ZARZĄDZENIE Nr

advertisement
ZARZĄDZENIE Nr 3/BHP/2009
w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Ryzyka Zawodowego
Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (jt. Dz. U. z 1998 r. Nr
21, poz. 94 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§ 1.
Powołuje się Zespół ds. Oceny Ryzyka Zawodowego, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:
1) Przewodniczący – Wiesława Sęk – dyrektor szkoły
2) Członek – Krystyna Solarz - specjalista ds. bhp
3) Członek – Grzegorz Sowiński – przedstawiciel pracowników
4) Członek – Barbara Ziemska – pielęgniarka
§ 2.
Do zadań Zespołu należy:
1) wykonywanie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego związanego z
wykonywaną pracą,
2) wskazywanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko,
3) przygotowywanie informacji dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 54 o ryzyku
zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą i o zasadach ochrony przed
zagrożeniami.
§ 3.
Zespół powtarza okresowo ocenę ryzyka zawodowego oraz wykonuje ją dla każdego
nowotworzonego stanowiska pracy.
§ 4.
Pracownicy na danym stanowisku pracy obowiązani są udzielić niezbędnych wyjaśnień i
pomocy członkom Zespołu w trakcie wykonywania zadań.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Download