Zużycie materiałów i energii Usługi obce

advertisement
rachunkowość
zajęcia nr 7
Robert Dyczkowski
Rachunek kosztów
• Układ porównawczy RZiS
• Układ kalkulacyjny RZiS
• Ewidencja poszczególnych operacji
gospodarczych zależy od stosowanego
wariantu:
– tylko na kontach zespołu „4”
– tylko na kontach zespołu „5”
– na kontach zespołu „4” i „5”
Koszty wg rodzajów
układ porównawczy RZiS
każdemu rodzajowi kosztu odpowiada pojedyncze konto w planie kont
• Amortyzacja (zużycie środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych)
• Zużycie materiałów i energii
• Usługi obce (zazwyczaj potwierdzane fakturą;
transportowe, remontowe, informatyczne itp.)
• Podatki i opłaty (opłaty skarbowe, VAT naliczony
niepodlegający odliczeniu)
• Wynagrodzenia
• Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i inne
świadczenia
• Pozostałe koszty (np. koszty podróży służbowych)
Koszty wg funkcji (celu)
układ funkcjonalno-kalkulacyjny RZiS
• W ramach układu możliwe jest wyodrębnienie kosztów dotyczących
konkretnych komórek organizacyjnych (miejsca powstawania
kosztów)
• Ewidencja może być prowadzona z dużą szczegółowością w
zależności od potrzeb (np. czy chcemy posiadać informacje dot.
rentowności sprzedaży poszczególnych produktów czy tylko grup
produktów)
• Generalnie koszty grupowane są na:
– Koszty bezpośrednio związane ze sprzedażą (koszty wytworzenia
sprzedanych produktów, wartość sprzedanych towarów, materiałów,
usług) + te pośrednie, które można bezpośrednio przyporządkować do
konkretnej sprzedaży (wydziałowe). W ramach planu kont podział na:
• Koszty działalności podstawowej
• Koszty wydziałowe
• Koszty zakupu
– Koszty działalności pomocniczej (np. produkcja czy zużycie materiałów
na potrzeby wewnętrzne jednostki)
– Koszty ogólnego zarządu (np. funkcjonowanie centrali, główny system
informatyczny, prawnicze)
– Koszty sprzedaży (np. załadunek, transport, marketing)
Zadania …
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards