szkolny system oceniania zachowania

advertisement
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów
Orderu w Kobylnicy
SZKOLNY SYSTEM
OCENIANIA
ZACHOWANIA
ROK SZKOLNY 2015/2016
Szkolny System Oceniania Zachowania.
 Ocena
zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia
obowiązków szkolnych, o jego postawie wobec kolegów i innych osób oraz
kulturze osobistej.

TRYB I ZASADY USTALANIA OCEN ZACHOWANIA
1. Ocenę zachowania wystawia uczniowi wychowawca biorąc pod uwagę:
a)
b)
c)
d)
samoocenę ucznia
opinię kolegów,
opinię innych nauczycieli
analizę frekwencji ucznia.
Szkolny System Oceniania Zachowania.
2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na :
a)
b)

ocenę z przedmiotu,
promocję do klasy programowo wyższej ( ukończenie szkoły ) z wyjątkiem:
Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły
przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganna roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie
otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie
kończy szkoły.
3. W klasach I – III ocena zachowania jest oceną opisową (śródroczna,
końcoworoczna) wystawioną w oparciu o zdobyte przez ucznia plusy i minusy,
mające właściwie motywować dzieci do odpowiedniego zachowania.
Szkolny System Oceniania Zachowania.
4. W klasach IV – VI przyjmuje się następującą skalę ocen zachowania:



wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne
5. O przewidywanej ocenie ze sprawowania wychowawca zobowiązany jest poinformować ucznia
na 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, a ocenie nagannej
i nieodpowiedniej na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej kwalifikacyjnej.
6. Jeżeli uczeń popełni wykroczenie, za które przewiduje się ocenę nieodpowiednią lub naganną
wychowawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym rodziców ucznia.
7. Z zasadami i kryteriami oceny zachowania oraz o trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana
wychowawca ma obowiązek zapoznać uczniów i rodziców ( opiekunów prawnych ) w pierwszych
tygodniach roku szkolnego.
Szkolny System Oceniania Zachowania.
 OCENIANE KATEGORIE
1.
Realizacja zadań: - zajęcia pozalekcyjne, pomoc koleżeńska, udział w
konkursach, olimpiadach, reprezentowanie szkoły.
2.
Frekwencja na zajęciach lekcyjnych.
3.
Kultura języka: wulgaryzmy, słowa obraźliwe.
4.
Poszanowanie dobra społeczności szkolnej i pozaszkolnej:
dbanie o mienie szkoły, utrzymanie porządku.
5.
Kultura zachowania w szkole i poza szkołą: przestrzeganie norm
grzecznościowych, szanowanie symboli narodowych, strój dopasowany do sytuacji
godne zachowanie w miejscach publicznych i placówkach kulturalnych, właściwe
używanie telefonu komórkowego.
Szkolny System Oceniania Zachowania.
6)
Troska o bezpieczeństwo własne oraz innych osób:
bójki, agresja fizyczna, psychiczna i słowna (prowokowanie do kłótni, sprzeczek,
słownych utarczek, kradzieże), zachowanie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
przebywanie na terenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych.
7) Brak zachowań destrukcyjnych i szkodliwych dla życia i
zdrowia własnego oraz innych: palenie papierosów, picie alkoholu,
posiadanie i zażywanie narkotyków.
8) Wywiązywanie się z podjętych zobowiązań: pełnienie dyżurów w
szkole i klasie, dotrzymywanie umów i zobowiązań.
Szkolny System Oceniania Zachowania.
 TRYB ODWOŁAWCZY
1)
Pisemny wniosek o ponowne ustalenie oceny składają na ręce
wychowawcy zainteresowany uczeń lub jego rodzice (opiekunowie)
najpóźniej dwa dni po uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie.
2)
Jeżeli wniosek jest zasadny, wychowawca może zmienić proponowaną
ocenę.
3)
Jego decyzja jest ostateczna.
4)
Procedury postępowania przy zastrzeżeniach do oceny zachowania są
zawarte w § 11.
Szkolny System Oceniania Zachowania.
 ZASADY WYSTAWIANIA OCENY Z ZACHOWANIA
1)
Oceną „wyjściową” zachowania jest ocena dobra. W zależności od stosunku
ucznia do swoich powinności może on być oceniony wyżej lub niżej.
2)
W ciągu semestru uczeń może otrzymać pochwały lub uwagi zgodnie
z przedstawionym wewnątrzszkolnym systemem oceniania zachowania.
Uwagi i pochwały zapisywane są przez wychowawcę i nauczycieli uczących
ucznia w dzienniku lekcyjnym.
3)
Wychowawca i nauczyciele uczący ucznia dwa razy w semestrze
(w
połowie semestru i na koniec semestru), czyli cztery razy w roku szkolnym
oceniają stopień realizacji przez ucznia każdej z ośmiu kategorii zachowania,
wystawiając ocenę zachowania ucznia.
4)
Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA
Lp.
1.
2.
3.
Kategoria
Wzorowe
Bardzo dobre
Dobre
Poprawne
Nieodpowiednie
Naganne
Realizacja zadań:
- zajęcia
pozalekcyjne,
- pomoc
koleżeńska,
- udział w
konkursach,
olimpiadach,
reprezentowanie
szkoły
Frekwencja na
zajęciach
lekcyjnych
Podejmuje działania na
rzecz środowiska
pozaszkolnego, szkoły,
klasy.
Podejmuje
działania na rzecz
szkoły, klasy.
Podejmuje
działania na
rzecz klasy.
Nie podejmuje
działań i nie
przeszkadza w ich
realizacji.
Nie podejmuje działań,
zdarzy mu się
przeszkodzić w ich
realizacji.
Nie
podejmuje
działań i
przeszkadza
notorycznie w
ich realizacji.
Nie posiada
nieusprawiedliwionych
nieobecności i spóźnień.
Nie posiada
nieobecności
nieusprawiedliwion
ych, dopuszcza się
3 spóźnienia w
semestrze.
Nie posiada
nieobecności
nieusprawiedliwion
ych, dopuszcza się
7 spóźnień w
semestrze.
Posiada do 40 godzin
nieusprawiedliwionych
i do 10 spóźnień w
semestrze.
Kultura języka:
- wulgaryzmy
- słowa obraźliwe
Nie używa słów
obraźliwych i wulgarnych,
zwraca uwagę innym na
prawidłowe zachowanie
werbalne.
Nie używa słów
obraźliwych i
wulgarnych.
Nie posiada
nieobecności
nieusprawiedliw
ionych,
dopuszcza się 5
spóźnień w
semestrze.
Nie używa słów
obraźliwych i
wulgarnych.
Dopuszcza się
jedno
przewinienie.
Nie używa słów
obraźliwych i
wulgarnych.
Dopuszcza się trzy
przewinienia.
Czasem używa słowa
wulgarne i obraźliwe,
reaguje jednak na
zwróconą uwagę.
Przeprasza za swoje
zachowanie. Zauważa
się poprawę ucznia w
zachowaniu.
Posiada
powyżej 40
godzin
nieusprawiedl
iwionych i
powyżej 10
spóźnień.
Używa słów
obraźliwych i
wulgarnych.
Nie reaguje
na zwróconą
uwagę. Nie
zauważa się
poprawy.
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA
Lp.
Kategoria
4.
Poszanowanie dobra
społeczności szkolnej i
pozaszkolnej:
- dbanie o mienie szkoły
- utrzymanie porządku
5.
Kultura zachowania w szkole
i poza szkołą:
- przestrzeganie norm
grzecznościowych,
- szanowanie symboli
narodowych,
- strój dopasowany do
sytuacji,
- godne zachowanie w
miejscach publicznych i
placówkach kulturalnych,
- właściwe używanie
telefonu komórkowego
Wzorowe
Dba o szkołę i
środowisko
pozaszkolne.
Reaguje na
przejawy
dewastacji.
Zwraca uwagę na
zachowanie
innych, wskazuje
własnym
przykładem
prawidłowe
zachowanie.
Przestrzega
kultury
zachowania w
szkole i poza nią,
zwraca uwagę
innym w
momencie jej
nieprzestrzegania.
Bardzo dobre
Dobre
Poprawne
Nieodpowiednie
Naganne
Dba o szkołę i
środowisko
pozaszkolne.
Chętnie
uczestniczy w
pracach na rzecz
środowiska.
Szanuje szkołę i
środowisko
pozaszkolne.
Nieumyślnie
zadziałał na
niekorzyść szkoły i
środowiska, ale
naprawia
wyrządzoną
szkodę.
Umyślnie zadziałał na
niekorzyść szkoły i
środowiska, stara się
jednak naprawić
szkodę.
Umyślnie
zadziałał na
niekorzyść
szkoły i
środowiska.
Nie naprawia
szkody. Nie
rozumie
potrzeby
naprawy
szkody.
Przestrzega
kultury
zachowania w
szkole i poza nią.
Przestrzega
kultury
zachowania w
szkole i poza
nią. Może
zdarzyć się
jedno
uchybienie.
Przestrzega kultury
zachowania w
szkole i poza nią.
Mogą zdarzyć się
trzy uchybienia.
Nie przestrzega kultury
zachowania w szkole i
poza nią. Podejmuje
dialog, reaguje w
momencie zwrócenia
uwagi. Stara się
poprawić. Przeprasza.
Nie
przestrzega
kultury
zachowania w
szkole i poza
nią, nie
podejmuje
dialogu i nie
reaguje w
momencie
zwrócenia
uwagi.
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA
Lp.
Kategoria
Wzorowe
Bardzo dobre
Dobre
Poprawne
Nieodpowiednie
Naganne
6.
Troska o
bezpieczeństwo
własne oraz innych
osób:
- bójki,
- agresja fizyczna,
psychiczna i
słowna
(prowokowanie do
kłótni, sprzeczek,
słownych utarczek,
kradzieże),
- zachowanie zasad
bezpieczeństwa w
szkole i poza nią,
przebywanie na
terenie szkoły
podczas zajęć
lekcyjnych.
Nie zachowuje się
agresywnie, nie
uczestniczy w
bójkach, potrafi
zapanować nad
własnymi emocjami.
Przestrzega zasad
bezpieczeństwa w
szkole i poza szkołą.
Reaguje na postawę
innych, stara się
doprowadzić do
rozładowania sytuacji
konfliktowych.
Nie zachowuje się
agresywnie, nie
uczestniczy w bójkach,
potrafi zapanować nad
własnymi emocjami.
Przestrzega zasad
bezpieczeństwa w
szkole i poza szkołą.
Reaguje na postawę
innych.
Nie zachowuje
się agresywnie,
nie uczestniczy
w bójkach,
potrafi
zapanować nad
własnymi
emocjami.
Przestrzega
zasad
bezpieczeństwa
w szkole i poza
szkołą.
Nie zachowuje się
agresywnie, nie
uczestniczy w
bójkach. Nie
potrafi jednak
zapanować nad
własnymi
emocjami, dlatego
może być sprawcą
agresji słownej,
dąży jednak do
dialogu i
porozumienia.
Przestrzega zasad
bezpieczeństwa w
szkole i poza
szkołą.
Zachowuje się
agresywnie. Nie potrafi
zapanować nad
własnymi emocjami,
dlatego może być
sprawcą agresji słownej
czy fizycznej. Nie
przestrzega zasad
bezpieczeństwa w
szkole i poza szkołą,
dąży jednak do dialogu
i porozumienia, reaguje
na zwróconą uwagę.
Stara się o poprawę.
Wykazuje gotowość do
uczestnictwa w
zajęciach
wspomagających.
Zachowuje
się
agresywnie.
Nie potrafi
zapanować
nad własnymi
emocjami,
dlatego może
być sprawcą
agresji
słownej,
fizycznej,
psychicznej.
Nie
przestrzega
zasad
bezpieczeńst
wa w szkole i
poza szkołą.
Nie dąży do
dialogu i
porozumienia,
nie reaguje na
zwróconą
uwagę.
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA
Lp.
Kategoria
Wzorowe
Bardzo dobre
Dobre
Poprawne
Nieodpowiednie
Nie posiada, nie
propaguje i nie
zażywa używek.
Został raz
zauważony
podczas palenia w
szkole i obrębie
szkoły. Wykazuje
obojętność w
stosunku do
zażywania i
działania
szkodliwych
używek.
Wywiązuje się po
terminie, w sposób
prawidłowy z
podjętych
zobowiązań, po
wcześniejszym
przypomnieniu.
Posiada używki,
zażywa, nie propaguje
ich. Podejmuje dialog,
reaguje w momencie
zwrócenia uwagi. Jest
świadomy zagrożenia,
jest gotów do
skorzystania z
oferowanej mu
pomocy.
Posiada,
zażywa i
propaguje
używki, nie
podejmuje
dialogu, nie
reaguje na
zwróconą
uwagę.
Nie wywiązuje się z
podjętych
zobowiązań, reaguje
na uwagę, zauważa
problem. Przeprasza,
przy kolejnym
zobowiązaniu widać
poprawę.
Nie wywiązuje
się z
wcześniejszych
zobowiązań.
Nie reaguje na
uwagę, nie
zauważa
problemu.
7.
Brak zachowań
destrukcyjnych i
szkodliwych dla
życia i zdrowia
własnego oraz
innych:
- palenie
papierosów,
- picie alkoholu,
- posiadanie i
zażywanie
narkotyków
Nie posiada, nie
propaguje i nie zażywa
używek. Reaguje na
postępowanie innych.
Zna negatywne skutki
działania szkodliwych
używek.
Nie posiada, nie
propaguje i nie
zażywa używek .
Zna negatywne
skutki działania
szkodliwych
używek.
Nie posiada, nie
propaguje i nie
zażywa używek.
Wykazuje
obojętność w
stosunku do
zażywania i
działań
szkodliwych
używek.
8.
Wywiązywanie się
z podjętych
zobowiązań:
- pełnienie
dyżurów w szkole i
klasie,
- dotrzymywanie
umów i
zobowiązań
Wywiązuje się w terminie
i w sposób prawidłowy z
podjętych zobowiązań.
Stara się być wzorem dla
innych, zaprasza do
współpracy.
Wywiązuje się w
terminie i w sposób
prawidłowy z
podjętych
zobowiązań.
Wywiązuje się
po terminie, w
sposób
prawidłowy z
podjętych
zobowiązań.
Naganne
Szkolny System Oceniania Zachowania.
PRZEDMIOT:
NAUCZYCIEL:
KLASA IVA
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
ZACHOWANIA UCZNIA ( KATEGORIE )
Lp.
IMIĘ I NAZWISKO
UCZNIA
1. Realizacja
zadań
2. Frekwencja
na zajęciach
lekcyjnych
DATA:
3. Kultura języka
4. Poszanowanie
dobra
społeczności
szkolnej i
pozaszkolnej
PODPIS:
5. Kultura
zachowania w
szkole i poza
szkołą
6.Troska o
bezpieczeństwo
własne oraz
innych osób
7. Brak
zachowań
destrukcyjnych i
szkodliwych dla
życia i zdrowia
8.
Wywiązywanie
się z podjętych
zobowiązań
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SKALA OCEN Z ZACHOWANIA: 6 ( wzorowe ), 5 ( bardzo dobre ), 4 ( dobre ), 3 ( poprawne ), 2 ( nieodpowiednie), 1 (
naganne )
Download