ochrona i kształtowanie
ramach dyscypliny
środowiska;
naukowej ochrona i
kształtowanie
środowiska.
Seminaria.
Samodzielne
gromadzenie wiedzy
ogólnej i specjalistycznej.
wykazuje rozumienie najbardziej
Seminaria.
złożonych zależności w dyscyplinie
Dyskusja z promotorem.
ochrona i kształtowanie środowiska z
Pisanie publikacji.
uwzględnieniem interakcji pomiędzy
Pisanie pracy doktorskiej.
dyscyplinami w ramach dziedziny nauki
rolnicze.
Umiejętności
jest przygotowany metodologicznie do
Zajęcia z przedmiotu:
Metody oceniania
efektów kształcenia
Ocena z przedmiotu.
Ocena z przedmiotu.
Ocena roczna
opiekuna/promotora.
Ocena z przedmiotu
Ocena z przedmiotu.
Egzamin.
Egzamin z przedmiotów.
Ocena roczna
prowadzącego
seminarium na podstawie
prezentacji wyników
badań i dyskusji.
Ocena roczna promotora.
Egzamin doktorski.
Egzamin z przedmiotów.
Ocena roczna
prowadzącego
seminarium na podstawie
prezentacji wyników
badań i dyskusji.
Ocena roczna promotora.
Egzamin doktorski.
Ocena roczna promotora.
Egzamin doktorski.
Recenzja pracy
doktorskiej.
Ocena z przedmiotu.
wykonywania zawodu nauczyciela
akademickiego;
U_02
potrafi ocenić przydatność i możliwość
komercyjnego wykorzystania wyników
badań naukowych z poszanowaniem
prawa do własności intelektualnej;
U_03
posiada zdolność diagnozowania zjawisk
w oparciu o wiedzę z zakresu ochrony i
kształtowania środowiska;
U_04
ma umiejętność twórczego rozwiązywania
złożonych i nietypowych problemów oraz
tworzenia nowej wiedzy z zakresu
ochrony i kształtowania środowiska;
U_05
U_06
U_07
K_01
K_02
Nowoczesne metody i
techniki prowadzenia
zajęć dydaktycznych I i II
Przedmioty do wyboru oferta uczelniana Psychologia, Pedagogika,
Emisja głosu.
Praktyka zawodowa.
Zajęcia z przedmiotów:
prawo własności
intelektualnej,
podstawy
przedsiębiorczości.
Seminaria doktoranckie.
Przedmioty realizowane
w ramach dyscypliny
ochrona i kształtowanie
środowiska oraz
przedmioty wydziałowe
do wyboru.
Badania naukowe.
Pisanie publikacji.
Pisanie pracy doktorskiej.
Przedmioty realizowane
w ramach dyscypliny
ochrona i kształtowanie
środowiska oraz
przedmioty wydziałowe
do wyboru.
Badania naukowe –
sprawozdania.
Dyskusja z promotorem.
Pisanie publikacji.
Pisanie pracy doktorskiej.
potrafi projektować i wykonywać zadania
Badania naukowe,
naukowe z zakresu dyscypliny ochrony i
sprawozdania, publikacje.
kształtowania środowiska;
Praca doktorska.
potrafi napisać projekt naukowy oraz
Pisanie publikacji
publikację naukową;
naukowej. Złożenie do
NCN projektu
badawczego.
potrafi samodzielnie planować swój
Planowanie badań
rozwój.
naukowych. Pisanie
projektów badawczych.
Kompetencje społeczne
ma świadomość ważności profesjonalnego Zajęcia z przedmiotu
przygotowywania do wykonywania
Nowoczesne metody i
zawodu oraz przestrzegania etyki
techniki prowadzenia
zawodowej nauczyciela akademickiego;
zajęć dydaktycznych I i
II.
Przedmioty do wyboru oferta uczelniana Psychologia, Pedagogika,
Emisja głosu.
Etyka.
Praktyka zawodowa.
wykazuje krytyczne zrozumienie wkładu
Udział w konferencjach
Ocena roczna.
opiekuna/promotora.
Ocena z przedmiotu.
Egzamin z przedmiotów.
Ocena roczna promotora
na podstawie prezentacji
wyników badań i
dyskusji podczas
seminarium.Ocena
postępu w badaniach
naukowych.
Przyjęcie publikacji do
druku.
Egzamin doktorski.
Recenzja pracy
doktorskiej.
Egzamin z przedmiotów.
Ocena roczna promotora.
Recenzja publikacji.
Recenzje pracy
doktorskiej.
Ocena roczna promotora.
Recenzje pracy
doktorskiej.
Praca przyjęta do druku.
Pozytywna ocena
projektu badawczego.
Ocena roczna promotora.
Pozytywna ocena
projektu badawczego.
Ocena promotora.
Ocena roczna promotora.
K_03
K_04
K_05
wyników własnej działalności badawczej
w rozwój dyscypliny ochrona i
kształtowanie środowiska;
wykazuje wrażliwość na problemy
związane z ochroną i kształtowaniem
środowiska;
posiada umiejętność pracy w zespołach
badawczych i wykazuje odpowiedzialność
za skutki działań własnych i zespołowych;
ma świadomość obowiązku twórczego
poszukiwania odpowiedzi na wyzwania
współczesności i kształtowania wzorców
postaw wobec nowych zjawisk i
problemów.
naukowych i
seminariach.
Zajęcia realizowane w
ramach dyscypliny
ochrona i kształtowanie
środowiska oraz z
przedmiotów
wydziałowych do
wyboru.
Seminaria.
Konsultacje z
promotorem.
Udział w projektach
badawczych.
Seminaria.
Konsultacje z
promotorem.
Ocena roczna
prowadzącego
seminarium.
Egzaminy z przedmiotów
w ramach dyscypliny.
Zaliczenie z przedmiotów
wydziałowych do
wyboru.
Ocena roczna promotora.
Ocena kierownika
projektu/promotora.
Ocena roczna
prowadzącego
seminarium. Ocena
roczna promotora.
Download