Testy na finanse część pierwsza(z niepewnego źródła)

advertisement
Na czerwono zaznaczone dobre odpowiedzi,a te na niebiesko to pytania które m.in. były
na tescie u licencjata.
A drugie to tez od kogos dostalam co tak duzo pytan jest ale nie wiem czy byly z tego
pytania.. moze jszcze sie dowiem :)
1. Od jakiej kwoty zaczyna się próg podatkowy (37,024)
2. Jaki występuje system bankowy w Polsce ( dwupoziomowy)
3. Równanie Fishera:
Nominalna stopa wzrostu wolna od ryzyka o inflacji
4. Co to są finanse?
5. Czym się zajmują finanse – odp. Przepływami
6. Kto sprawuje kontrole nad Urzędem Gminy – Regionalna Izba Obrachunkowa
7. Która cecha towaru powoduje, że towar nie może być pieniądzem:
 Podzielność
 Trwałość
 Rzadkość
 Niejednorodność
8. Najbardziej efektywny podatek za 2005r.
9. Wydatki budżetowe za 2005r. ( 208 mld zł)
10. Które z niżej wymienionych nie zalicza się do emisji pieniądza przez BC?
11. Z czego budżet gminy nie może finansowac dodatkowych wydatków ( dotacji
celowych)
12. Najważniejszym systemem finansów publicznych jest: system budżetowy
13. Kryterium fiskalne. Poziom deficytu nie może przekroczyc... PKB (3%)
14. Kosztowe operacje Banku Centralnego prowadzi: NBP?
15. Jeżeli podatek jest stabilny to nie prowadzi do:
16. Jaki podatek przynosi największy dochód:
 Akcyza
 Od osób fizycznych
 VAT
17. O zasadach zaciągania kredytu mówi: Ustawa o finansach publicznych
18. Co jest objęte stopą 0%: eksport
Finanse 1-mgr
Test 2
1. Wzrost wskaźnika rezerw obowiązkowych:
a) Zwiększa potencjał kredytowy banków
b) Zwiększa rezerwy gotówkowe wszystkich banków
c) Nie wpływa na ceny akcji
d) Żadna z powyższych????????????
2. Premia za ryzyko jest to:
a) Wzrost oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji powyżej nominalnej stopy zwrotu z
inwestycji wolnej od ryzyka
b) Iloczyn oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji ryzykownej oraz inflacji
c) Iloraz realnej stopy procentowej oraz wariancji stopy zwrotu z inwestycji
ryzykownej
d) Żadna z powyższych
3.
Na podaż pieniądza ma wpływ:
a)
b)
c)
d)
Tylko i wyłącznie emisja pieniądza przez Bank Centralny
Tylko i wyłącznie emisja pieniądza przez Banki Komercyjne
Emisja pieniądza przez Bank Centralny i Banki Komercyjne
Tylko i wyłącznie emisja pieniądza przez Skarb Państwa
4. Ryzyko inwestycji oznacza:
a) Możliwość osiągnięcia zerowej stopy zwrotu
b) Brak pewności, że inwestycja przyniesie oczekiwaną stopę zwrotu
c) Możliwość osiągnięcia ujemnej stopy zwrotu
d) Żadna z powyższych
5. Płynność finansowa jednostki gospodarczej oznacza jej zdolność do:
a) Generowania zyskow
b) Pokrywania zobowiązań
c) Pozyskiwania gotówki a rynku pieniężnym
d) Łatwej zmiany aktywów na pieniądz gotówkowy
6. Deficyt budżetowy Państwa na 2004rok wynosi:
a) 53,2 mld zł
b) 60,9 mld zł
c) 45,3 mld zł
d) 20,7 mld zł
7. System dewizowo-złotowy jest:
a) Korzystny dla kraju o walucie wymienialnej
b) Niekorzystny dla kraju o walucie wymienialnej
c) Niekorzystny dla kraju o walucie złotej
d) Żadna z powyższych
8. Bezgotówkowy pieniądz Banków komercyjnych nie jest tworzony z:
a) Depozytów przedsiębiorstw
b) Depozytów gospodarstw domowych
c) Depozytów innych banków
d) Żadna z powyższych
9. W celu realizacji polityki monetarnej Państwa NBP prowadzi operacje na:
a) Rynku kapitałowym
b) Rynku walutowym
c) Rynku pieniężnym
d) Rynku instrumentów pochodnych
10. Obligacje państwowej pożyczki trzyletniej są przedmiotem transakcji na rynku:
a) Pieniężnym
b) Kapitałowym
c) Walutowym
d) Depozytowo – Kredytowym
11. Funkcji pieniądza światowego nie pełni:
a) Dolar USD
b) Euro EUR
c) Jen Japoński JPY
d) Żadna z powyższych
12. Jeżeli papiery wartościowe o długim okresie zapadalności przynoszą wyższe stopy
dochodu niż papiery o krótkim terminie zapadalności to mamy do czynienia z krzywą
dochodowości o kształcie:
a) Odwróconym
b) Normalnym
c)Płaskim
d) ”Garbatym”
13. Ryzyko inwestycji oznacza:
a) Możliwość osiągnięcia zerowej stopy zwrotu
b) Brak pewności, że inwestycja przyniesie oczekiwaną stopę zwrotu
c) Możliwość osiągnięcia ujemnej stopy zwrotu
d) Żadna z powyższych
14. Rentowność inwestycji w 8 tygodniowy certyfikat depozytowy, dla którego
oprocentowanie wynosi 10% , nominał 100, cena zakupu 995 i pozostao 30 dni do
wykupu wynosi:
a) 13,67%
b) 12%
c) 15,67%
d) 9,45%
15. Wskaźnik cena/zysk dla akcji spółki „Alfa” wynosi 20. Zysk netto firmy za miniony
rok to 10 mln . Spółka wyemitowała 500 000 akcji . Cena rynkowa jednej akcji wynosi:
a) 100
b) 200
??????????
c) 400
d) 600
16. Instrumenty finansowe mające charakter terminowy to :
a) Opcje i obligacje
b) Kredyty bankowe i kontrakty terminowe
c) Opcje i kontrakty terminowe
d) Żadna z powyższych
17. Rynek kapitałowy o rozbudowanej infrastrukturze, która umożliwia obsługę
inwestorów i emitentów nazywamy:
a) Przejrzystym
b) Efektywnym????????????
c) Płynnym
d) Żadna z powyższych
18. Nabywca stosujący wycenę akcji na podstawie spodziewanych dywidend, gdy
spodziewa się wypłaty dywidedendy w kwocie 10, jej miarowego wzrostu 10 rocznie i
wymagana stopa zwrotu wynosi 20% zapłaci za akcję
a) Nie więcej niż 80
b) Nie więcej niż 100
c) Nie więcej niż 120
d) Nie więcej niż 200
19. Wypłaty do budżetu państwa w 20004 roku z Unii Europejskiej wynoszą ok. :
a) 4,63%
b) 3,63%
c) 2,63%
d) 1,63%
20. W strukturze wydatków budżetu państwa w 2004 r. wydatki na ochronę zdrowia
społeczne wyniosą ok.
a) 1,60%
b) 3,60%
c) 6,60%??????
d) 7,60%
21. Zasady i tryb emisji papierów wartościowych oraz zaciąganie kredytów i pożyczek
przez Skarb Państwa określa :
a) Konstytucja RP
b) Ustawa o finansach publicznych
c) Ustawa budżetowa na 2004r.
d) Ustawa o NBP
22. ESA95 to:
a) Europejski System rachunków Narodowych i regionalnych
b) Europejski System zaawansowanych technologii
c) Europejski System Walutowy
d) Europejski System Komunikacyjny
23. Wydatki publiczne zdominowane są przez płatności o charakterze:
a) Płatności transferowych
b) Płatności przymusowych
c) Płatności ekwiwalentnych
d) Płatności dobrowolnych
24. Stagflacja:
a) wysoka stopa bezrobocia i wysoka inflacja
b) niska stopa bezrobocia i wysoka inflacja
c) niska stopa bezrobocia i niska inflacja
d) wysoka stopa bezrobocia i niska inflacja
25 Kryterium stabilności cen-średnia stopa inflacji w danym państwie UWG nie może
przekraczać wskaźnika inflacji z trzech krajów UWG o najbardziej stabilnych cenach o
więcej niż:
a) 0,5%
b) 1,0%
c) 1,5%
d) 2,0%
Download