Zadania temat 7-2 Postępowanie przedsiębiorstwa na rynku dos

advertisement
WSOWL
Postępowanie przedsiębiorstwa na rynku doskonale konkurencyjnym.
Zadanie wyboru
Konkurencja doskonała jest czynnikiem pobudzającym przedsiębiorców do:
a. Ciągłego unowocześniania wytwarzanych produktów
b. Wprowadzania nowych technik, technologii i metod organizacji
c. Racjonalizacji procesu wytwórczego
d. Obniżania kosztów własnych produkcji
e. Każdego z powyższych stwierdzeń
Konkurencja doskonała charakteryzuje się:
a. Rozproszeniem popytu i podaży
b. Małą swobodą wejścia i wyjścia z branży
c. Jednorodnością produktu
d. Pełną przejrzystością rynku
e. Brakiem kontroli cen przez producentów
Który z poniższych rynków jest przykładem konkurencji doskonałej
a. ziemniaków
b. pasty do zębów
c. stali
d. samochodów
e. owoców
Popyt na produkty przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej jest:
a. proporcjonalny
b. mało elastyczny
c. wysoce elastyczny
d. doskonale elastyczny
e. doskonale nieelastyczny
W warunkach konkurencji doskonałej cena jest równa:
a. przychodowi przeciętnemu przychodowi całkowitemu
b. przychodowi marginalnemu i przychodowi przeciętnemu
c. produktowi przeciętnemu i produktowi marginalnemu
d. produktowi przeciętnemu i jest większa od przychodu marginalnego
Kryterium optymalizacji odnosi się do:
a. minimalizacji zysku ujemnego
b. maksymalizacji zysku dodatniego
c. minimalizacji zysku dodatniego
d. maksymalizacji zysku ujemnego
Równowaga firmy działającej na rynku doskonałej konkurencji w krótkim okresie czasu ma miejsce
wówczas, gdy:
a. P = MR = MC i MC rośnie
b. P = MR = MC i MC maleje
c. P = MR = MC > AVC i MC rośnie
d. P = MR = MC < AVC i MC rośnie
e. P = MR = MC > AVC i MC maleje
Graniczny punkt opłacalności przedsiębiorstwa wyznaczają koszy:
a. Całkowite
b. Zmienne
c. Przeciętne zmienne
d. Przeciętne całkowite
e. marginalne
Krótkookresowa krzywa podaży przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego:
a. Nie istnieje
b. Pokrywa się z krzywą kosztów krańcowych na całym jej odcinku
c. Pokrywa się z rosnącym odcinkiem krzywej kosztów krańcowych znajdującej się powyżej
krzywej przeciętnych kosztów zmiennych
d. Pokrywa się z rosnącym odcinkiem krzywej kosztów krańcowych znajdującej się powyżej
krzywej kosztów zmiennych
Marian Motyczka
Na prawach brudnopisu
1
WSOWL
Postępowanie przedsiębiorstwa na rynku doskonale konkurencyjnym.
2
Przedsiębiorstwo wolnokonkurencyjne będzie zmniejszało swoją produkcje gdy:
a. koszt krańcowy jest większy od ceny
b. cena jest równa utargowi krańcowemu
c. koszt krańcowy jest mniejszy od utargu krańcowego
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra
Krótkookresowa funkcja kosztu całkowitego przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego ma postać: TC
= 15000 – 250Q + 5Q2, gdzie Q to wielkość produkcji. Cena po której przedsiębiorstwo sprzedaje
swoje wyroby na rynku, wynosi 50. Jaką wielkość produkcji powinno ustalić przedsiębiorstwo, aby
maksymalizować zysk całkowity:
a. 60
b. 50
c. 30
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra
Przedsiębiorstwo wolnokonkurencyjne będzie maksymalizować zysk całkowity w okresie krótkim
gdy:
a. koszt krańcowy jest równy cenie oraz koszt krańcowy rośnie wraz ze wzrostem produkcji
b. koszt krańcowy jest równy utargowi krańcowemu i koszt krańcowy rośnie wraz ze wzrostem
produkcji
c. koszt krańcowy jest równy kosztowi przeciętnemu
d. koszt krańcowy jest równy przeciętnemu kosztowi zmiennemu
Krótkookresowa funkcja kosztu całkowitego przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego ma postać: TC
= 400 +120Q - 3Q2, gdzie Q to wielkość produkcji. Cena po której przedsiębiorstwo sprzedaje swoje
wyroby na rynku, wynosi 90. Jaką wielkość produkcji powinno ustalić przedsiębiorstwo, aby
maksymalizować zysk całkowity:
a. 6
b. 5
c. 2
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra
Zamknięcie firmy wolnokonkurencyjnej powinno nastąpić w punkcie:
a. zrównania się kosztu przeciętnego z kosztem krańcowym
b. zrównania się przeciętnego kosztu zmiennego z kosztem krańcowym
c. zrównania się kosztu krańcowego z kosztem stałym
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra
Przedsiębiorstwo wolnokonkurencyjne w krótkim okresie będzie produkować nawet wtedy,
gdy ponosi straty, jeśli:
a) koszt krańcowy rośnie wraz ze wzrostem produkcji
b) koszt krańcowy maleje wraz ze wzrostem produkcji
c) koszt przeciętny zmienny jest niższy od ceny rynkowej produktu
d) koszt przeciętny stały maleje wraz ze wzrostem produkcji
Po osiągnięciu optimum ekonomicznego przez przedsiębiorstwo wolnokonkurencyjne dalsze
zwiększanie produkcji staje się dla niego nieopłacalne, ponieważ:
a) koszty krańcowe są wyższe od utargu krańcowego
b) koszty przeciętne rosną szybciej niż koszty krańcowe
c) utarg krańcowy rośnie szybciej niż koszt krańcowy
d) żadna z powyższych
Marian Motyczka
Na prawach brudnopisu
WSOWL
Postępowanie przedsiębiorstwa na rynku doskonale konkurencyjnym.
3
Zadanie 1.
Załóżmy, że koszty firmy doskonale konkurencyjnej kształtują się w sposób przedstawiony w
tabeli:
Q
(k.zmienne) (k. stałe) (k.Całkowite) (k.marginalny)
0
0
5
1
6
5
2
14
5
3
24
5
4
36
5
Oblicz:
a. Jeżeli wiemy, że firma dąży do maksymalizacji zysku. To ile produktu będzie
wytwarzać przy cenie:
i. P1 = 4
ii. P2 = 8
iii. P3 = 10
b. Oblicz zysk lub stratę dla każdej ustalonej ilości produktu.
i. P1 = 4
ii. P2 = 8
iii. P3 = 10
c. Przedstaw przybliżony przebieg krzywej podaży firmy
Zadanie 2
W pewnym przedsiębiorstwie działającym w warunkach konkurencji doskonałej jest
rozważana opłacalność zwiększenia produkcji do 10 jednostek. Jakiej rady udzieliłbyś
zarządowi tej firmy, wiedząc, że koszt marginalny wytworzenia 10 jednostki wynosi 500
PLN, a przychód marginalny ze sprzedaży dziesiątej jednostki produktu jest równy 300 PLN.
Zadanie 3
Na podstawie następujących danych ustal optymalną ilość produkcji dla firmy działającej na
rynku doskonale konkurencyjnym, jeżeli cena produktu wynosi 6.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Q
10
19
27
34
40
45
50
56
63
71
VC
MC
AVC
Marian Motyczka
Na prawach brudnopisu
WSOWL
Postępowanie przedsiębiorstwa na rynku doskonale konkurencyjnym.
4
Zadanie 4
Posługując się następującym rysunkiem:
a) określ poziom produkcji przedsiębiorstwa maksymalizującego zysk w krótkim
okresie,
b) zaznacz pole obrazujące zysk przedsiębiorstwa
c) wskaż cenę minimalną przy której przedsiębiorstwu opłaca się jeszcze
kontynuować produkcję
d) zaznacz krzywą podaży przedsiębiorstwa
P
MC
AC
AVC
Q
Zadanie 5
Funkcja krótkookresowych kosztów całkowitych przedsiębiorstwa
wolnokonkurencyjnego ma postać: TC= - 3Q2+320Q+400. Przedsiębiorstwo to sprzedaje
swoje wyroby po 100 zł za l sztukę
a) Na podstawie powyższych danych podaj postać algebraiczną: kosztu stałego , kosztu
zmiennego , kosztu przeciętnego całkowitego . kosztu przeciętnego zmiennego , przeciętnego
kosztu stałego oraz kosztu krańcowego .
b) Jaki będzie poziom kosztu przeciętnego i kosztu krańcowego przy produkcji Q=25
c) Jaką ilość wyrobów powinno wytwarzać to przedsiębiorstwo, aby maksymalizować zysk
całkowity
Zadanie 6
Firma wytwarza produkt którego koszt marginalny jest stały i wynosi 5 zł, zaś popyt rynkowy
jest dany wzorem QD = 1000-2P. Oblicz wielkość produkcji i cenę przy której firma
maksymalizuje zysk?
Zadanie 7
Funkcja kosztów całkowitych przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego dana jest jako: TC =
Q2 -4Q +36. Oblicz wielkość produkcji przy której koszty przeciętne i koszty przeciętne
zmienne tego przedsiębiorstwa osiągną minimum.
Marian Motyczka
Na prawach brudnopisu
WSOWL
Postępowanie przedsiębiorstwa na rynku doskonale konkurencyjnym.
5
Zadanie 8
Planujesz założenie firmy produkującej koszule. Koszt stały FC = 10 PLN, a przeciętny koszt
zmienny jest stały i wynosi AVC = 15 PLN. Przewidywana cena jednej koszuli wynosi 25
PLN. Oblicz, ile koszul powinna firma sprzedać aby osiągnąć zerowy zysk ekonomiczny.
Zadanie 9
Funkcja kosztu przedsiębiorstwa jest następująca:
TC = 20Q + 2Q2
a. jaką wielkość produkcji wybierze przedsiębiorstwo przy cenach:
i. P1 = 120.
ii. P2 = 60
iii. P3 = 24
b. Narysuj krzywą podaży tego przedsiębiorstwa
P
Q
Zadanie 10
Jeżeli przeciętny koszt całkowity przy produkcji 1 tys. szt. jest równy 10 zł/szt., a przeciętny
koszt zmienny jest stały (nie zależy od zmian wielkości produkcji) i wynosi 8 zł/szt., to o ile
wzrośnie zysk oferenta działającego na rynku o konkurencji doskonałej, gdy zwiększy on
produkcję do 1500 szt., a swój produkt sprzedaje po cenie P=11 zł/szt.
Zadanie 11
Funkcja kosztów pewnego przedsiębiorstwa działającego w warunkach konkurencji
doskonałej ma postać:
TC = 2Q3 – 9Q2 + 30Q + 27
Gdzie Q – w tys. sztuk, TC w tys. zł.
a. Ile wynosi optymalna wielkość produkcji, jeżeli cena rynkowa wynosi P = 54 zł/szt.?
b. Jaki będzie w przypadku optymalnej wielkości produkcji zysk przedsiębiorstwa?
c. Ile wynosi cena, przy której przedsiębiorstwo zaprzestanie produkcji?
Zadanie 12
Na rynku konkurencji doskonałej działa 100 firm produkujących dobro X. W firmach tych
przebieg krzywej kosztu marginalnego powyżej punktu zamknięcia jest jednakowy i opisany
równaniem MC = 3Q + 10. Ustal funkcję podaży dobra X.
Marian Motyczka
Na prawach brudnopisu
WSOWL
Postępowanie przedsiębiorstwa na rynku doskonale konkurencyjnym.
6
Zadanie 13
Dent właściciel warsztatu samochodowego, obliczył, ze jego całkowity koszt naprawy s
samochodów wynosi TC = 2s2 +100.
a) Z tego wynika, ze koszt przeciętny jest równy. ...... .. a przeciętny koszt zmienny .............
koszt krańcowy zaś ...........................
b) Jeśli cena rynkowa wynosi 20 $ to ile samochodów Dent będzie skłonny naprawić? Jeśli
wyniesie 40 $, to ile samochodów Dent będzie skłonny naprawić tym razem?
Zadanie 14
W tabeli podano dane opisujące sytuację różnych przedsiębiorstw wolnokonkurencyjnych
(A- B. C, D, E. F) Nie musisz wypełniać tej tabeli.
Z podanych możliwości wybierz odpowiednią diagnozę adekwatną do sytuacji
poszczególnych przedsiębiorstw, która umożliwi przedsiębiorstwu maksymalizację zysku lub
(jeśli zysku osiągnąć się nie da) minimalizację strat
1- przedsiębiorstwo znajduje się w stanie optimum.
2- przedsiębiorstwo powinno podnieść cenę,
3- przedsiębiorstwo powinno obniżyć cenę,
4- przedsiębiorstwo powinno zwiększyć produkcję.
5- przedsiębiorstwo powinno obniżyć produkcję,
6- przedsiębiorstwo powinno ogłosić upadłość.
7- na podstawie tych danych nie można udzielić żadnej rady lub dane są sprzeczne
Firma
A
B
C
D
E
F
P
10
1
18
12
8
16
Q
TC
12000
10000
28000
55000
1000
FC
VC
11000
5000
25000
10000
Marian Motyczka
Na prawach brudnopisu
AC
Min
2,5
14
11
10
13
AVC
Min
10
MC
8
3
15
13
8
16
MC(Q)
rośnie
rośnie
rośnie
rośnie
spada
rośnie
Download