test-6-ekonomia

advertisement
6
TEST 6
1. Jeśli przedsiębiorstwo przesuwa się z jednego punktu na izokwancie do drugiego punktu na tej
samej izokwancie, to:
a) wielkość produkcji wzrośnie,
b) wielkość produkcji zmaleje,
c) krańcowa stopa substytucji kapitału przez pracę nie zmieni się,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
2. Wiadomo, że w pewnym procesie produkcyjnym krańcowy produkt pracy wynosi 50, a krańcowy
produkt kapitału wynosi 150. Oznacza to, że krańcowa stopa substytucji kapitału przez pracę
wynosi:
a) 0,2,
b) 0,5,
c) 1/3,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
3. Jeżeli krzywa podaży przedsiębiorstwa jest pionową linią prostą, to:
a) przedsiębiorstwo maksymalizuje zyski przy dowolnej wielkości produkcji,
b) podaż tego przedsiębiorstwa jest doskonal elastyczna,
c) podaż tego przedsiębiorstwa jest mało elastyczna,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
4. Zmniejszenie kosztów stałych zostanie spowodowane przez:
a) wzrost wielkości produkcji,
b) spadek wielkości produkcji,
c) wzrost kosztów zmiennych,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
5. W warunkach konkurencji doskonałej celem działania przedsiębiorstwa jest:
a) maksymalizacja zysku jednostkowego,
b) maksymalizacja produkcji,
c) maksymalizacja zysku całkowitego,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
6. Koszt przeciętny to:
a) dochód ze sprzedaży jednej jednostki produktu,
b) stosunek kosztu całkowitego do wielkości produkcji,
c) stosunek kosztu zmiennego do wielkości produkcji,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
7. Funkcja długookresowego kosztu przeciętnego (DKp) przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego
ma postać: DKp = 100 + 20Q, gdzie Q to wielkość produkcji. Jeśli przedsiębiorstwo ustali wielkość
produkcji na poziomie Q = 10, to długookresowy koszt całkowity wyniesie:
a) 2000,
b) 5500,
c) 6800,
d) 3000.
8. Funkcja krótkookresowego kosztu całkowitego (Kc) ma postać: Kc = 20 + 10Q + Q2, gdzie Q to
wielkość produkcji. Przy wielkości produkcji Q = 100 koszt stały wyniesie:
a) 100, b) 50,
c) 20,
d) 150.
9. Jeśli przeciętne koszty całkowite rosną wraz ze wzrostem produkcji, to koszty krańcowe:
a) rosną szybciej niż przeciętne koszty całkowite,
(…)
… swoją produkcję w sytuacji, gdy:
a) koszt krańcowy jest większy od ceny,
b) cena jest równa utargowi krańcowemu,
c) koszt krańcowy jest mniejszy od utargu krańcowego,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
11. Przedsiębiorstwo wolnokonkurencyjne będzie maksymalizować zysk całkowity w okresie
krótkim, gdy:
a) koszt krańcowy jest równy cenie oraz koszt krańcowy rośnie wraz ze wzrostem produkcji,
b) koszt krańcowy jest równy utargowi krańcowemu oraz koszt krańcowy spada wraz ze wzrostem
produkcji,
c) koszt krańcowy jest równy kosztowi przeciętnemu,
d) koszt krańcowy jest równy przeciętnemu kosztowi zmiennemu.
12. W okresie długim optimum ekonomiczne przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego:
a) znajduje się na lewo od optimum technologicznego,
b) znajduje się na prawo od optimum…
… tych produktów jest wyższy od stosunku ich kosztów krańcowych,
b) stosunek cen tych produktów jest niższy od stosunku kosztów krańcowych,
c) krańcowa stopa transformacji tych produktów jest równa stosunkowi kosztów
krańcowych,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
29. Krzywa popytu na wyroby firmy działającej w warunkach konkurencji monopolistycznej jest:
a) poziomą linią prostą,
b) pionową linią…
Ekonomia-Test 6
Notatki z egzaminu
rynek doskonale konk
rynek doskonale konkurencyjny
Rynek doskonale konkurencyjny - Wynik finansowy
Rynek doskonale konkurencyjny-opracowanie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download