Teoria podziału dochodów czynników produkcji

advertisement
Ekonomia wykład 14.
Teoria podziału dochodów czynników produkcji.
Wynagrodzeniem pracy jest płaca.
Wynagrodzniem kapitału jest zysk.
Dochody 2/3 docgody z pracy 1/3 dochody z kapitału.
Sposób mierzenia dysproporcji majątkowych,
Kolejne
20%
grupy
dochodo
we
1
Pierwsze
20%
Drugie
20%
Trzecie
20%
Czwarte
20%
Piąte
20%
Procentowy podział w
dochodzie
Gospodarst Gospodar
wa
cza
pracownicz chłopskie
e
2
3
9,6
8,2
Skumulowa
ny procent
gospodarst
Absolut
na
równoś
ć
4
20
5
20
Skumulowany
Absolutn
Stan rzeczywisty
a
Gospo
Gospodarst
nierówno darstwa
wa
ść
pracownic
chłopskie
ze
6
7
8
0
9,6
8,2
14,0
13,4
40
40
0
23,5
21,6
17,2
17,8
60
60
0
41,5
39,4
22,9
23,8
80
80
0
64,4
63,2
35,6
36,8
100
100
100
100
100
(wstawić rysunek 7.1)
Krzwya Lorentza jest jednym ze sposobów mierzenia nierówności dochodowych i majątkowych
buduje sią ja w następujący sposób.
1) Dzielimy daną grupę zawodową na 5 lub 10 równych grup dochodowych i badamy jaki procen
dochodu odpowiadajacego tej grupie zawodowej przypada na poszczególne grupy dochodowe.
Oś pionowa skumulowany procent dochodu i
A pole między linią absolutnej równości a krzywą Lorenza
Współczynnik giniego A/B
Im wyższy jest ten współczynnik tym większe są dysproporcje dochodowe lub majątkowe danej grupy
zachodowej.
Konkurencja doskonałą na rynku czynników produkcji oznacza że
1.Nie występują bariery w przepływie czynników produkcji
2. Podmioty nie miają wpływu na poziom dochodów z czynników produkcji.
3. Czynniki produkcji są homogeniczne (jednorodne)
W rzeczywistości konkurencja doskonałą na tym rynku nie istnieje ponieważ.
Istnieją grupy o dużej sile ekonomicznej, takie jak:
-Wielcy pracodawcy tzn. przedsiębiorstwa mono bądź oligopolistyczne które tworzą kartele
doprowadzają do zmów cenowych, ustalają limity sprzedaży
-Jak również związki zawodowe
-Dyskryminacja ekonomiczna pracowników z punktu widzenia pochodzenia, płci, rasy, wieku, religii
etc.
-Nietypowe zachowania przedsiębiorców
-Ingerencja państwa w gospodarkę np. Rząd ustala minimalne bądź maksymalne ceny.
Teoria podziałów dochodów czynników produkcji została wzbogacona przez Clarcka który założył że
każdy czynnik produkcji powinien być wynagrodzony zgadnie z wartością produktu tego czynnika i
założył występowania prawa malejącej produkcyjności krańcowej.
Optymalne rozmiary danego czynnika produkcji wyznacza się w oparciu o warunek krańcowy
przychłód danego czynnika produkcji == krańcowy koszt tego czynnika.
Krańcowy produkt czynnika produkcji jak i pracy jest to dodatkowa produkcja jaka zostaje
wytworzona dzięki wykorzystaniu dodatkowej jednostki tego czynnika, jest on wyrażony w
jednostkach fizycznych np. sztukach.
Natomiast krańcowy przychów pracy to iloczyn krańcowego produktu pracy i utargu krańcowego ze
sprzedaży krańcowego produktu pracy, jest on wyrażony w jednostkach pieniężnych.
Ilość jednostek
czynnika
(liczba
pracowników)
1
1
2
3
4
5
6
7
Produkt
całkowity w
wyrażeniu
fizycznym
(w tonach)
2
1200
2000
2600
3000
3200
3200
3000
Produkt
krańcowy w
wyrażeniu
fizycznym
Utarg krańcowy =
rynkowej cenie
produktu
Krańcowy
przychód pracy
3
1200
800
600
400
200
0
-200
4
10
10
10
10
10
10
10
5
12000
8000
6000
4000
2000
0
-2000
Z podanego przykładu wynika że na rynku dóbr istnieje konkurencja doskonała ponieważ utarg
krańcowy jest równy cenie. Załózny że na rynku również istnieje konkurencja doskonałą to znaczy
koszt krańcowy pracy jest równy płacy i nie zmienia się wraz ze zwiększaniem rozmiaru zatrudnienia i
wynosi 5000 zł np. wskali roku.
Firma ta zatrudni jedynie 3 pracowników ponieważ dla 3 pracownika krańcowy przychód pracy jest
większy od krańcowego kosztu pracy.
Zatrudnienie jest zwiększane dopóty dopóki krańcowy przychód pracy jest większy od krańcowego
kosztu pracy.
Rys 7.3 ,7.4
Krańcowy przychód pracy jest tożsamy z popytem na pracę
Rys 7.5
Doskonały rynek Pacyna takim rynku podmioty nie mają wpływu na poziom płacy jest ono wynikiem
jedynie gry podaży i popytu najważniejsze determinanty poptu na pracę to płaca, wydajność pracy i
popyt na produkty powstające dzięki pracy. Płaca wydajność pracy i popyt na produkty powstające
dzięki pracy zmiany płacy powodują przesuwanie wzdłuż krzywej popytu na pracę zmiany 2
pozostałych czynników, przesunięcia krzywej popytu w lewo bądź w prawo.
Popyt na prace możemy rozpatrywać z punktu widzenia przedsiębiorstwa, gałęzi i całego rynku.
Rys.7.7
Podaż pracy:
Można ją rozpatrywać z punktu widzenia pojedyńcczego kospodarstwa domowego, z punktu
widzenia przedsiębiorstwa, z punkty widzenia całego rynku...
Rys. 7.8
Patrz gospodarstwo domowe
Krzywa podaży pracy z punktu widzenia przedsiębiorstwa,:
Rys. 7.10
Krzywa podaży pracy pokrywa się z krzywą krańcowego kosztu pracy czyli z krzywą płacy.
Rynkowa krzywa podaży pracy
Rys 7.11.
Położenie rynkowej krzywej podaży pracy
Wyznaczają
1Sytawka płacy której zmiany powodują ruch wzdłuż krzywej.
2. Liczba osób o okrwslonych kwalifikacjach
3. Pozapłącowe korzyści z pracy.
4. Płacowe i pozapłacowe korzyści z alternatywnych wobec pracy zajęć
5. Społeczno kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej
Wszystkie czynniki poza płacą powodują przesuwanie krzywej w lewo bądź w prawo.
Dochód niezbędny i renta ekonomiczna.
Rys. 7.12.
Krzywa podaży pracy (pracownicy)
Dochód niezbędny to taki który jest konieczny do zatrzymania danego czynnika produkcji w
określonym zastosowaniu.
Jest on równy kosztowi alternatywnemu tego czynnika natomiast renta ekonomiczna oznacza
nadwyżkę wynagrodzenia danego czynnika produkcji ponad dochód niezbędny. Czysta renta
ekonomiczna jest to dochód czynnika produkcji o zefowym koszcie alternatywnym.
Rys. 7.13 ,7.14
Udział renty ekonomicznej i dochodu niezbędnego w dochodzie danego czynnika zależy od
elastyczności podaży tego czynnika im mniej elastyczna jest podaż czynnika tym większy jest udział
renty ekonomicznej.
Download