mikroekonomia-pojecie

advertisement
4
POPYT (Demand)
Popyt to (maksymalna) ilość danego dobra, jaką nabywcy są gotowi zakupić przy różnym poziomie
ceny
/Begg/
Popyt jest to zatem potrzebna ilość dobra, za które nabywca gotowy jest zapłacić ustaloną na rynku
cenę, dysponując do tego odpowiednią sumą pieniędzy, czyli poparta odpowiednimi zasobami chęć
klienta do nabycia dóbr i usług w danym momencie i w danym miejscu.
Popyt na wykresie pokazuje krzywa popytu.
Popyt jest to zatem ILOŚĆ DOBRA w FUNKCJI CENY: Q = fD(P)
Klient zgłasza popyt na rynku, jeśli dla różnych poziomów cen określa jednoznacznie ilość
produktu,
którą będzie skłonny kupić.
Determinanty popytu
czyli co wpływa na popyt?
RYNKOWE
- w szczególności dóbr substytucyjnych i komplementarnych
POZARYNKOWE
związane z modą, gustami,
przyzwyczajeniami)
Liczba konsumentów
Efekty psychologiczne (efekt snoba)
Reklama
Czynniki demograficzne (liczba ludności, struktura wiekowa, płciowa, stan cywilny,
wykształcenie, wyznanie…)
Warunki geograficzne, klimatyczne
Pora roku
Sytuacja gospodarcza, polityczna
UWAGA: Zwróć uwagę, że zależność funkcyjna P
= Q jest na tym wykresie przedstawiona
odwrotnie niż w przypadku niemal wszystkich
innych funkcji w ekonomii i matematyce:
zamienione są osie. Na pionowej osi rzędnych
(0Y) mamy zmienną niezależną (P), która
wpływa na zmienną zależną (Q), która jest
odkładana na poziomej osi odciętych (0X). Jest
to konsekwencja zachowania tradycyjnej
prezentacji popytu i podaży.
PAMIĘTAJ O TYM!
Krzywa popytu jest opadająca (ma
ujemne nachylenie) - gdy cena spada,
popyt rośnie
Gdy np. rośnie dochód realny rośnie popyt dla każdej ceny na
rynku (krzywa przesuwa się w
prawo)
„Przesunięcia wzdłuż krzywej” a
„przesunięcia krzywej”
zieć, jak wpłynie na jedną ze zmiennych
(…)
…”) - przesuwamy
cały wykres/krzywą zgodnie z logicznym wpływem zmiany tej
wielkości na zmienną zależną
„Inne” dobra
- są wstanie zastąpić dane dobro
gdy cena dobra substytucyjnego (B) maleje, spada popyt na to
dobro A (bo rośnie popyt na dobro B) (i odwrotnie)
- dobra uzależnione od siebie nawzajem korzystanie z dobra komplementarnego wymaga tego pierwszego
dobra…
Krzywa Engla - omówienie
Elastyczność - względna zmiany zmiennej
Mikroekonomia - Opracowanie tez na egzamin zestaw 2
Mikroekonomia zagadnienia podstawowe
Mikroekonomia - zagadnienia
Łukowa elastyczność popytu
Reklama






























Prawa autorskie
Reklama

Kontakt
Download