czynniki wplywajace na naplyw inwestorow zagranicznych do polski

advertisement
czynniki wplywajace na naplyw inwestorow zagranicznych do polski,
co wplywa na zroznicowanei płac,
--Zróżnicowanie płac zależy od: struktury zatrudnieni pracowników wg płci, wieku i stażu
pracy; złożoności pracy (wymaganych kwalifikacji, stopnia odpowiedzialności); jakości i
efektów pracy; rodzaju zawodu (sprawa uciążliwości i warunków pracy); indywidualnych
zdolności i talentów; dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię, czy przynależność do
grupy etnicznej lub partii politycznej. Na poziom i strukturę płac wpływają również: sytuacja
finansowa danego przedsiębiorstwa, cele i strategia jego działania, sytuacja na rynku pracy,
pozycja związków zawodowych w przedsiębiorstwie, zakres i formy ingerencji państwa itp.
optimum producenta, na rysunku + opis
optimum producenta jest to punkt przeciecia sie izokwanty z mozliwie najnizej polozona
izokosztą. Punkt ten wyznacza najtansza kombinacje ilosciowa dwoch czynnikow produkcji
potrzebna do osiagniecia konkretnej wielkosci produkcji przy zalozeniu nie zmiennosci cen
tych czynnikow i stałej wielkosci produkcji.
rysuneczek, wiadomo;)
Ja miałem optimum ekonomiczne (wykres, opisz),
Punkt, w którym utarg krańcowy jest równy kosztowi krańcowemu (Uk=Kk)
czynniki produkcji (wymień, opisz)




Czynniki produkcji dzielimy na: zasoby naturalne (ziemia i bogactwa naturalne),
ludzkie (ludzie wraz z ich wiedzą i doświadczeniem) i kapitałowe (rzeczowe i
finansowe).
Kapitał ludzki – zasoby wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej zawartych w
człowieku. Kryją się w nim wszystkie nakłady (pieniężne, rzeczowe i czas), jakie
ponosi każdy człowiek w związku ze zdobywaniem wykształcenia, nabywaniem
kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz możliwości produkcyjnych, jak również
nakłady na własne zdrowie i wypoczynek.
Kapitał rzeczowy – obejmuje potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej
środki produkcji, któe dzielą się na środki pracy (maszyny, narzędzia, etc.) oraz
przedmioty pracy (surowce, materiały, które służą do wyprodukowania danego dobra).
Do kapitału rzeczowego zalicza się również elementy wyposażenia
infrastrukturalnego (budynki, hale, magazyny, środki transportu, drogi, gazociągi, etc.)
Kapitał finansowy – środki finansowe wzniesione przez właścicieli (gotówka, kredyt,
papiery wartościowe).
opisac elastyczność cenową popytu i wymienić jej rodzaje

Elastyczność popytu – stosunek względnej (%) zmiany wielkości popytu do względnej
(%) zmiany czynnika, który zmianę popytu wywołał.

Rodzaje elastyczności cenowej popytu:
- Ed=1 - proporcjonalny
- Ed>1 - elastyczny
- 0<Ed<1 - nieelastyczny
- Ed=0 – całkowicie nieelastyczny, sztywny
- Ed→∞ - doskonale elastyczny
otwarte: krzywa obojętnośći (wykres + omówic),

Krzywa obojętności – Przedstawia wszystkie kombinacje ilościowe dwóch dóbr, które
dla konsumenta są obojętne.
długookresowe koszty przeciętne (wykres + omówić),

Długookresowa krzywa kosztów przeciętnych pokazuje najwydajniejszą
ekonomicznie metodę produkcji w długim okresie.
płaca nominalna a płaca realna
Płaca nominalna – suma pieniędzy, którą pracownik otrzymuje za wykonaną pracę. Chcąc
ocenić poziom życia pracownika nie mona swych wniosków opierać na podstawie
kształtowania się płacy nominalnej, do tego służy płaca realna.
Płaca realna – koszyk dóbr i usług, który pracownik może kupić za swoją płacę nominalną.
Pojemność tego koszyka zależy od: wysokości płacy nominalnej, poziomu cen dóbr i usług,
wysokości podatków, opłat, czynszów, etc.
Opisówka:
1) Opisać korzyści i koszty skali.






Korzyści skali – korzyści płynące z produkcji masowej, mogą być wewnętrzne i
zewnętrzne.
Korzyści skali wewnętrzne-zatrudnienie większej liczby pracowników, specjalizacja
w zarządzaniu, stosowanie najnowszych metod produkcji, integracja (łączenie
zakładów), lepsza siła przetargowa, koszty reklamy w przeliczeniu na jednostkę,
większy majątek i ilość źródeł finansowania, szeroki asortyment i możliwości
eksportu.
Korzyści skali zewnętrzne –związane są ze skalą gałęzi lub gospodarki jako całości.
Koszty skali – niekorzyści, które towarzyszą produkcji na masową skalę. Dzielimy je
na wewnętrzne i zewnętrzne.
Wewnętrzne koszty skali – są zwykle rezultatem zaistnienia negatywnych zjawisk
związanych z nadmiernym wzrostem rozmiarów zakładu.
Zewnętrzne koszty skali – ekspansja przedsiębiorstw w poszczególnych gałęziach w
pewnym etapie napotyka trudności w wyniku powstania wąskich gardeł w zakresie
surowców, materiałów, czy braku mocy przerobowych.
2) Narysować na wykresie produkt krańcowy, produkt przeciętny i produkt całkowity w
krótkim okresie. Podać zależności między nimi.
Pp wzrasta to Pk>Pp
Pp zmniejsza się to Pk<Pp
Pp=max to Pk=Pp
3) Źródła finansowania spółek akcyjnych

Wewnętrzne
-Amortyzacja,
-zyski pozostałe po wypłacie dywidendy
 Zewnętrzne
-kredyty bankowe,
-pozyczki hipoteczne,
-fuzje(przejmowanie innych kapitałow),
-emisje akcji i obligacji
Opisowe:
1) Krzywa transformacji,rysunek i opis.
Krzywa możliwości produkcyjnych ilustruje jakie ilości poszczególnych dóbr gospodarka
może wytworzyć przy danych zasobach i danym poziomie rozwoju technologii. Krzywa
pokazuje również możliwości wyboru "koszyka" wytworzonych dóbr. W hipotetycznym
przykładzie gospodarki, która wytwarza tylko masło i strzelby krzywa możliwości
produkcyjnych mówi ile masła i strzelb może zostać wytworzone przy danych zasobach i
technologii oraz z ilu strzelb trzeba zrezygnować żeby wyprodukować więcej kostek masła.
Wykres wypukły owrotnie do izokwanty
2) Techniczne optimum produkcji, rysunek i opis.

Techniczne optimum monopolu – punkt przecięcia krzywej kosztów krańcowych z
krzywą kosztów przeciętnych.
3) Czynniki wpływające na popyt pracy i podaż pracy.
Popyt na pracę – odwrotna zależność między płacą realną (rozumianą jako ilość dóbr i usług
nabywanych za płacę nominalną, przy danym poziomie cen) a wielkością zatrudnienia w
danym okresie (ceteris paribus). Oznacza to, że przy wyższym poziomie płac pracodawcy
zatrudniają mniej pracowników. Krzywa popytu na pracę jest zatem nachylona w dół.
zależy on przede wszystkim od popytu na wytwarzane produkty i od krańcowej
produkcyjności pracy. Jest to popyt pochodny, im większy popyt na wytwarzaną produkcję,
tym większy popyt na pracę służącą do ich wyprodukowania i tym wyższe płace
Podaż pracy –liczba pracowników chętnych do podjęcia pracy za oferowaną na rynku płacę.
Krzywa podaży pracy jest rosnącą funkcją płacy realnej (ceteris paribus). Wpływ na podaż
pracy ma: czynnik demograficzny (liczba i struktura ludności wg płci wieku i wykształcenia),
imigracja i emigracja ludności, poziom zasiłków dla bezrobotnych, wysokość pomocy
socjalnej, koszt alternatywny podjęcia pracy względem czasu wolnego.
korzysci i koszty napływów zagranicznych kapitałow do Polski
Potencjalne korzyści dla kraju importera
BIZ
• Zmniejszenie niedoboru kapitału
• Ułatwienia dostępu do kredytów
zagranicznych
• Pozytywny wpływ na zatrudnienie
• Rozwój nauki i techniki
• Napływ technologii ekologiczny
• Rozwój infrastruktury
• Doskonalenie prawa
• Napływ nowych wzorców
kulturowych
• Zwiększenie rynków zbytu dla firm
krajowych
• Pozytywny wpływ na handel
zagraniczny
• Poprawa wizerunku kraju na arenie
międzynarodowej
• Wzrost znajomości języków obcych
• Transfer wraz z inwestycjami
nowoczesnych wzorców i stylów pracy
Potencjalne zagrożenia dla kraju importera
BIZ
• Ograniczenie suwerenności kraju
goszczącego
• Wypieranie produkcji krajowej przez
produkcję filii korporacji zagranicznych
• Pranie „brudnych pieniędzy”
• Unikanie płacenia podatków przez
inwestorów
• Napływ kapitału spekulacyjnego
• Redukcja zatrudnienia
• Napływ tzw. „brudnych” technologii
• Wzrost importu
• Negatywne zmiany w strukturze
przemysłu
• Transfer zysków za granicę
• Stosowanie przez inwestorów
nieuczciwej konkurencji
• Pogłębianie się dysproporcji w
rozwoju regionów
• Napływ wzorców kulturowych, które
zacierają lokalną kulturę
optimum konsumenta
Jest to punkt styczności krzywej obojętności z linią budżetową. Charakteryzuje się tym, że
krańcowa stopa substytucji jest równa stosunkowi cen x i dobra y.
koszty w krotkim okresie przedsiębiorstwa
Koszt stały zawsze taki sam. Przeciętny koszt stały maleje jak produkcja rosnie
Koszt przeciętny najpierw maleje a pozniej rośnie
Opisz strategię inwestowania na giełdzie papierów wartościowych
Jakie znasz koszty przeciętne, narysuj wykresy. (???)
Jakie czynniki kształtują popyt i podaż dóbr i usług.

*
Pozacenowa determinanty kształtujące popyt:
1) dochody kupujących
2) poziom cen dóbr komplementarnych i substytucyjnych
3) liczba nabywców i ich struktura wg płci, wykształcenia, zawodów
4) preferencje nabywców (upodobania, gusty)
5) oczekiwania co do zmian ceny i dochodów w przyszłości
6) sytuacja gospodarcza i polityczna kraju
Determinanty kształtujące podaż
1) koszt produkcji
2) Spadek cen towarów substytucyjnych
3)Rozmiary importu i eksportu
Wymień i opisz znane Ci cenowe elastyczności popytu

Rodzaje elastyczności cenowej popytu:
- Ed=1 - proporcjonalny
- Ed>1 - elastyczny
- 0<Ed<1 - nieelastyczny
- Ed=0 – całkowicie nieelastyczny, sztywny
- Ed→∞ - doskonale elastyczny
Wymień i krótko opisz czynniki produkcji


Czynniki produkcji dzielimy na: zasoby naturalne (ziemia i bogactwa naturalne),
ludzkie (ludzie wraz z ich wiedzą i doświadczeniem) i kapitałowe (rzeczowe i
finansowe).
Kapitał ludzki – zasoby wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej zawartych w
człowieku. Kryją się w nim wszystkie nakłady (pieniężne, rzeczowe i czas), jakie


ponosi każdy człowiek w związku ze zdobywaniem wykształcenia, nabywaniem
kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz możliwości produkcyjnych, jak również
nakłady na własne zdrowie i wypoczynek.
Kapitał rzeczowy – obejmuje potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej
środki produkcji, któe dzielą się na środki pracy (maszyny, narzędzia, etc.) oraz
przedmioty pracy (surowce, materiały, które służą do wyprodukowania danego dobra).
Do kapitału rzeczowego zalicza się również elementy wyposażenia
infrastrukturalnego (budynki, hale, magazyny, środki transportu, drogi, gazociągi, etc.)
Kapitał finansowy – środki finansowe wzniesione przez właścicieli (gotówka, kredyt,
papiery wartościowe).
Narysuj wykres i opisz punkt optimum ekonomicznego przed. Wolnokonkurencyjnego
Download