wplyw-zmian-otoczenia-na-zachowanie-i-zyski

advertisement
5
Wpływ zmian otoczenia na zachowanie i zyski oferenta monopolisty
Wielkość optymalnej produkcji, wysokość optymalnej ceny i wysokość maksymalnego możliwego
do osiągnięcia zysku monopolisty oferenta zależą od parametrów otoczenia: kosztów produkcji oraz
popytu na dobro sprzedawane przez monopolistę. Rozpatrzymy ceteris paribus wpływ zmian tych
parametrów na zachowanie i zyski oferenta monopolisty. Wywołana jakąkolwiek przyczyną zmiana
poziomu kosztów stałych monopolisty nie będzie wpływać na optymalną wielkość produkcji i
optymalną cenę, ponieważ określone one zostały przez punkt przecięcia się krzywych kosztów
krańcowych i przychodu krańcowego. Jak zaś pokazaliśmy to wcześniej koszt krańcowe nie zależą
od poziomu kosztów stałych, a więc zmiana wysokości kosztów stałych nie wpływa na zmianę
położenia punktu optimum. Ponieważ jednak wzrost kosztów stałych oznacza wzrost kosztów
całkowitych, a ich spadek - spadek kosztów całkowitych, to oczywiście wzrost kosztów stałych
oznacza spadek zysku monopolisty oferenta, a ich spadek - wzrost zysku.
Natomiast wzrost ceny czynnika zmiennego będzie powodował na ogół wzrost kosztów zmiennych
przedsiębiorstwa, a to przy typowym przebiegu krzywych kosztów oznacza, że również krzywa
kosztów krańcowych przesunie się w lewo w górę. Takie zaś przesunięcie się krzywej kosztów
krańcowych sprawi, że zmniejszy się optymalna wielkość produkcji, zwiększy się natomiast cena
ustalana przez monopolistę.
Na odwrót, spadek ceny czynnika zmiennego produkcji, oznacza na ogół spadek kosztów
zmiennych i przy typowym przebiegu funkcji kosztów również przesunięcie się krzywej kosztów
krańcowych w prawo w dół. Wówczas rośnie optymalna wielkość produkcji i maleje cena.
Rys. A. Wpływ zmiany ceny czynnika zmiennego
na optimum monopolisty oferenta
Tak więc, tak jak przedstawiono to na rys. 1. niższe koszty krańcowe oznaczają większą optymalną
wielkość produkcji i niższą optymalną cenę, zaś wyższe koszty krańcowe odpowiednio - mniejszą
optymalną wielkość produkcji i wyższą optymalną cenę.
Przesunięcie się w prawo w górę krzywej popytu, czyli wzrost popytu przy każdej konkretnej cenie,
oznacza, że w prawo w górę przesuwa się również tożsama z krzywą popytu krzywa cena-zbyt. W
prawo w górę przesunie się więc wówczas również krzywa przychodu krańcowego, a więc - tak jak
przedstawiono to na rys. 2. - wyższy popyt oznacza zarówno większą optymalną wielkość
produkcji, jak i wyższą optymalną cenę. Natomiast spadek popytu, a więc przesunięcie się w lewo w
dół również krzywych cena-zbyt i przychodu krańcowego, powoduje spadek optymalnej wielkości
produkcji i optymalnej ceny.
(…)
…, wzrostem ceny dobra substytucyjnego, spadkiem ceny dobra komplementarnego lub wreszcie wynikającym z jakiegokolwiek trudno mierzalnego powodu - wzrostem preferencji w stosunku do
dobra. Oznacza to, że w przypadku monopolisty oferenta pojawia się po raz pierwszy możliwość
aktywnego wpływania na swój poziom zysku, poprzez możliwość oddziaływania na warunki
otoczenia. Możliwość taka będzie istnieć również na rynkach innego typu, które będziemy omawiać
w przyszłości.
Tak więc monopolista oferent może wykorzystywać np. fakt wytwarzania jednocześnie pewnego
dobra podstawowego i dobra do niego komplementarnego, np. magnetowidu i kaset do niego, piór
wiecznych i atramentu itp. Produkcja obu takich dóbr komplementarnych umożliwia manewrowanie
popytem i zwiększanie zysków przy łącznej optymalizacji cen i wielkości…
…), to oferenci będą przekazywać informacje dotyczące tego typu dóbr przede wszystkim doradcom
- organizując seminaria, dając bezpłatne próbki itp.
Wreszcie wśród specjalnych metod sprzedaży możemy jako ich przykłady podać: sprzedaż wiązaną,
która polega na dodawaniu do podstawowego dobra jakiegoś dobra dodatkowego (np. opakowania
proszku do prania do kupowanej pralki); sprzedaż punktową (kuponową, bonową…
wpływ zmiany otoczenia
Wpływ zmian otoczenia na zachowanie i zyski oferenta monopolisty
Zmiany otoczenia na zachowanie i zyski oferentów
Wpływ zmian otoczenia na zachowanie i zyski oferenta monopol
Wpływ zmian otoczenia na zachowanie i zyski oferenta monopol - wykład
Różne warianty niedoskonałej konkurencji na rynku jednego dobra-opracowanie
Reklama






























Prawa autorskie
Reklama

Kontakt
Download