Praca domowa nr 6 - E-SGH

advertisement
MIKROEKONOMIA I – ćwiczenia
Sygnatura przedmiotu: 110500-0136
Praca domowa nr 6: Monopol
Rozwiąż poniższe zadania (przeczytaj uważnie polecenia!).
Pracę domową nr 6 należy oddać w wersji papierowej do 17 stycznia 2017 roku.
1.
Witold został poproszony na ćwiczeniach z mikroekonomii o narysowanie wykresu
przedstawiającego sytuację monopolisty, który generuje zysk nadzwyczajny. Niestety
był nieprzygotowany z tego materiału i zdołał narysować tylko tyle:
Uzupełnij wykres: oznacz nieopisaną krzywą i osie oraz dorysuj inne krzywe potrzebne
do pełnego przedstawienia problemu. Zaznacz wielkość produkcji maksymalizującej
zysk oraz pole zysku. Następnie pokaż, co stanie się z wielkością produkcji w optimum
ekonomicznym i zyskiem monopolisty w przypadku wzrostu popytu na jego produkt,
wywołanego wzrostem dochodów konsumentów.
2.
Zapotrzebowanie na produkt firmy B&B, jedynego dostawcy na rynek produktu Z,
opisuje równanie: x(p) = 5 – 0,5p, gdzie: x – wielkość zapotrzebowania na produkt Z, p –
cena jednej jednostki tego produktu. Koszty produkcji przypadające na jedną jednostkę
Z wynoszą ATC(x) = 2/x + 3x.
a)
Ustal jaka ilość Z byłaby produkcją optymalną dla tej firmy. Skomentuj sytuację
ekonomiczną firmy.
b)
Z powodu wzrostu dochodów konsumentów, zapotrzebowanie na Z zmieniło się.
Sprawdź, o ile zmienił się zysk ekonomiczny, jeżeli funkcja popytu przesunie się do
pozycji p(x) = 20 – 2x.
c)
Jak na wynik ekonomiczny firmy dodatkowo wpłynęłoby obniżenie kosztów
wytwarzania z powodu spadku cen paliw? Pokaż ten przypadek graficznie.
1
Download