Zarządzenie nr…… Dyrektora Przedszkola nr…… w………… z dnia

advertisement
Zarządzenie nr……
Dyrektora Przedszkola nr…… w…………
z dnia……………………
w sprawie powołania zespołów do spraw kontroli zarządczej
Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240) oraz komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.
sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin.
Nr 15, poz. 84) zarządzam co następuje:
§1
Powołuję zespoły do spraw kontroli zarządczej.
§2
Zespół w składzie:
Przewodniczący – …………………………………………wicedyrektor
Członek zespołu – ………………………………………..
Członek zespołu – …………………………………………
Członek zespołu – ………………………………………….
do spraw kontroli zarządczej w obszarze działalność wychowawczo- dydaktyczna.
§3
Zespół w składzie:
Przewodniczący – ……………………………… – dyrektor
Członek – ……………………………….. – kierownik gospodarczy
Członek – ………………………………. – intendent
Członek – ……………………………….. – księgowa
Członek – ……………………………….. – pracownik działu kadr
Do spraw kontroli zarządczej w obszarach:
-
Organizacja i zarządzanie,
-
Obsługa kadrowo- księgowa,
-
Dbałość o bezpieczeństwo dzieci i pracowników,
-
Wyżywienie,
-
Bezpieczeństwo systemów informatycznych,
§4
Zadaniem zespołów jest:
-
wyznaczenie celów i zadań zgodnych z misją przedszkola w podległych im obszarach,
określenie wskaźników ich realizacji oraz właścicieli ryzyka zgodnie z załącznikiem
nr 1
-
zidentyfikowanie ryzyka mogącego zagrozić realizacji zadań z uwzględnieniem
czynników opisanych w załączniku nr 2 do zarządzenia.
-
ocena ryzyka, jego istotności, określenie akceptowanego poziomu i reakcji na ryzyko
oraz opis działań w celu utrzymania ryzyka na akceptowanym poziomie zgodnie
z załącznikiem nr 3
-
dokonywać
przeglądu
aktualności
i
efektywności
zarządzania
ryzykiem
z uwzględnieniem zmian zachodzących w przedszkolu i jego otoczeniu
-
monitorowanie i raportowania na temat radzenia sobie z ryzykiem z wykorzystaniem
załącznika nr 4 i nr 5
zgodnie
z
zasadami
opisanymi
w
dokumencie
„System
kontroli
zarządczej
w Przedszkolu …….”
§5
Zespoły przedstawiają dyrektorowi dokumentację zarządzania ryzykiem (załącznik nr 1, nr 3)
w terminach:
– zespół o którym mowa w § 2 do 15 września uwzględniając zadania na dany rok szkolny,
– zespół o którym mowa w §3 do 30 listopada uwzględniając zadania na kolejny rok
kalendarzowy
§6
Sprawozdanie uwzględniające wskaźniki realizacji, właściciele ryzyka zobowiązani są
przedstawić dwa razy do roku:
-zespół o którym mowa w §2 do końca sierpnia i do końca stycznia, przy czym nauczyciele
sprawozdania z realizacji zadań przedstawiają na posiedzeniach rady pedagogicznej na
zakończenie I półrocza i zakończenie roku w formie opisowej,
- zespół o którym mowa w §3 przedstawia raporty do 15 lipca i 15 stycznia.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora
Lp.
Cel
Zadanie
Planowany
Właściciel
miernik
zadania,
ryzyka z nim
związanego
Załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora
Przykładowe czynniki które należy uwzględnić podczas identyfikacji ryzyka.
Czynniki zewnętrzne
Czynniki wewnętrzne
1. Zmiany w prawie oświatowym
Czynniki prawne
1. Nieznajomość prawa wśród
dotyczące:
pracowników.
-
odpłatności za przedszkole
-
obniżenia wieku szkolnego
-
obniżenie wieku przedszkolnego
-
zmiany podstawy programowej
-
zasad udzielania pomocy
2. Nieprzestrzeganie zasad etyki
zawodowej.
3. Nadużycia finansowe.
psychologiczno- pedagogicznej
Czynniki ekonomiczne
1. Kryzys gospodarczy i związane z nim
1. Zmniejszenie nakładów nauczycielek na
dokształcanie i doskonalenie zawodowe.
zjawiska takie jak:
-
ubożenie społeczeństwa
2. Złe gospodarowanie środkami
-
wzrost bezrobocia i związane z tym
finansowymi budżetu przedszkola.
skracanie czasu pobytu dziecka w
przedszkolu oraz
-
coraz mniejsze zainteresowanie
angażowaniem się w działania na
rzecz przedszkola
2. Zmniejszenie nakładów finansowych
samorządu na oświatę.
3. Wzrost cen usług.
4. Wzrost cen artykułów
żywnościowych.
Czynniki społeczne
1. Rosnące oczekiwania rodziców
1. Rosnące oczekiwania pracowników
związane z wszechstronnym
związane z poprawą warunków pracy
rozwojem dzieci, przygotowaniem
i płacy.
ich do szkoły.
2. Postawa kierownictwa.
2. Sprzeczne oczekiwania rodziców np.
związane z żywieniem dzieci,
wyjściami na spacery, wycieczkami
3. Coraz większa liczba dzieci
wymagających objęcia pomocą
psychologiczno- pedagogiczną.
4. Niesolidność firm zewnętrznych
współpracujących z przedszkolem.
3. Niedostateczna jakość pracy.
4. Niechęć do doskonalenia
zawodowego.
5. Zniechęcenie spowodowane
biurokracją.
6. Wypalenie zawodowe szczególnie
pracowników o długoletnim stażu.
7. Stosunki interpersonalne.
Zagrożenia związane z technologia i infrastrukturą
1. Zmiany technologii informatycznej
1. Awarie urządzeń
związane z koniecznością
2. Niewystarczająca liczba urządzeń
podnoszenia kwalifikacji,
technicznych zaspokajających
zdobywaniem nowych umiejętności
potrzeby pracowników oraz
przez pracowników oraz zakupem
oczekiwania rodziców i dzieci.
nowych , lepszych urządzeń,
(komputery, tablice interaktywne)
3. Brak umiejętności obsługi
programów itp.
nowoczesnych urządzeń przez
pracowników szczególnie starszych,
z długoletnim stażem pracy.
Związane z organizacją i zarzadzaniem
1. Naciski z zewnątrz.
2. Decyzje organizacyjne organu
prowadzącego.
3. Decyzje polityczne organów
zewnętrznych.
4. Zmiany personalne na stanowiskach
kluczowych np. ministra, kuratora
5. Zmiana rządu i związane z tym
zmiany priorytetów.
1. Zła organizacja pracy- brak
uaktualnionych zakresów
obowiązków.
2. Niedostateczne kompetencje do
wykonywania pracy na określonym
stanowisku.
3. Nieprzestrzeganie dyscypliny pracy.
4. Zły przepływ informacji.
5. Nieznajomość regulacji
wewnętrznych.
6. Brak procedur wewnętrznych jasno
określających zasady postepowania w
określonych sytuacjach.
7. Liczba pracowników.
8. Absencja chorobowa.
Zagrożenia naturalne
1. Klęski żywiołowe.
1. Zachorowania związane z
epidemiami lub chorobami
zakaźnymi wieku dziecięcego.
Download