FiB CW1 - Architektura systemu fin - System ZEUS UMCS

advertisement
Architektura współczesnego
systemu finansowego
Mgr Paweł
Augustynowicz
Lublin 2008
Pojęcie systemu finansowego
System finansowy obejmuje rynki, pośredników
finansowych, firmy usługowe oraz inne instytucje
wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji
finansowych przez osoby fizyczne, firmy oraz rządy
państw
(Z. Bodie, R.C. Merton 2003)
 Zespół logicznie ze sobą prowiązanych form
organizacyjnych, aktów prawnych, instytucji
finansowych i innych elementów umożliwiających
podmiotom nawiązywanie stosunków finansowych
zarówno w sektorze realnym, jak i w sektorze
finansowym
(S. Owsiak 2002)

2
Przepływ bieżących strumieni
finansowych w gospodarce
Opłaty i podatki
Płace i inne wydatki
Państwo
Wydatki
Opłaty i
podatki
3
Wydatki
Przedsiębiorstwa
Eksport
Gospodarstwa
domowe
Import
Podmioty zagraniczne
Płace i
inne
wydatki
Schemat funkcjonowania rynku
finansowego
Udziały
Kapitały
Gospodarstwa
domowe
Przedsiębiorstwa
Oszczędności
Kredyty
Kredyty
Pośrednicy finansowi
Udziały
4
Państwo
Udziały
Pożyczki
Pożyczki
Zagranica
Rynek
finansowy
Rynek
pieniężny
Rynek instr.
pochodnych
Lokaty
międzybankowe
Akcje
Forwards
Bony skarbowe
Obligacje
Futures
Bony komercyjne
Certyfikaty
inwestycyjne
Opcje
Certyfikaty
depozytowe
Kwity depozytowe
Swapy
Weksle
5
Rynek
kapitałowy
Rynek depozytowokredytowy
Rynek
walutowy
Funkcje systemu finansowego
(wg Z. Bodie i RC. Mertona)







6
Transferu zasobów gospodarczych
Zarządzania ryzykiem
Rozliczenia i regulowania płatności
Gromadzenia wspólnych zasobów
Podziału wspólnych zasobów
Podziału praw własności
Informacji cenowych
Funkcje systemu finansowego
(wg Z. Polańskiego)



7
Monetarna (dostarczanie podmiotom
niefinansowym pieniądza i umożliwianie jego
obiegu związanego z płatnościami)
Kapitałowo-redystrybucyjna (redystrybucja
pieniądza w gospodarce)
Kontrolna (kontrola nad strumieniami
pieniężnymi, w szczególności nad środkami
zainwestowanymi, wypożyczonymi)
Krajowy i międzynarodowy system
finansowy



8
Międzynarodowe rynki finansowe (bankowe,
ubezpieczeniowe, kapitałowe)
Charakter wielobiegunowy
Kryzysy finansowe, „zarażanie się”
Download
Random flashcards
Create flashcards