mikroekonomia-gietkosc

advertisement
5
Giętkość cen
dobro (czyli zależność odwrotna niż w przypadku elastyczności cenowej
popytu)
współczynnika elastyczności cenowej popytu*
Eg =1/Ep
Interpretacja: przy danej wielkości popytu i ceny na dobro, zmiana popytu
o 1% spowoduje zmianę ceny o wartość współczynnika giętkości ceny
tego dobra (w %)
* jest to pewne założenie, bo nie musi tak być, że cena oddziałuje na popyt z taką samą siłą,
jak popyt na cenę
Mieszana elastyczność
cenowa popytu
względem zmiany ceny dobra B, to relacja między względną
(procentową) zmianą zapotrzebowania na dobro A, a
względną (procentową) zmianą ceny dobra B
Emi/j =
∆QDA/QDA1
=
∆PB/PB1
Mieszana elastyczność cenowa popytu między
różnymi typami dóbr
gdy cena dobra substytucyjnego (B) maleje, spada popyt na
to dobro A (bo rośnie popyt na dobro B) (i odwrotnie)
gdy maleje cena dobra komplementarnego (B) w stosunku
do jakiegoś dobra (A), rośnie popyt na to dobro A (bo rośnie
popyt i na dobro B)
Elastyczność cenowa podaży
reakcji podaży na dane dobro na zmianę ceny tego dobra
(procentowej) zmiany wielkości podaży na dane dobro do względnej
(procentowej) zmiany jego ceny
ESp =
∆QS/QS1
∆P/P1
ESp jest liczbą dodatnią { (P2-P1) ma ten sam znak co (QS2-QS1) }
Interpretacja: przy danej wielkości popytu i ceny na dobro, zmiana ceny o 1% spowoduje
zmianę podaży o wartość współczynnika elastyczności cenowej podaży tego dobra (lub w %)
Krótki i długi okres w ekonomii
a elastyczność popytu i podaży
W krótkim okresie
Nie są możliwe wszelkie dostosowania….
…popytu (przyzwyczajeni jesteśmy do pewnych zachowań konsumpcyjnych, ulegamy trendom,
mamy podpisane
umowy o świadczenie pewnych usług, np. telekomunikacyjnych lub o dostawę wody, energii, gazu
itp., mamy
Mikroekonomia - pojecie elastyczności
Mikroekonomia ćwiczenia
Równowaga rynkowa-opracowanie
Analiza wolnego rynku - wykład i ćwiczenia
Teoria popytu
Pojecie elastyczności cenowej popytu
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download