Ćwiczenie (koszty handlowe)

advertisement
Temat: Zasady ewidencji kosztów handlowych
1. Wśród kosztów handlowych można wyróżnić:
- koszty detalu (koszty handlu detalicznego),
- koszty hurtu,
- koszty skupu,
- koszty działalności gastronomicznej.
Taki podział kosztów handlowych stosuje się w jednostkach prowadzących zróżnicowaną
działalność handlową.
2. Koszty zarządu to koszty związane z zarządzaniem jednostką (koszty komórek ewidencyjnych,
sprawozdawczych, organizatorskich, kontrolnych itp.)
3. W zakresie ewidencji kosztów jednostka może przyjąć następujące rozwiązania:
- księgować koszty wyłącznie na kontach zespołu „4” planu kont,
- księgować koszty wyłącznie na kontach zespołu „5” planu kont,
- księgować koszty i na kontach zespołu „4” i na kontach zespołu „5”. Jest to tzw. rozwinięty
wariant rachunku kosztów.
4. Przy rozwiniętym wariancie rachunku kosztów poniesione koszty księguje się na bieżąco
na kontach zespołu „4” i równocześnie rozlicza się je na odpowiednie konta z zespołu „5”
za pośrednictwem konta niebilansowego 490 „Rozliczenie kosztów”.
Przykład (schemat)
Operacja gospodarcze:
1. Rw – wydano materiały do zużycia 6.000,-
a) hurt
b) detal
c) zarząd
2.000,3.000,1.000,-
310 Materiały
Sp) 32.000,-
5. W rozwiniętym wariancie rachunku kosztów, na koniec okresu sprawozdawczego:
a) koszty z kont zespołu „5” przeksięgowuje się na s. Wn konta „490”,
b) różnicę między obrotami konta „490” przenosi się na „Wynik finansowy”
c) na „Wynik finansowy” przeksięgowywane są również koszty z kont zespołu „4”, tj.:
koszty rodzajowe.
Przykład
Zapisy na wybranych kontach przeds. handlowego na dzień 31.12 są następujące:
Wynagrodzenia
x) 20.000
490 Rozliczenie kosztów
x) 20.000
x) 4.000
x) 30.000
Ubezp. społecz. i inne świadcz.
Zużycie materiałów i energii
x) 4.000
x) 30.000
Koszty hurtu
x) 5.000
x) 1.000
x) 10.000
Koszty detalu
x) 12.000
x) 2.500
x) 15.000
Koszty zarządu
x) 3.000
x) 500
x) 5.000
Operacje gosp. na 31.12:
1. ..................................................................................
2. ..................................................................................
......................................................................................
Ćwiczenie
Przeds. handlowe ewidencjonuje koszty wyłącznie w układzie rodzajowym (na kontach zesp. „4”).
Salda początkowe wybranych kont:
„Materiały” 13.000,„Towary”
35.000,Operacje gosp.
1. Rw –wydano materiały do zużycia: a) w hurcie 2.400,- b) w detalu 3.000,- c) w zarządzie 1.600,2. Lista płac – wynagrodzenia brutto: a) w hurcie 10.00,- b) w detalu 15.000,- c) w zarządzie 7.000,3. Fa VAT sprzedaży towarów:
a) netto 36.000,- b) VAT
6.000,- c) brutto
42.000,4. Wz – rozchód sprzedanych towarów
27.000,-
Ćwiczenie (koszty handlowe)
Przeds. handlowe prowadzi ewidencję kosztów wg rodzajów oraz wg typów działalności
(na kontach z zespołu „4” oraz na kontach z zespołu „5” planu kont). Salda początkowe wybranych kont
są następujące:
010 „Środki trwałe”
47.000,310 „Materiały”
22.000,330 „Towary”
134.000,Operacje gospodarcze:
1. Lista płac: wynagrodzenia brutto pracowników
a) hurtowni
22.000,b) detalu
14.000,c) zarządu
8.000,2. PK – składki ZUS obciążające zakład pracy
a) hurt
4.506,b) detal
2.867,c) zarząd
1.638,3. Rw – wydano materiały do zużycia
a) hurt
4.000,b) detal
7.000,c) zarząd
1.000,-
4. Fa VAT sprzedaży towarów
a) netto
150.000,b) VAT
30.000,c) brutto
180.000,5. PK – rozchód sprzedanych towarów 100.000,6. PK – amortyzacja śr. trwałych
a) hurt
200,b) detal
500 ,c) zarząd
400,7. PK – przeksięgowania na „Wynik finansowy”
Ćwiczenie (koszty handlowe)
Przeds. handlowe prowadzi ewidencję kosztów wg typów działalności (wyłącznie na kontach z zespołu 5
planu kont). Salda początkowe wybranych kont są następujące:
010 „Środki trwałe”
47.000,310 „Materiały”
22.000,330 „Towary”
134.000,Operacje gospodarcze:
1. Lista płac: wynagrodzenia brutto pracowników
a) hurtowni
22.000,b) detalu
14.000,c) zarządu
8.000,2. PK – składki ZUS obciążające zakład pracy
a) hurt
4.506,b) detal
2.867,c) zarząd
1.638,3. Rw – wydano materiały do zużycia
a) hurt
4.000,b) detal
7.000,c) zarząd
1.000,4. Fa VAT sprzedaży towarów
a) netto
150.000,b) VAT
30.000,c) brutto
180.000,5. PK – rozchód sprzedanych towarów 100.000,6. PK – amortyzacja śr. trwałych
a) hurt
200,b) detal
500 ,c) zarząd
400,7. PK – przeksięgowania na „Wynik finansowy”
Temat: Rozliczenia międzyokresowe kosztów
1. Koszty ponoszone „z góry”, tzn. dotyczące więcej niż jednego okresu sprawozdawczego
podlegają rozliczeniu w czasie. Przykładami takich kosztów są opłacone z góry:
- czynsze,
- ubezpieczenia majątkowe,
- prenumeraty,
- koszty zakupu, itp.
2. Do ewidencji i rozliczania w/w kategorii kosztów służy konto bilansowe 640 „Rozliczenia
międzyokresowe kosztów”. Po s. Wn tego konta księguje się koszty, które będą rozliczane w czasie.
Po s. Ma księgowane są miesięczne stawki kosztów rozliczanych w czasie.
Przykład – schemat
Operacje gosp. w przeds. stosującym rozwinięty wariant rachunku kosztów
1. 2.01. Wb – przelew czynszu za magazyn hurtowy za pół roku z góry 6.000,2. 2.01. PK – rozliczono koszt rodzajowy
3. 31.01 PK – zaksięgowano ratę kosztów dot. czynszu za styczeń
4. 28.02 PK – zaksięgowano ratę kosztów dot. czynszu za luty
itd.
131
XXX)
Przykład – schemat
Operacje gosp. w przeds. ewidencjonującym koszty wyłącznie w zespole „4”
1. 2.01. Wb – przelew czynszu za magazyn hurtowy za pół roku z góry 6.000,2. 31.01 PK – zaksięgowano ratę kosztów dot. czynszu za styczeń
3. 28.02 PK – zaksięgowano ratę kosztów dot. czynszu za luty
itd.
131
XXX)
Przykład – schemat
Operacje gosp. w przeds. ewidencjonującym koszty wyłącznie w zespole „5”
1. 2.01. Wb – przelew czynszu za magazyn hurtowy za pół roku z góry 6.000,2. 31.01 PK – zaksięgowano ratę kosztów dot. czynszu za styczeń
3. 28.02 PK – zaksięgowano ratę kosztów dot. czynszu za luty
itd.
131
XXX)
Download