Jakie jest pochodzenie nazwy “ekonomia”

advertisement
Jakie jest pochodzenie
“ ekonomia” ?
nazwy
Stworzył ją Arystoteles. Pochodzi ze
złożenia dwóch greckich słów: oikos
(gospodarstwo domowe) i nomos
(prawo). Oznaczała, że ekonomia jest
wiedzą o działalności w oikosie, dającą
się ująć w postaci praw naukowych.
Produkcja to wytwarzanie dóbr i
usług.
Podział
zajmuje
się
rozdysponowaniem tych dóbr rzadkich
między producentów i konsumentów.
Konsumpcja
zaś
polega
na
zaspokajaniu ludzkich przy pomocy
dóbr i usług.
Bez produkcji nie ma podziału, bez
podziału nie ma konsumpcji, a
konsumpcja napędza produkcję.
Czym zajmuje się ekonomia?
Celem
ekonomii
jest
poznanie
rzeczywistości gospodarczej, opisanie
jej i wyjaśnienie przyczyn i natury
zjawisk oraz procesów zachodzących w
gospodarce rynkowej, w których
podmiotem
jest
człowiek.Za
podstawowy problem badawczy uważa
się pytanie o sposób dokonywania
wyborów
ekonomicznych
przez
uczestników życia gospodarczego oraz
o ich skutki w skali gospodarki.
Czym zajmuje się mikroekonomia,
a czym makroekonomia?
Mikroekonomia zajmuje się badaniem
zjawisk i procesów gospodarczych
zachodzących
w
poszczególnych
obszarach gospodarki, obserwowanych
i wyjaśnianych z punktu widzenia
działalności
gospodarczej
poszczególnych
podmiotów
gospodarczych:
nabywców,
konsumentów,
sprzedawców
i
producentów.
Makroekonomia zajmuje się badaniem
zjawisk i procesów zachodzących w
całej gospodarce.
Co stanowi kryterium podziału
ekonomii
na
pozytywną
i
normatywną?
Kryterium podziału ekonomii
pozytywną i normatywną są sądy.
na
Jeśli ekonomia zajmuje się tylko
wyjaśnianiem zjawisk, zachowań i
procesów gospodarczych, to określa
się ją jako pozytywną. Jeżeli zaś
wydaje sądy i formułuje zdania o
powinnościach, to ma charakter
normatywny.
Co to jest teoria ekonomiczna?
Teorią ekonomiczną nazywamy zbiór
twierdzeń wyjaśniających zjawiska i
procesy ekonomiczne ujmowane w
modelu ekonomicznym.
się w sposób dobrowolny i ciągły,
w których wyniku określone
zostają
ceny
oraz
ilości
nabywanych i sprzedawanych
dóbr. Jest to również forma
nawiązywania kontaktów między
kupującymi i sprzedającymi.
Rynki można podzielić ze względu na
rodzaj towarów (rynek pracy, rynek
ziemi itp.), ze względu na zakres
przestrzenny transakcji (rynki lokalne i
światowe), ze względu na stopień
legalności (rynki białe, szare i czarne).
Czym są czynniki produkcji? Jakie
są ich rodzaje?
Co głosi doktryna “ niewidzialnej
ręki” ?
Czynniki produkcji to wszystkie dobra
pierwotne i ekonomiczne oraz praca
stosowane w produkcji do wytwarzania
dóbr i usług. Dzielą się na:
a) ziemię - dobra pierwotne, np.
surowce mineralne, lasy, wody itp.;
b) pracę - ludzie wraz ze swoją
wiedzą,
zdolnościami
i
umiejętnościami;
c) kapitał - ekonomiczne dobra
produkcyjne (maszyny, urządzenia,
budynki, surowce itp.).
Zasób oznacza ilościowy stan wielkości
ekonomicznej w danym punkcie czasu.
Scharakteryzuj prawa własności.
Jakie
są
cechy
własności
prywatnej?
Kompletny zestaw praw własności
obejmuje:
a) prawo do użytkowania i zużywania
przedmiotu
własności;
b) prawo do zawłaszczenia dochodów
osiągniętych
dzięki
wykorzystaniu
przedmiotu
własności;
c) prawo określania przeznaczenia
dochodów
z
własności;
d) prawo zaniechania użytkowania;
e) prawo przekazania swoich praw
własności innym osobom.
Główne cechy własności prywatnej to:
ograniczenie
pewnych
praw
własności;
kompletność
praw
własności;
- wyłączność (lub rozproszenie) praw
własności;
- cel wykorzystania praw własności.
Omów model czystej gospodarki
rynkowej. W jakim celu został on
skonstruowany?
Co to jest podaż?
Model czystej gospodarki rynkowej:
1)
Na
rynku
działają
tylko
gospodarstwa
domowe
i
przedsiębiorstwa w rolach nabywców i
sprzedawców.
2) Podmioty te spotykają się na rynku
dóbr
konsumpcyjnych
i
rynku
czynników
produkcji.
3) Podmioty działają na rynku
doskonałej
konkurencji:
a) poszczególni uczestnicy nie mają
wpływu
na
ceny;
b)
rynek
jest
przejrzysty;
c)
istnieje
swoboda
zawierania
transakcji;
d) istnieje swoboda wejścia i wyjścia.
4) Producenci i konsumenci dążą do
ograniczonej maksymalizacji swoich
korzyści.
5)
Decyzje
konsumentów
są
suwerenne i zależą od preferencji oraz
cen
relatywnych.
6) Decyzje producentów kształtują się
w
zależności
od
zasobów
produkcyjnych i cen relatywnych.
7) Ceny to jedyne zewnętrzne
informacje
dla
podmiotów
gospodarczych.
8) Więzi między uczestnikami rynku
dotyczą jedynie transakcji kupnasprzedaży.
9) Przepływom towarów i pieniądza
odpowiada
przekazanie
praw
własności.
10) Strumienie pieniądza i towarów są
równoważone za pośrednictwem cen
(integralność przepływów pieniądza i
towarów pomiędzy poszczególnymi
rynkami).
Jaka jest podstawowa różnica
pomiędzy dobrami prywatnymi a
dobrami publicznymi?
Co to są potrzeby? Jaka jest ich
struktura?
Prawo
do
użytkowania
dobra
prywatnego ma tylko właściciel, a z
użytkowania dobra publicznego nikogo
nie można wyłączyć.
Co to jest popyt?
Jak
obliczamy
marginalny?
Popyt to zainteresowanie danym
dobrem (ilość nabywana) przy danej
jego cenie ceteris paribus i w danym
czasie. Na popyt wpływają także
czynniki niecenowe.
Struktura potrzeb
Maslowa):
1)
2)
3)
kontaktów
4)
5) samorealizacji.
człowieka
produkt
Produkt marginalny obliczamy jako
stosunek
przyrostu
całkowitego
produktu do odpowiedniego przyrostu
zmiennego czynnika produkcji:
(wg
biologiczne,
bezpieczeństwa,
społecznych,
uznania,
Na czym polegają: produkcja,
podział, konsumpcja? Jakie są
zależności między nimi?
.
Co to jest rynek i jakie rodzaje
rynków
można
wyróżnić
w
gospodarce?
Rynek to ogół transakcji kupna i
sprzedaży towarów, dokonujących
Efekt Veblena (efekt prestiżowy)
polega
na
tym,
że
niektóre
gospodarstwa domowe nabywają tym
większe ilości danego dobra, im jest
ono droższe. Korzyść konsumpcyjna
polega wówczas na demonstrowaniu
swoich możliwości konsumpcyjnych.
Efekt snobizmu polega na tym, że
niektóre gospodarstwa domowe mniej
cenią te dobra, które konsumują inni, a
zatem nabywają ich mniej lub w ogóle
ich nie kupują.
Nie każdy jednak zbiór twierdzeń jest
teorią naukową, która musi mieć
następujące
cechy:
zgodność
z
obserwacjami, niesprzeczność logiczna,
płodność poznawcza, prostota i
elegancja.
Potrzeba to subiektywne odczuwanie
braku, niezaspokojenia lub pożądania
określonych warunków lub rzeczy,
które człowiek uważa za niezbędne do
utrzymania go przy życiu, umożliwienia
mu
rozwoju,
realizowania
ról
społecznych itp. Cechami potrzeb są
indywidualizm i subiektywizm.
Co
oznaczają
pojęcia
efekt
Veblena, efekt snobizmu, efekt
owczego pędu?
Doktryna ta mówi o tym, że
mechanizm rynkowy rozdziela zyski i
straty w taki sposób, by podejmowane
indywidualne
decyzje
w
skali
gospodarki
koordynowały
się,
powodując ład ekonomiczny. Powoduje
to, że jednostki, dążąc do własnych
korzyści, działają również dla dobra
publicznego, nie zdając sobie nawet z
tego sprawy.
Czym różnią się strumienie od
zasobów?
Strumień oznacza przepływ określonej
ilości wielkości ekonomicznej w ciągu
danego
czasu
przez
podmiot
gospodarczy lub gospodarkę.
Krzywa popytu ilustruje prawo popytu
mówiące o tym, że w miarę wzrostu
ceny ilość nabywana danego dobra
zmniejsza się ceteris paribus i
odwrotnie.
Powyższy model został skonstruowany
w celach badawczych.
Jakie czynniki determinują popyt
konsumenta na dane dobro?
Głównym czynnikiem determinującym
popyt jest cena danego dobra. Na
popyt na dane dobro wpływają
również ceny dóbr komplementarnych i
substytucyjnych, dochód konsumenta,
gusty konsumentów i inne czynniki.
Jaką
prawidłowość
ilustruje
krzywa popytu i co uzasadnia jej
kształt?
Efekt owczego pędu polega na tym,
że pewne gospodarstwa domowe tym
wyżej cenią pewne dobra i tym więcej
ich nabywają, im bardziej je cenią i
więcej
ich
nabywają
inne
gospodarstwa domowe (np. moda).
Podaż to ilość dobra oferowanego na
sprzedaż w danym czasie, uzależniona
od
czynników
cenowych
i
niecenowych.
Jakie czynniki kształtują podaż
określonego dobra?
Podstawowym czynnikiem jest cena
danego
dobra.
Do
czynników
niecenowych należą: ceny czynników
produkcji, poziom techniczny produkcji
i inne.
Jak ilustrujemy zmianę ilości
dobra oferowanego na sprzedaż,
spowodowaną: a) zmianą ceny
tego dobra, b) oddziaływaniem
czynników niecenowych?
Zmiana ceny danego dobra powoduje
przesunięcie wzdłuż jego krzywej
podaży,
a
zmiany
czynników
niecenowych powodują przesunięcie
całej krzywej podaży.
Jaką
prawidłowość
ilustruje
krzywa podaży i co uzasadnia jej
kształt?
Krzywa podaży ilustruje prawo podaży,
mówiące o tym, że wraz ze wzrostem
ceny danego dobra ceteris paribus
rośnie ilość oferowana tego dobra i
odwrotnie.
Co to jest typowa krzywa popytu i
typowa krzywa podaży?
Typowe krzywe popytu i podaży
odpowiadają prawom popytu i podaży.
Wiadomo jednak, że w każdej regule
istnieją wyjątki. Niektóre dobra mają to
do siebie, że ich ilość nabywana i
oferowana zmieniają się pod wpływem
ceny inaczej niż mówi o tym prawo
popytu i podaży. Wyznaczone dla nich
krzywe popytu i podaży będą miały
zatem nachylenie dość nietypowe.
Jak interpretujemy równowagę
rynkową na rynku danego dobra?
Równowagę rynkową na rynku danego
dobra interpretuje się jako punkt
przecięcia krzywych popytu i podaży
tego dobra - wyznaczający jedyną
możliwą cenę - przy której ilość nabyta
będzie równa ilości oferowanej na
sprzedaż.
Co oznacza stabilność rynku?
Stabilność rynku oznacza, że jest on w
stanie powracać do równowagi bez
względu na to, jakie początkowe
wartości miały jego zmienne.
Jakie
są
pajęczyny?
założenia
modelu
Najważniejszym założeniem w tym
modelu jest stwierdzenie, że nabywcy
reagują w tym samym okresie, w
którym następuje zmiana sytuacji
rynkowej, sprzedawcy zaś reagują z
opóźnieniem
(dostosowanie
ekstrapolacyjne). Zakłada się również,
że krzywe popytu i podaży mają
charakter liniowy oraz że wcześniej
rynek został wytrącony ze stanu
równowagi.
Jaki
jest
cel
elastyczności funkcji?
mierzenia
Elastyczność mierzy się w celu badania
wpływu zmiany różnych czynników na
funkcję. Elastyczność służy zatem do
mierzenia reakcji zmiennej zależnej y
na zmianę jednej ze zmiennych
niezależnych.
W jakich jednostkach miary
wyrażamy łukową elastyczność
funkcji?
Elastyczność
jest
wielkością
niemianowaną, ale możemy wyrazić ją
w procentach. Będzie nam wtedy
mówiła o ile procent zmieniła się
zmienna zależna y, gdy zmienna
niezależna zmieniła się o 1%.
Jakie znasz miary elastyczności
popytu?
Jaki
jest
cel
ich
wyznaczania i jakie wartości może
przyjmować każda z nich?
Wyróżnia się trzy miary elastyczności
popytu:
a)elastyczność cenową - mówi o
wpływie zmian ceny na ilość nabywaną
danego dobra i przyjmuje wartości w
przedziale [- nieskończoność, 0];
b) elastyczność mieszaną - mówi o
wpływie zmiany ceny dóbr zależnych
na ilość nabywaną danego dobra i
przyjmuje wartości w przedziale [nieskończoność, nieskończoność];
c) elastyczność dochodową - mówi
o wpływie zmiany dochodu nabywcy
na ilość nabywaną danego dobra i
przyjmuje wartości w przedziale [nieskończoność, nieskończoność].
4.
Jak
mierzymy
elastyczność popytu?
,
.
punktową
Download