rownowaga-przedsiebiorstwa-w-warunkach

advertisement
2
Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej
Pojęcia:
próg rentowności - wielkość produkcji, przy której przedsiębiorstwo zaczyna przynosić zysk
optimum ekonomiczne = punkt równowagi przedsiębiorstwa - wielkość produkcji, przy której
przedsiębiorstwo maksymalizuje zysk
krańcowa stopa transformacji - miara wskazująca z ilu jednostek dobra Y trzeba zrezygnować, aby
wytworzyć jedną dodatkową jednostkę dobra X; odpowiada nachyleniu krzywej transformacji dla
dóbr X i Y w danym punkcie; Kst=ΔY/ΔX
Zagadnienia:
cechy konkurencji doskonałej: 1) duża liczba sprzedających i kupujących, cena niezależna od
producenta; 2) mobilność czynników produkcji, możliwość zakładania nowych firm, brak barier
wejścia i wyjścia; 3) produkty jednorodne, reklama nie odgrywa żadnej roli; 4) doskonała
informacja wśród kupujących i sprzedających
graficzna interpretacja utargu całkowitego, utargu przeciętnego i utargu krańcowego w konkurencji
doskonałej
linia jednakowego utargu - pokazuje wszystkie ilościowe kombinacje 2 dóbr, które przynoszą taką
samą wielkość całkowitego utargu. Dla przedsiębiorstwa działającego w warunkach konkurencji
doskonałej linię jednakowego utargu określa równanie:
Uc=QA*cA+QB*cB graficzna interpretacja optimum ekonomicznego - przedsiębiorstwo działające
w warunkach konkurencji doskonałej maksymalizuje zysk przy rozmiarach produkcji
wyznaczonych przez punkt zrównania się kosztu krańcowego z utargiem krańcowym, który równy
jest cenie
Produkcja jest opłacalna w przedziale Q1-Q2.
A - próg rentowności
E - optimum ekonomiczne
- zysk
problem wyboru optymalnej struktury produkcji - optymalną strukturę produkcji wyznacza punkt
styczności krzywej transformacji z najwyżej położoną, możliwą do osiągnięcia przy danych
zasobach linią jednakowego utargu. Dzieje się to wtedy, kiedy stosunek cen tych dwu produktów
równy jest stosunkowi kosztów krańcowych ich produkcji:
cA/cB=KkA/KkB=Kst (krańcowa stopa transformacji)
Utarg całkowity, przeciętny,
krańcowy 0 Uc c=U
Pojęcie optimum ekonomicznego
Popyt na produkty przedsiębiorstwa
Notatki z egzaminu
Test 6 Ekonomia
Ekonomia-Test 6
monopol - konkurencja doskonała
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download