155Filozofia skan

advertisement
Filozofia
Pytania TAK – NIE
Neopozytywiści odrzucili redukcjonizm
Wśród pięciu podstawowych zadań filozofii pozytywistycznej jest postulat
dociekliwości poznawczej tj. poszukiwań odpowiedzi na pytania
dotyczące tego, co z natury rzeczy niepoznawalne i niemożliwe do
ogarnięcia rozumowego
3. Święty Tomasz uważany jest za realistę poznawczego
4. Karol Marks wiele uwagi poświęcił opisom idealnego świata przyszłości
5. Zgodnie z teorią egzystencjalizmu człowiek jest z natury zniewolony,
głównie przez realia w których żyje i innych ludzi
6. Claude Levi-Strauss w swojej teorii postępu nawiązywał do dorobku
historiozofów Oświecenia, takich, jak J. G. Herder, czy M. J. A. Condorcet
7. Stanisław Staszic jest autorem pracy o filozofii dziejów
8. Idea humanizmu implikowała rozwój idei demokracji, świeckości i
sprawiedliwości
9. Filogeneza, to proces rozwoju osobniczego człowieka
10. „O ludziach bowiem da się to w ogólności powiedzieć, że bywają
niewdzięczni,
zmienni, obłudni, tchórzliwi w niebezpieczeństwie, chciwi zysku", to opinia z
wybitnego dzieła renesansowego - „Utopia" T. Morę'a
11. Autorem „Sześciu ksiąg o Rzeczypospolitej" jest Andrzej Frycz Modrzewski
12. W świetle teorii spirytualistycznej człowiek jest bytem ze świata zwierząt
13. A priori oznacza „z doświadczenia", to istotne pojęcie kantyzmu
14. Nowy światopogląd, który pojawił się w okresie Renesansu, niósł
antropocentryczne spojrzenie na świat w miejsce nastawienia
teocentrycznego
15. Aksjomat, oznacza tezę przyjmowaną w danym systemie jako prawdziwą, bez
potrzeby uzasadniania
1.
2.
Wybór jednej prawidłowej odpowiedzi
1. Akcydens, to:
A. istotna cecha rzeczy,
B. nieistotna cecha rzeczy,
C. inaczej dogmat,
D. inaczej hipoteza
2. Wskaż zdanie błędne:
A. strukturalizm powstał w oparciu o tradycję egzystencjalizmu,
B. podstawowym zadaniem strukturalistów jest odnajdywanie tego, co trwale
w historii kultur i grup etnicznych,
C. w etnograficznych pracach Claude'a Levi-Straussa dostrzec możemy próby
negacji
postępu,
D. wszystkie powyższe
3. Wśród twórców nowych poglądów na świat, które rozpowszechniły się
w epoce Oświecenia, z całą pewnością byli:
A. Francis Bacon i Tommaso Campanella,
B. Immanuel Kant i Wolter,
C. Francis Fukuyama i Samuel Huntington
D. Kartezjusz i Henri Bergson
4.
A.
B.
C.
Pierre Teilhard de Cłiardin jest czołowym myślicielem:
ewolucjonizmu chrześcijańskiego,
egzystencjalizmu,
strukturalizmu,
D. neotomizm
1
5. Do „modelu życia", promowanego przez egzystencjalistów nie
zaliczamy:
A. dystansu wobec innych poglądów, mód,
B. przejęcia odpowiedzialności za własne wybory życiowe,
C. dążeń do przełamania pozorności kontaktów z innymi ludźmi,
D. beztroski i radości istnienia
6. Dialektyka może oznaczać:
A. sztukę rozumowania, logikę,
B. umiejętność dociekania prawdy, przez wyszukiwanie sprzeczności w
rozumowaniu rozmówcy,
C. teorię rozwoju, wymuszanego przez jedność i walkę przeciwieństw,
D. wszystkie z powyższych,
E. żadne z powyższych
7. Do czołowych neopozytywistów należy z całą pewnością:
A. Moritz Schlick
B. Karol Marks
C. Richard Avenarius
8. Wśród wiodących idei neotomizmu są, między innymi:
A. solipsyzm, holizm, empiryzm,
B. racjonalizm, optymizm teoriopoznawczy, otwartość poznawcza,
C. otwartość sejentystyczna, sceptycyzm, subiektywizm,
D. wszystkie powyższe
9. Mówi się, że teoria Karola Marksa jest podwójnie krytyczna, oznacza to,
że krytyce
poddaje on:
A. ustrój i religię,
B. przemiany społeczne i polityczne zachodzące we współczesnym mu świecie,
C. świadomość klas rządzących i instytucje oraz prawa panujące w kapitalizmie
D. zarówno idealistyczną, jak i materialistyczną wizję budowy świata
10. Do podstawowych zadań filozofii pozytywistycznej zalicza się:
A. poznawanie i zgłębianie tego, co użyteczne,
B. tworzenie jasnego, spójnego obrazu świata,
C. uściślanie pojęć i promowanie klarownego sposobu myślenia,
D. wszystkie z powyższych
11.
A.
B.
C.
D.
Antropologia filozoficzna to:
teoria bytu,
teoria kosmosu,
teoria poznania,
teoria człowieka
12. Marie Jean Antoine Condorcet, opisując etapy postępu ludzkości,
wyróżnił określone epoki w dziejach. Było ich:
A. 3,
B. 10,
C. 25,
D. 40
13.
A.
B.
C.
D.
Wskaż parę pojęć przeciwstawnych:
reizm - progresywizm,
funkcjonalizm - idealizm,
fizykalizm - sensualizm,
transcendencja - immanencja
14.
A.
B.
C.
D.
Do tez typowych dla pesymizmu historiozoficznego należy:
przewaga okresów nieszczęścia w historii dziejów,
brak wiary w postęp,
bezsens historii z perspektywy jednostki,
wszystkie z powyższych
2
15.
A.
B.
C.
„ Istnieć, to znaczy być postrzeganym", to słowa:
George'a Berkeley'a
Jeana Jacąuesa Rousseau
Niccola Machiavellego
D. Immanuela Kanta
16. Wśród idei charakterystycznych dla nowożytnego przewrotu
umysłowego nie znalazł się:
A. ideał wolności,
B. uznanie rozumu za naczelną wartość,
C. idea gatunkowej jedności rodzaju ludzkiego,
D. kult tradycji
17.Kontrreformacja, to:
A. ruch konserwatystów, którzy nie godzili się na nowe trendy w myśli
filozoficznej i społecznej u progu Średniowiecza,
B. ruch religijny i polityczny dążący do odbudowy wpływów kościoła
katolickiego, nasilony po soborze trydenckim,
C. postawa obaw przed skutkami szybkich reform technologicznych,
D. żadne z powyższych
18. Do teorii prawdy nie zalicza się teorii:
A. zgody powszechnej,
B. konwencjonalistycznej,
C. prawno-regulacyjnej,
D. oczywistości
19....????????????????????//////..
A. teoria zachowania
B. teoria wiedzy
C. teoria intuicji
D. żadne z powyższych
20. Zdanie „U podstaw neopozytywistycznych analiz języka leży swoisty
konkretyzm" oznacza, że:
A. pojęcia ogólne powinny dotyczyć konkretnych, weryfikowalnych empirycznie
faktów,
B. dyskusje filozoficzne powinny dotyczyć konkretnych warunków społecznych,
C. analizując język neopozytywiści eliminowali z niego pojęcia zbyt trudne,
D. tylko to, co konkretne, rzeczowe, ma swój odpowiednik w postaci pojęcia
21. Pojęcie paradygmatu autorstwa Thomasa Kuhna, oznacza:
A. niepodważalne, fundamentalne twierdzenie danej teorii,
B. złożenie dwóch, pozornie przeciwstawnych, twierdzeń w jedną teorię, która
kompleksowo tłumaczy określone zagadnienie filozoficzne,
C. zespół twierdzeń na określony temat,
D. przekonania i metody badawcze wzorcowe dla danej grupy naukowców
22.
A.
B.
C.
D.
Do „subiektywistycznych nurtów filozofii współczesnej" zalicza się:
neotomizm,
strukturalizm,
egzystencjalizm,
pozytywizm
23. Zdaniem Auguste'a Comte'a „prawdy absolutne o świecie":
A. są formułowane dzięki wiedzy naukowej,
B. wraz z postępem filozofii jest ich coraz więcej,
C. nie są możliwe do sformułowania ze względu na zmienność wiedzy o
świecie,
D. można odnaleźć tylko w wiedzy religijnej
24.
A
B.
C.
D.
Teoria kwestionująca obecność Boga we wszechświecie, to:
ateizm,
teizm,
panteizm,
deizm
25. Etyka, to:
A nauka o poznaniu,
3
B. teoria dziejów, ©teoria moralności,
D. teoria piękna
4
Download