BIOGRAMY CZŁONKÓW ZESPOŁU EKSPERTÓW PRAWNYCH

advertisement
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
tel. 22 536 02 00
fax 22 536 02 20
[email protected]
www.batory.org.pl
BIOGRAMY CZŁONKÓW ZESPOŁU EKSPERTÓW PRAWNYCH PRZY FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO
Łukasz Bojarski – prezes zarządu i współzałożyciel Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS. W latach 20102015 członek Krajowej Rady Sądownictwa, w latach 1998-2010 pracownik Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka. Członek Kolegium redakcyjnego „Kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa” oraz Kwartalnika „Na
Wokandzie”. Jeden z fundatorów i Przewodniczący Rady Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych
(FUPP). Polski ekspert Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji. Autor założeń
ustawowych oraz publikacji w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, pomocy prawnej, interaktywnych metod
nauczania prawa.
Jacek Czaja – prezes zarządu Towarzystwa Prawniczego. Był ekspertem Międzynarodowego Instytutu
Rozwoju Prawa w Rzymie oraz USAID Legal and Regulatory Reform Project. Uczestniczył w pracach nad
reformą sądownictwa gospodarczego w kilku państwach Europy Środkowowschodniej. W latach 2007-11
podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Członek Rady Ekspertów Programu „Obywatel i
Prawo” Instytutu Spraw Publicznych.
Dr Piotr Kładoczny – docent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1996 r.
współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, w której nadzoruje prace merytoryczne programów
prawnych i interwencyjnych. Obecnie członek Fundacji. Autor licznych publikacji z zakresu prawa karnego,
postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego i polityki narkotykowej.
Dr hab. Marcin Matczak, prof. Uniwersytetu Warszawskiego – prawnik, profesor w Katedrze Filozofii
Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca, partner w Kancelarii Domański
Zakrzewski Palinka. Autor ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych, w tym dwóch monografii: „Summa
iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa” oraz „Kompetencja organu administracji publicznej”. Jest
specjalistą w zakresie prawa farmaceutycznego, prawa administracyjnego, prawa reklamy i biotechnologii,
prawa antymonopolowego oraz doradztwa regulacyjnego. Doradza w procesie konsultacji projektów
legislacyjnych, przygotowując m.in. opinie na temat zgodności projektów z konstytucją i aktami prawa
międzynarodowego.
Dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. Uniwersytetu Śląskiego – profesor w Katedrze Teorii i Filozofii
Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2005-2007 wojewoda
śląski. Od 2009 wiceprzewodniczący, a od 2015 r. członek Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń
na Zwierzętach przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2004 r. radca prawny, członek Kolegium
Redakcyjnego a następnie Rady Programowej czasopisma “Radca Prawny”. W latach 2010-2013 członek
Komisji Etyki Krajowej Rady Radców Prawnych. Od 2014 przewodniczący Rady Kolegium Indywidualnych
Studiów Międzyobszarowych w Uniwersytecie Śląskim. Autor wielu książek i artykułów naukowych, m.in.
Etyczne problemy prawa (Warszawa 2011), Wsteczne działanie prawa i jego zakaz (Kraków 2004), Etyka w
administracji publicznej (wspólnie z I. Bogucką, Warszawa 2009), Ujarzmianie Lewiatana. Szkice o idei rządów
prawa (Katowice 2014).
Prof. zw. dr hab. Fryderyk Zoll – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Osnabrück. Dr
h.c. Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu. Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN. W
latach 2011 - 2015 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
Fundacja im. Stefana Batorego jest organizacją pożytku publicznego
Nr konta: 81 1030 1016 0000 0000 6145 0000 | Nr KRS: 0000 101194
Download