ekonomia-zasoby

advertisement
Trzy z nich zawierają (pytania i odpowiedzi), liczą kolejno 25, 11 i 27 stron. Pozostałe to: podstawy
ekonomii (10 stron), pojęcia (8 stron) i notatki (20 stron). Z treści możemy dowiedzieć się więcej
na takie tematy, jak: rachunek ekonomiczny, użyteczność krańcowa, krzywa transformacji,
użyteczność, analiza wskaźnikowa, podstawowe funkcje cen, wady metodyki MPS, konkurencja
doskonała. Ponadto zapoznamy się z takimi pojęciami, jak: dobra substytucyjne A i B, produkty
globalny, akumulacja, rynek, zasoby i strumienie, przyczyny inflacji, model konkurencji doskonałej,
równowaga konsumenta, oligopol, ilość pieniądza w obiegu.
EKONOMIA Wojciech Matuszewski
TEST 1
1. Przedmiotem badań ekonomii jest:
technologia wytwarzania
instytucjonalizacja życia gospodarczego
proces gospodarowania
2. W warunkach modelu konkurencji doskonałej:
wzrost produkcji rodzi automatycznie wzrost popytu
decyzje ekonomiczne podejmują poszczególne podmioty we własnym zakresie ograniczone jedynie
siłami popytu o podaży
dystrybucja dokonuje się przez rynek przy stymulacyjnej funkcji rządu
W warunkach reprodukcji prostej występuje: koncentracja kapitału
przejadanie majątku
odtworzenie kapitału
Przy popycie doskonale sztywnym:
popyt nie reaguje na zmianę oceny
popyt kształtuje się dowolnie przy zmianie oceny
pojawiają się substytuty dla dóbr luksusowych
Prakseologiczna zasada oszczędności środków to:
działanie takie, aby przy danym stopniu realizacji celu użyć minimalnego nakładu środków
działać tak, aby minimalizować nakłady i maksymalizować efekt
działanie takie, aby przy nakładzie środków otrzymać max stopień realizacji celu
Stopa amortyzacji to: stosunek wartości środka pracy w roku badanym do jego wartości w roku
bazowym
odwrotność czasu życia środka pracy
kształtuje się na rynku dóbr produkcyjnych
7. Użyteczność pieniężna ujawnia się:
w akcie konsumpcji
w momencie jego wydatkowania
gdy uwalnia zasoby i staje się ..
TEST 2
Prakseologiczna zasada największego efektu to:
działanie takie, aby przy danym nakładzie środków utrzymywać max stopień realizacji celu
działanie takie, aby przy danym stopniu realizacji celu użyć minimalnego nakładu środków
działać tak aby minimalizować nakłady i maksymalizować efekty
Popyt elastyczności to:
popyt nie reaguje na zmianę ceny
względna zmiana popytu jest większa od względnej zmiany ceny
występuje, gdy dane dobro nie ma substytutów
???
Stopa zysku to:
stosunek utargu do poniesionych kosztów
stosunek zysku do tzw. kosztów rzeczowych
w warunkach konkurencji doskonałej występuje tendencja do kształtowania się jej przeciętnego
poziomu
5. Własność w sensie ekonomicznym to:
stosunek między osobą a resztą z tytułu wyłączności posiadania użytkowania i rozporządzania
rzeczą
raczej zbiór stosunków między ludźmi, powstających w związku z korzystaniem przez nich z
rezultatów działalności gospodarczej
raczej zbiór stosunków między ludźmi powstających w związku z dystrybucją 6. Pieniądz w
gospodarce naturalnej:
występuje w postaci dóbr konsumpcyjnych
Ekonomia - omówienie
Ekonomia-Test 4
Pytania na egzamin -elastyczność popytu i podaży
Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Dobra wolne
Rynek i jego struktury
Podstawy mikro i makro ekonomii - test - popyt proporcjonalny
Reklama
Powiązane zagadnienia





Przeciętny koszt całkowity
Bezrobocie frykcyjne
Polityka kursowa
Współczynnik aktywności
Cenowa elastyczność popytu






Administracja publiczna
























Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego

.
Download