W naszym referacie pragniemy przedstawić pojęcie gospodarki

advertisement
W naszym referacie pragniemy przedstawić pojęcie gospodarki rynkowej oraz
jej współczesne modele.
Gospodarka rynkowa - to taka, w której sterowanie procesami gospodarczymi
odbywa się poprzez rynek. Gospodarka rynkowa zwana również systemem wolnej
przedsiębiorczości, nie jest uzależniona od tradycji czy planu centralnego, lecz
bezpośrednio od woli konsumentów. Ważnym elementem tego systemu jest własność
prywatna, która daje ludziom motywacje do wykorzystania tego, co posiadają w celu
produkcji tych wyrobów, których sprzedaż może przynieść im zysk. Czynnik ten
nazywamy często motywem zysku, stanowi motor napędowy działań ludzkich i
sprawia,
że
produkują
oni
rzeczy,
których
pragną
kupujący.
Gospodarka rynkowa jest to system gospodarczy, w którym alokacja zasobów
czynników wytwórczych (pracy, ziemi i kapitału) pomiędzy alternatywne możliwości
ich wykorzystania (dziedziny wytwarzania, konkretne produkty), a także podział
wytworzonych produktów pomiędzy poszczególne jednostki, dokonuje się głównie za
pośrednictwem
rynku,
przy
niewielkim
wpływie
państwa.
W gospodarce rynkowej decyzje dotyczące tego, co i w jakich ilościach będzie
produkowane, w jaki sposób, tzn. przy użyciu jakich metod technicznych, oraz dla
kogo (tak zwane kardynalne pytania ekonomii), podejmowane są przez suwerenne
podmioty gospodarcze, kierujące się własnym interesem i postępujące zgodnie z
zasadami racjonalności gospodarowania. Podstawą podejmowania tych decyzji są
informacje płynące z rynku: m.in. ceny dóbr i usług, ceny czynników wytwórczych,
płace, stopy procentowe, stopy zysku, kursy papierów wartościowych, walut oraz
oczekiwania podmiotów gospodarczych, co do ich kształtowania się w przyszłości
Decyzje te mogą być w pewnym stopniu modyfikowane przez państwo w związku z
ustalaniem przez nie np. stóp podatkowych, nakładaniem (lub zmianą) ceł, ustalaniem
minimalnych lub maksymalnych cen, minimalnych płac, ograniczaniem wahań kursów
walutowych, kształtowaniem systemu ubezpieczeń, zakresu opieki socjalnej itp.
Skrajną postacią gospodarki rynkowej byłaby gospodarka wolnorynkowa, pozbawiona
całkowicie wpływu państwa - taka jednak współcześnie nie istnieje.
1
Podstawą
gospodarki
rynkowej
jest
prywatna
własność
czynników
wytwórczych.
Cechy gospodarki rynkowej:
1. Podstawą jej funkcjonowania jest prywatna własność (środków produkcji,
przedsiębiorstw itp.)
2. Wolność wyboru:
-
w
-
podejmowaniu
rodzaju
wszelkich
prowadzonej
decyzji
gospodarczych,
działalności
gospodarczej,
3. Prawo do:
- kierowania się własnym interesem podczas podejmowania decyzji gospodarczych,
- posiadania kapitału i zakładania podmiotów gospodarczych,
- swobodnego kształtowania ceny,
- swobodnego przepływu kapitału,
- swobodnego przepływu siły roboczej,
- swobodnego obrotu walutami i środkami produkcji.
4. Brak lub tylko minimalna ingerencja rządu w procesy gospodarcze.
Widzimy, więc, że rynek jest najważniejszym mechanizmem w gospodarce rynkowej.
Bardzo ważne jest podkreślenie, że jedynie w gospodarce rynkowej, ponieważ
wytworzyły się także inne systemy ekonomiczne.
Istota gospodarki rynkowej
Gospodarka rynkowa to ustrój, a nie tylko system ekonomiczny. System ekonomiczny
określa zasady funkcjonowania gospodarki, a nie jej cechy konstrukcyjne,
determinujące jej treść, jej podstawowe właściwości. Zazwyczaj wyróżnia się trzy
główne cechy gospodarki rynkowej:
1. Jest to gospodarka oparta na prywatnej własności majątku, samodzielności
decyzyjnej
podmiotów
gospodarczych,
na
pracy
na
własny
rachunek
i
odpowiedzialności właściciela.
2
Jest to gospodarka oparta na indywidualnym rachunku mikroekonomicznym jej
uczestników, wymuszająca racjonalność zachowań pod groźbą strat. Jest to
przeciwieństwo
gospodarki
pojmowanej
jako
jedno,
centralnie
zarządzane
przedsiębiorstwo, w którym nie ma adresowanej odpowiedzialności.
2. Jest to gospodarka pieniężna, z pieniądzem pełniącym funkcje kryteryjną w
podejmowaniu decyzji i ocenach rezultatów. Oznacza to miarodajność cen i wycen
pieniężnych kształtujących się na rynku, a nie poza rynkiem.
Nie jest to gospodarka traktująca pieniądz instrumentalnie, służebnie, jako narzędzie
realizacji tzw. planów rzeczowych i rozliczeń bez istotnego wpływu na sytuacje
jednostek gospodarczych. W gospodarce rynkowej pieniądz jest wymieniany, a bank
centralny suwerennie kształtuje podstawowe parametry gospodarcze, jak np. stopy
procentowe wpływające na cenę kredytu. W gospodarce rynkowej kursy walutowe
kształtują się swobodnie, albo są ustalane przez bank centralny na podstawie relacji i
tendencji rynkowych, niezależnie od rynku.
Jest to przeciwieństwo zamkniętej gospodarki rzeczowej, gdzie kurs walutowy
ustalany jest arbitralnie przez państwo i nie zapewnia prawdziwości cen obecnych
walut.
3. W gospodarce rynkowej podstawową formą gospodarowania jest swobodnie
działający mechanizm rynkowy. Jego funkcją jest nie tylko równoważenie popytu z
podażą i kształtowanie cen. Mechanizm rynkowy weryfikuje produkcję i podaż
poprzez ich zderzenie z popytem, a równocześnie sygnalizuje i pozwala wykrywać
luki (nisze) w podaży, stwarzając podstawy do wyboru ekonomicznego, do
podejmowania decyzji lokacyjnych (o przeznaczeniu posiadanych zasobów).
Warunkiem
normalnego
działania
mechanizmu
rynkowego
jest
swobodne
kształtowanie się cen. Rola państwa w mechanizmie rynkowym ograniczona jest
zwykle do wyznaczania ram, warunków brzegowych, których musza przestrzegać
uczestnicy rynku oraz do występowania na rynku w charakterze podmiotu
gospodarczego w granicach określonych zakresem własności państwowej.
Pierwsza z wymienionych cech gospodarki rynkowej – własność prywatna i
praca na własny rachunek i odpowiedzialność – ma charakter ustrojowy,
3
konstytucyjny. Druga i trzecia – pieniężny charakter gospodarki i dominacja
mechanizmu rynkowego - mają charakter bardziej funkcjonalny.
Między wszystkimi trzema cechami występują sprzężenia zwrotne. Bezsensowna
byłaby bowiem gospodarka prywatna bez rynku. Nie można sobie wyobrazić
gospodarki rynkowej bez mechanizmu rynkowego, który dla swego funkcjonowania
wymaga samodzielności uczestników rynku i normalnych stosunków pieniężnych.
Podejmowane w krajach socjalistycznych próby tzw. urynkowienia gospodarki
nastawione były na zrealizowanie w pewnym zakresie jej cech funkcjonalnych z
pominięciem cech ustrojowych, uważanych za nietykalne. Próby te kończyły się
niepowodzeniem w obliczu ułomności i wewnętrznych sprzeczności takiego
rozwiązania systemowego.
Tak jak każdy ustrój i system ekonomiczny – gospodarka rynkowa podlega
ocenie z punktu widzenia kryteriów „dobroci” systemu, konkretyzujących wymogi
zasady racjonalnego gospodarowania.
Kryteria te są następujące:
- sprzyjanie racjonalnej alokacji zasobów,
- możliwie optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału ludzkiego i materialnego,
- stymulacja aktywności i chłonności innowacyjnej,
- sprzyjanie osiąganiu najkorzystniejszej relacji między efektami a nakładami,
- działanie na rzecz równowagi gospodarczej,
- skracanie czasu reagowania na zjawiska gospodarcze i niezbędnego do podjęcia
decyzji (time is money).
Gospodarka
rynkowa uważana jest za
ustrój spełniający w stosunkowo
najwyższym stopniu te kryteria.
Nie jest to jednak automatyczne. Stopień realizacji poszczególnych kryteriów zależy w
znacznym stopniu od konkretnych rozwiązań
prawnych, administracyjnych,
przyjętych w danym kraju priorytetów, niepisanych norm, i obyczajów, podstaw
światopoglądowych i ideologicznych.
4
To właśnie zróżnicowanie krajów i społeczeństw spowodowało, że gospodarka
rynkowa nie jest monolitem systemowym. Przyjęcie tych samych cech ustrojowych
nie oznacza braku różnic systemowych, np. w zasadach funkcjonowania gospodarki, w
jej instytucjach w strukturze uprawnień decyzyjnych, w szczegółach podejścia do
mechanizmu rynkowego, cen, płac, zysków, zakresu gospodarczej roli państwa.
Te właśnie różnice decydują często w znacznej mierze o stopniu spełnienia wyżej
wymienionych kryteriów „dobroci” systemu.
Różnice te spowodowały także wykształcenie się współczesnych typów (modeli)
gospodarki rynkowej o wspólnych na ogół cechach ustrojowych i często znacznych
odmiennościach rozwiązań systemowych.
Głównym wyróżnikiem poszczególnych typów gospodarki rynkowej jest
stopień i sposób ingerencji państwa w gospodarkę, czyli jego w niej obecność.
Z tego punktu widzenia wyróżnia się zwykle cztery systemy.
Modele gospodarki rynkowej:
Model anglosaski,
zwany również gospodarką neoliberalną.
Jest ona widoczna w krajach tj. Anglia, Hongkong, Singapur, Stany Zjednoczone.
Cechą
gospodarki
neoliberalnej
jest
wolność
osobista,
indywidualizm,
przedsiębiorstwa są traktowane przedmiotowo, czyli za takie, które można zbyć, kupić
w sposób zbywalny np. wykupienie akcji itp.
Gospodarka neoliberalna stara się w sposób najbardziej konsekwentny, często
bezwzględny, wdrażać ustrojowe cechy i funkcjonalną logikę gospodarki rynkowej,
uznając efektywnościowe kryteria oceny za jedynie miarodajne. Od tradycyjnego
liberalizmu XIX-wiecznego neoliberalizm różni się naciskiem na rolę porządku
prawnego, określającego ramy i normy obowiązujące w życiu gospodarczym.
Doceniając rolę państwa jako twórcy i strażnika ustroju, neoliberalizm odrzuca
państwową gestię w gospodarce. Neoliberalizm zwłaszcza amerykański, ma swoje
źródła w reakcji na „keynesizm”, na politykę stymulującą popyt poprzez zwiększanie
podaży taniego pieniądza. Jest on reakcją na nadmierny interwencjonizm państwowy
5
oraz jego ekonomiczne skutki - wzrost deficytu budżetowego i długu publicznego,
często także inflacji.
Stąd właśnie postulat gospodarki wolnej od ingerencji państwa w jej mechanizmy,
gospodarki regulowanej jedynie polityką pieniężno-kredytową banku centralnego i w
pewnej mierze potrzebami budżetu państwa. Hasłem neoliberałów amerykańskich,
szczególnie silnie eksponowanym za prezydentury Ronalda Reagana - jest
„deregulacja”, czyli powrót do samoczynności mechanizmów ekonomicznych,
odchodzenie od nadmiernie opiekuńczych funkcji państwa jako zmniejszających
kreatywność ludzi.
Zadaniem państwa w tej koncepcji nie jest stymulacja popytu, lecz tworzenie
warunków sprzyjających wzrostowi podaży i aktywności wytwórców, zmuszonych
konkurencją do obniżania kosztów produkcji i cen. Stąd termin „supply side
economics” (ekonomia z perspektywy podaży) na określenie teoretycznych podstaw
polityki gospodarczej eksponującej rolę podaży, a nie popytu, w ożywieniu i rozwoju
gospodarki.
Cechy gospodarki Stanów Zjednoczonych:
- komercjalizacja sektorów: szkolnictwo, kultury, religii,
- swoboda przepływu kapitałów w gospodarce przez banki- przejęcie finansowania
przez kapitał prywatny,
- wysoki udział osób fizycznych w gospodarce,
- przedsiębiorstwa są traktowane jako towar,
- wolne umowy kredytowe i depozytowe,
- rotacje wykwalifikowanej siły roboczej, rotacje w przedsiębiorstwach, czyli częste
zmiany zakładów pracy, przekwalifikowania zawodowe,
- wysokie różnice wynagradzania prezesów w stosunku do średniej zarobków danego
przedsiębiorstwa (kilkadziesiąt razy) – ze względu na ważność posiadanych
informacji, sposobu prowadzenia takiej polityki dla danego przedsiębiorstwa, która
umożliwia wysoki dochód,
- nie obserwuje się tendencji do tworzenia, na wzór europejski, systemów opieki
społecznej.
6
Model skandynawski,
zwany również koncepcją socjaldemokratyczną, interwencjonistyczną gospodarki
rynkowej.
Jest ona widoczna w krajach: Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania.
Idee gospodarcze socjaldemokratów wyrastają z przekonania, że korzyści społeczne
płynące z pewnego zakresu interwencjonizmu państwowego, czy nawet etatyzmu,
będą większe od strat ekonomicznych z tytułu pewnego ograniczenia swobody
działania gospodarki prywatnej oraz pracy na własny rachunek i odpowiedzialność.
Historycznych źródeł tej koncepcji szukać trzeba zarówno w tezach tzw. „ekonomii
dobrobytu”,
jak
i
w
zafascynowaniu
możliwościami
państwa
w
krajach
scentralizowanego socjalizmu. Towarzyszyła temu niewiara w niewidzialną rękę
rynku jako najlepszego mechanizmu ekonomicznego. Jak wiadomo, większość krajów
uprawiających politykę socjaldemokratyczną wycofuje się z niej, na skutek wyraźnie
gorszych wyników ekonomicznych w porównaniu z krajami o gospodarce
neoliberalnej lub społecznej gospodarce rynkowej.
Niezależnie od niedoskonałości uwikłanej w sprzeczności socjaldemokratycznej
gospodarki rynkowej wypada zauważyć - wbrew spotykanym często błędnym sądom że w gospodarce tej, nawet przy znacznym zakresie ingerencji państwa, zachowane są
wszystkie istotne cechy ustrojowe i funkcjonalne gospodarki rynkowej, jak dominacja
prywatnej własności, rachunku mikroekonomicznego, praca na własny rachunek i
odpowiedzialność, wymienialność pieniądza i mechanizm rynkowy jako główna forma
funkcjonowania gospodarki.
Nie jest to w żadnym razie gospodarka socjalistyczna. Kraje tego systemu stały się
symbolem doskonale zorganizowanych społeczeństw zapewniając wszystkim pracę,
demokratycznie rządzonych i mających wysoka stopę życiową.
Model opiera się na następujących zasadach:
a) silne państwo - socjalnie zorientowane - koordynuje dystrybucją dóbr materialnych
i kulturalnych. Podstawą rozdziału są uprawnienia związane z obywatelstwem.,
b) demokracja polityczna i pluralizm realizujące władze narodu,
c) skonsolidowane społeczeństwo obywatelskie - polityczne, socjalne, kulturalne,
organizacje mają szeroki dostęp do władzy. Większość zadań związanych z opieką
7
socjalną realizują organizacje społeczne w ścisłej współpracy z instytucjami
publicznymi,
d) gospodarka mieszana - łącząca kapitalistyczne mechanizmy rynkowe z realizacją
strategii bezpieczeństwa socjalnego. Zakłada się modyfikację mechanizmu rynkowego
w odniesieniu do ochrony zdrowia, oświaty i kultury. Również w zakresie rynku pracy
obserwuje się aktywność państwa w dążeniu do zapewnienia pełnego zatrudnienia.
Ingerencja państwa w sprawy rynku jest dwojakiego rodzaju:
- bezpośrednia
- przez przepisy prawne.
Prywatna wytwórczość podejmowana dla zysku jest legalna i wskazana, ale
pracownikom muszą być zapewnione warunki odpowiadające normom socjalnym,
określające na przykład miejsce i czas pracy, uprawnienia do części wytwarzanego
produktu (w formie deputatu), wpływ na podejmowane decyzje w zakładzie.
W okresie powojennym wzrastał udział sektora publicznego w tworzeniu produktu
krajowego. W latach 80-tych osiągnął on 63% w Szwecji, 59% w Danii, 48% w
Norwegii i 40% w Finlandii.
Na początku lat 90-tych pojawiła się tendencja do komunalizacji sektora publicznego.
Gminy zaczęły zyskiwać coraz większą samodzielność. Zaczęto bowiem dostrzegać
negatywne aspekty „państwa dobrobytu” w postaci wzrostu biurokracji, rosnących
wydatków publicznych i podatków oraz spadku efektywności gospodarki.
Zaczęto rozwijać model samorządowy.
Ostre kontrowersje wzbudzała skala podatków. Zauważalna jest stagnacja gospodarcza
oraz ucieczka kapitału do krajów z mniejszymi obciążeniami podatkowymi.
Coraz częściej formułowane są zdania, że „państwo dobrobytu” wyczerpało swoje
możliwości.
8
Model nadreński ( niemiecki, europejski)
inaczej zwany „społeczną gospodarką rynkową” opiera się na własności prywatnej
oraz konkurencji, ale jednocześnie na rozbudowie ubezpieczeń społecznych, a także na
wprowadzeniu zasady corocznych rokowań pracodawców i pracobiorców w sprawach
warunków pracy.
Polityka ekonomiczna, kreowana przez zwolenników liberalizmu , z ministrem
gospodarki Ludwikiem Erhardem (RFN) - opierała się na zasadzie „maksimum
konkurencji, minimum planowania”. Jednak dopuszczała doraźne oddziaływanie
państwa w sferze handlu zagranicznego i polityki pieniężnej, niezbędne do
podtrzymania koniunktury.
Planowanie ograniczono do programów poszczególnych korporacji przemysłowych,
których znaczna część należała do państwa.
Polityka Erharda wspierała małe i średnie przedsiębiorstwa oraz zabiegała o duży
udział drobnych posiadaczy akcji w wielkich spółkach akcyjnych.
W roku 1951 wprowadzono zasadę współdecydowania. W radach nadzorczych i
zarządach przedsiębiorstw początkowo tylko w przemyśle węglowym i stalowym,
pojawili się przedstawiciele pracowników z prawem do współdecydowania w
sprawach dotyczących załóg, głównie warunków pracy i płacy. Znaczne pakiety akcji
znalazły się w rękach zatrudnionych. Udziały pracownicze były m.in. rezultatem
denacjonalizacji przedsiębiorstw państwowych (np. Volkswagen) , których akcje
sprzedawano po preferencyjnych cenach.
W latach 60’, gdy Erghard sprawował funkcję kanclerza, rozwinięto elementy
sterowania gospodarką. W ramach polityki antycyklicznej wprowadzono pięcioletnie
plany wydatków bieżących i inwestycyjnych władz federalnych oraz poszczególnych
landów. Umożliwiały one kontrolę podaży pieniądza i popytu globalnego.
W modelu nadreńskim, inaczej również zwanym niemieckim, dużą rolę
odgrywają banki. Mają one bowiem istotny wpływ na rady nadzorcze przedsiębiorstw
i zarządzanie finansami poprzez przedstawicieli zasiadających w zarządach firm.
Tworzy to coś w rodzaju wspólnoty banków i przedsiębiorstw. Celem banków jest
długoterminowy rozwój przedsiębiorstw, gdyż są one powiązane na długi okres czasu.
9
Z drugiej strony, również grupy przemysłowe mają swoich przedstawicieli w radach
banków. Uważa się, że sprzyja to stabilizacji warunków funkcjonowania systemu
gospodarczego.
Model japoński (kraje Azji południowej i Wschodniej)
model ten podkreśla specyficzną mentalność Japończyków (ich religia, filozofia) i
uwarunkowania kulturowe oraz fakt ze polityka gospodarcza Japonii po zniesieniu
okupacji amerykańskiej miała na celu stworzenie „zasobnego kraju”.
Zlikwidowano militaryzm. W dochodzeniu do wyżej wymienionego celu wyznaczono
znaczną, ale stopniowo redukowaną rolę państwa we wspomaganiu wzrostu.
Ważnym sposobem oddziaływania rządu były celowe ulgi podatkowe związane z
postępem naukowo-technicznym, importem nowych technologii i eksportem, a także
gwarancje kredytowe przy zaciąganiu pożyczek z prywatnych banków. Inwestorzy
mogli liczyć na tanie kredyty z banków państwowych – Banku Przemysłowego
Japonii, Japońskiego Banku Rozwoju i Japońskiego Eksport-Import Banku. Powołane
w 1950 roku Ministerstwo Handlu Międzynarodowego i Przemysłu (MITI), poza
opracowywaniem dziesięcioletnich wizji rozwoju handlu i przemysłu, stymulowało
badania i wdrażanie innowacji oraz zakupy obcych technologii. Nadzorowało bilans
handlowy i wspierało rozwój nowoczesnych dziedzin wytwórczości, głównie w
zakresie elektroniki oraz wykorzystania energii atomowej. Istotną rolę realizacji
polityki
państwa
odrywała
powołana
w
1955
roku
Agencja
Planowania
Ekonomicznego (EPA). Przygotowywała ona prognozy rozwoju gospodarczego oraz
plany inwestycji państwowych. Od lat 50’ znacznie wzrosła wydajność pracy Japonii 7 razy szybciej niż w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii!
Boom konsumpcyjny i inflacja nie spowodowały zahamowań dzięki wyjątkowej
stopie oszczędności, wielokrotnie większej niż w krajach rozwiniętych. Wynikało to z
tradycji słabo rozwiniętego systemu emerytalnego (oszczędzano na starość), a także z
ogromnej przedsiębiorczości indywidualnej - postało bardzo dużo drobnych
przedsiębiorstw (głównie w przemyśle ciężkim, energetycznym, stoczniowym,
10
maszynowym,
chemicznym,
a
także
petrochemicznym,
elektronicznym
i
samochodowym).
Wysokie nakłady inwestycyjne i nowe formy organizacyjne prowadziły do wzrostu
wydajności pracy oraz konkurencyjności produktów na rynku światowym. Głównym
odbiorcą eksportu były Stany Zjednoczone.
Dynamicznemu uprzemysłowieniu towarzyszył wzrost zaludnienia, głównie
ludności napływającej ze wsi. Migracja kierowała się do coraz szybciej rozwijających
się wielkich organizacji przemysłowych.
W przedsiębiorstwach podstawą współpracy pracodawców i pracobiorców były
silnie zakorzenione stosunki patriarchalne. Daleko posunięta lojalność pracobiorców
oraz opiekuńczość ze strony pracodawców sprzyjały wiązaniu zatrudnionych z
przedsiębiorstwem, często na całe życie. W korporacjach rozpowszechnione jest tzw.
prawo Keiretsu - czyli wielkiej rodziny, w której wszyscy są solidarni – pracodawcy i
pracownicy, klienci i dostawcy.
W awansach i wynagradzaniu obowiązuje zasada starszeństwa. Stosowane są również
liczne dodatkowe przywileje pracownicze np. dopłaty do mieszkań, dojazdy do pracy,
korzystanie z korporacyjnych darów wypoczynkowych, wypłaty zasiłków rodzinnych
i wysokich premii rocznych uzależnionych od zysku (do 30% rocznych dochodów).
Bogate korporacje same realizują ubezpieczenia społeczne pracowników.
Wpływ akcjonariuszy na politykę firmy jest znikomy. Obowiązuje wewnętrzne
wyłanianie rady dyrektorów oraz organizowanie się pracowników w zespoły
produkcyjności i jakości. Do sprzedania firmy niezbędna jest jednomyślna zgoda
dyrekcji.
Zdyscyplinowanie i pracowitość Japończyków służyły intensyfikacji pracy,
stabilizacji zatrudnienia i ograniczały konflikty przemysłowe.
Niski poziom płac japońskich pracowników przemysłu, stanowiący połowę
osiąganego przez Amerykanów, był ważną przesłanką konkurencyjności japońskiego
eksportu.
Powojenny postęp Japonii, zwłaszcza w latach 60-tych, jest określany mianem „cudu
gospodarczego”.
Z początkiem lat 60’ społeczeństwo japońskie weszło w fazę masowej konsumpcji.
11
Dynamicznie rosło zapotrzebowanie na dobra trwałego użytku, głownie sprzęt
elektroniczny. Rosnący popyt wewnętrzny wraz z eksportem stały się ważnym
czynnikiem wzrostu gospodarki japońskiej, zwłaszcza po 1965 roku.
Początek lat 70’ spowodował w gospodarce japońskiej wiele problemów związanych z
ograniczeniami walutowymi (zawieszenie wymienności dolara na złoto) oraz
komplikującymi się stosunkami handlowymi z USA. Skutkowało to zahamowaniem
japońskiego eksportu oraz wzrostu gospodarczego.
Według Wojciecha Pomychało, autora Encyklopedii Biznesu, gospodarka
„tygrysów azjatyckich” nie zasługuje na miano oddzielnego typu czy modelu
gospodarki
rynkowej,
ponieważ
jest
ona
wyraźnie
formą
przejściową.
Ogólnoświatowe tendencje demokratyczne sprawią, że w krajach tych zapanuje
prędzej czy później – w zależności od czynników wewnętrznych - jeden z trzech
głównych typów gospodarki rynkowej. Można jedynie przypuszczać, że krajom tym
jest najbliżej do gospodarki neoliberalnej.
Po przedstawieniu modeli gospodarki rynkowej funkcjonujących współcześnie
nasuwa się nam następująca konkluzja: nie ma idealnego modelu funkcjonowania
gospodarki. Każdy typ gospodarki ma swoje plusy i minusy. Zbyt duży liberalizm
napotyka na opór coraz to silniejszych związków zawodowych, daleko idące
zabezpieczenia socjalne - powodują zbyt duże obciążenia podatkowe, agresywny
wzrost gospodarczy kończy się recesją. Jedno nie ulega wątpliwości: przyszłość ma
tylko gospodarka rynkowa. Ekonomiści mają zatem duże pole do popisu w
poszukiwaniu nowych rozwiązań, które będą w stanie pogodzić racjonalne
gospodarowanie z polityką.
12
Download