popyt-i-podaz-wyklad

advertisement
2
Dlaczego popyt jest malejącą funkcja ceny?
Popyt to ilość dobra, jaka nabywcy są w stanie zakupić przy rożnym poziomie ceny. Wraz ze
wzrostem ceny, wielkość zapotrzebowania na towar maleje. Nabywcy nie są w stanie zapłacić
wyższej ceny, dlatego ich zapotrzebowanie zmniejsza się.
Elastyczność popytu i podaży. Jak się je przedstawia?
1.Elastyczność popytu określa stopień wrażliwości popytu na zmianę lub wahania trzech
zmiennych: ceny danego dobra, ceny innych dóbr oraz dochodu. Współczynniki elastyczności
popytu podajemy w wartościach bezwzględnych |EP|.
Trzy przypadki elastyczności popytu:
POPYT ELASTYCZNY. Jeśli |EP|1 mówimy, że popyt jest elastyczny, przy czym elastyczność
dążąca do nieskończoności oznacza popyt doskonale elastyczny, pozostałe przypadki - popyt
względnie elastyczny
ELASTYCZNOŚĆ JEDNOSTKOWA. Jeśli |EP|=1 mamy do czynienia z elastycznością
jednostkową (zwaną również neutralną elastycznością popytu)
POPYT NIEELASTYCZNY. Elastyczność mniejsza od jedności |EP| określana jest jako popyt
stosunkowo (względnie) nieelastyczny.
Rodzaje elastyczności popytu:
cenowa- jest to stosunek względnej zmiany wielkości zapotrzebowania na dane dobro do względnej
zmiany jego ceny
mieszana- na dobro i względem zmian ceny dobra j to relacja między względną zmianą
zapotrzebowania na dobro i a względną zmianą ceny dobra j.
dochodowa- stosunek względnej zmiany rozmiarów popytu na określone dobro do względnej
zmiany dochodu.
2. Elastyczność podaży to miara zdolności producentów do dostosowywania wielkości podaży do
zmiany ceny. Inaczej mówiąc, elastyczność podaży jest miarą wrażliwości podaży na zmianę ceny.
Elastyczność podaży jest uzależniona od dwóch czynników: czasu i wzajemnej substytucji
czynników produkcji:
Elastyczność podaży jest tym większa, im dłuższy jest badany okres.
Elastyczność podaży jest tym większa, im większy jest stopień wzajemnej substytucji czynników
produkcji (im większe są możliwości dostosowania czynników produkcji do zmieniających się
warunków).
Elastyczność cenowa podaży - jest to procentowa zmiana popytu pod wpływem procentowej zmiany
ceny. Współczynnik cenowej elastyczności podaży ES informuje nas o tym o ile % zmieni się podaż
na dane dobro, jeżeli cena tego dobra zmieni się o 1%. Jest to relacja między względnymi zmianami
podaży, a powodującymi je względnymi zmianami ceny.
Tu nie wiem jak ma być przedstawiana elastyczność podaży
Jak reaguje popyt na zmiany innej wielkości? Jak zmienia się jego charakter i jakiego charakteru są
to zmiany?
(…)
…. Jednak w praktyce widoczne sa pewne odstępstwa od tej reguły, co znajduje odzwierciedlenie w
tzw. paradoksach, wśród których wyróżniamy:
Paradoks Giffena (ma miejsce wówczas, gdy dochodzi do wzrostu popytu, mimo wzrostu ceny, przy
pogorszeniu sie sytuacji ek. konsumentów),
Paradoks Veblena (odnosi się do wzrostu popytu na dobra luksusowe, wraz ze wzrostem ich cen),
Efekt snoba (obrazuje spadek popytu na dobra luksusowe, przy spadku ich cen-jest to wywołane
faktem, iż spadek cen umożliwia nabycie produktu przez osoby o niższym statucie społecznym).
Miernikiem stosowanym tutaj jest elastyczność cenowa popytu.
b) inflacja
Jeśli nominalne ceny wszystkich dóbr i nominalne wartości wszystkich rodzajów dochodów
podwoiły się, to popyt nie ulegnie żadnej zmianie. Jeżeli ktoś zarabiał 500 zł i za chleb płacił 1zł…
elastyczność popytu
Elastyczność popytu - Determinanty elastyczności cenowej
Elastyczność popytu i podaży - omówienie
Równowaga rynkowa-opracowanie
Reakcje popytu i podaży na zmiany cen i dochodów
Badanie zmian zachodzących na rynku
Reklama






























Prawa autorskie
Reklama

Kontakt
Download