SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH

advertisement
Sprawozdanie
z działalności Komisji Spraw Społecznych
przy Radzie Gminy Jabłonna w 2013 roku
Komisja Spraw społecznych w składzie:
1/ p. Teresa Gałecka
- przewodnicząca komisji
2/ p. Iwona Gontarska
– wiceprzewodnicząca komisji
3/ p. Danuta Saks
- członek komisji
4/ p. Edyta Czyżewska
– członek komisji
5/ p. Bogusława Majewska – członek komisji
Do właściwości Komisji Spraw społecznych należy:
- pomoc społeczna
- ochrona zdrowia
- mieszkalnictwo.
W roku 2013 odbyło się 12 posiedzeń komisji. Obradowano wg. przyjętego przez Radę
Gminy Jabłonna rocznego planu pracy komisji.
Komisja Spraw Społecznych opiniowała uchwały, programy przedłożone Radzie Gminy
przez organ wykonawczy.
W zakresie pomocy społecznej komisja inicjowała działania mające na celu pomoc i ochronę
mieszkańców którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Współpracowała z GOPS, dla
którego podstawowym aktem prawnym jest Ustawa o pomocy społecznej.
Dla polepszenia jakości i przejrzystości świadczonych usług dla mieszkańców komisja
współtworzyła, opiniowała akty prawa miejscowego oraz programy do wykorzystania przez
potrzebujących i realizacji przez organ wykonawczy.
Pod patronatem Komisji realizowano programy zdrowotne m.in:
1. Program profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci w Szkołach Podstawowych w
Jabłonnie i w Chotomowie.
2. Program profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych i prowadzenia ciąż
niepowikłanych.
3. Samorządowy program badań mammograficznych, cytologicznych i ostoporozy.
4. Umożliwia się naukę pływania i oswajania z wodą dla dzieci.
5. Realizacja programu „Profilaktyka wad postawy" u dzieci w szkołach.
Ponadto Komisja :
- popiera powstanie Programu edukacji zdrowotnej „Szkoła rodzenia” na rok 2014,
- była inicjatorem weryfikacji wpływów z tytułu opłat czynszowych, co w rezultacie
przyczyniło się do zmniejszenia zaległości z tego tytułu,
- zapoznała się z programem imprez kulturalnych oraz zajęć sportowych opracowanych i
organizowanych z GCKiS oraz Urząd Gminy, w tym także Akcja Zima i Akcja Lato dla dzieci
i młodzieży.
Pod koniec listopada Komisja opiniowała projekt budżetu na rok 2014 w zakresie
działania Komisji Spraw Społecznych.
Przewodnicząca
Komisji Spraw Społecznych
Teresa Gałecka
1
2
Download