Informacja o kandydacie - Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

advertisement
Informacja o kandydacie
Paweł Możejko
uczelnia
Uniw. Gdański
Polit. Gdańska
Polit. Gdańska
Przebieg pracy zawodowej:
miejsce pracy
stanowisko
okres
FTiMS, PG
Asystent
1994-2000
FTiMS, PG
adiunkt
od 2000
Działalność naukowa:
dziedzina: nauki fizyczne
dyscyplina: fizyka
Tematyka badawcza:
Badania
zjawisk
fizycznych
towarzyszących
oddziaływaniu niskoenergetycznych elektronów z materią.
Metody doświadczalne stosowane w pomiarach wielkości
charakteryzujących oddziaływanie elektronów z drobinami
w fazie gazowej i skondensowanej.
Metody teoretyczne opisu zjawiska oddziaływania
elektronów z atomami i drobinami.
Metody chemii kwantowej.
Realizowane projekty badawcze:
Wykonawca i główny wykonawca w 4 projektach
finansowanych przez KBN i MNSzW, 1 projekcie
finansowanym przez CIHR Canada.
Udział w konsorcjach i europejskich programach
naukowych:
ESF COST Action CM061, Electron Controlled Chemical
Lithography ECCL, 28/03/2007 – 14/05/2011 – uczestnik
projektu i członek grupy WG2 – Chemical control by
electron induced molecular fragmentation
ESF COST Action CM 1301 Chemistry for ELectronInduced Nanofabrication (CELINA) – uczestnik projektu i
członek grupy WG1 - WG1 - Electron-induced reactions
of FEBID precursors
Recenzje
Około 40 recenzji artykułów z czasopism z listy JCR w tym
dla Journal of Physics B (IOP), Measurements Science
and Technology (IOP), Physica Scripta (IOP), Journal of
Applied Physics (IOP), Physics Letters A (Elsevier),
Radiation and Environmental Physics (Springer), Journal
of Chemical Physics (ACS)
Kształcenie kadry naukowej
1 otwarty przewód doktorski
Staże i wyjazdy naukowe
Fisica Atomica, Dipartimento di Fisica, Universitá degli
studi di Trento, Włochy, 8/07-10/08 1996, staż naukowy,
Fisica Atomica, Dipartimento di Fisica, Universitá degli
studi di Trento, Włochy, 5/08-5/10 1996, staż naukowy,
Razem
Stopnie naukowe i tytuły zawodowe:
stopień/tytuł
rok uzyskania
mgr
1994
dr
2000
dr hab.
2013
przed
habilitacją
(1994-2012)
ur. 30. 11. 1969
Wydział Fizyki Technicznej i
Matematyki Stosowanej, Katedra
Fizyki Atomowej, Molekularnej i
Optycznej
Po
habilitacji
Department of Nuclear Medicine and Radiobiology,
Faculty of Medicine, University of Sherbrooke, (Québec)
Kanada, 9/2001-4/2005, staż podoktorski
Zestawienie dorobku naukowego
rodzaj pracy
czasopisma z 38
6
44
listy JCR
wydawnictwa 5
2
7
recenzowane
materiały
57
8
65
konferencyjne
Sumaryczny impact factor publikacji (Web of Science):
89,6, w tym po habilitacji 15,414
Cytowania (Web of Science): 669 razy (468 bez
autocytowań). Indeks Hirscha (Web of Science): 15 (przed
habilitacją 13).
Działalność dydaktyczna i popularyzatorska
Wykłady: Fizyka Techniczna, Mechanika klasyczna,
Planowanie i Analiza Eksperymentu, Fizyka Atomu i
Cząsteczki I, Fizyka Atomu i Cząsteczki II, Metody
Fizyczne w Biologii i Medycynie, Radiobiologia i Ochrona
Radiologiczna
Wykłady obieralne: Spektroskopia zderzeń elektronowych
- zderzenia elektronów z drobinami biologicznie czynnymi
2005/2006, Kwantowa teoria zderzeń 2009/2010,
Podstawy chemii kwantowej 2008/2009 oraz 2010/2011
Prace dyplomowe: promotorstwo 9 prac magisterskich i
19 prac inżynierskich
Opiekun indywidualnego toku studiów: WFTiMS PG,
łączna liczba osób – 6
Działalność organizacyjna
Członek PTF od 1993.
Członek komitetu organizacyjnego 5
konferencji
międzynarodowych i 1 krajowego sympozjum naukowego
(CEPAS 2002, EGAS 2009, Scattering Day 2010, NANO
IBCT 2013, WAMP2015).
2008-2013: przedstawiciel niesamodzielnych pracowników
naukowo-dydaktycznych w Radzie WFTiMS PG
2012-2016: członek Uczelnianej Komisji dyscyplinarnej ds.
studentów
2008-2016 członek Wydziałowej komisji ds nagród dla
nauczycieli akademickich.
2012-2016 Przewodniczący Wydziałowej Komisji
wyborczej
2013-2016 Przewodniczący Wydziałowej Komisji
rekrutacyjnej
Nagrody i stypendia
Stypendia: START 1999 FNP, Canadian Institutes of
Health Research Fellowship 2002, Stypendium na staż
podoktorski na okres 01/05/2002-30/04/2005
nagrody Rektora PG za prace naukowe: 1996, 1998,
2000, 2001, 2014
nagrody Rektora PG za osiągnięcia dydaktyczne: 1995,
1997,1998, 2000
Download