26 KB Załacznik 2

advertisement
Załącznik nr 2. Wzór protokołu
Zespołu ds. Oceny Wniosku o Wszczęcie Przewodu Doktorskiego
Protokół z dnia _ _ - _ _ - 201_ Zespołu ds. Oceny wniosku Kandydata
o wszczęcie przewodu doktorskiego
Zespół powołany przez Dziekana Wydziału Ekonomii w dniu _ _ -_ _ - 201 _w składzie:
Przewodniczący:
……………………………………………..
Członkowie:
……………………………………………..
……………………………………………..
Po zapoznaniu się z wnioskiem ……………………………………………………. w sprawie
wszczęcia przez Radę Wydziału Ekonomii UEP przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk
ekonomicznych w dyscyplinie …………….......... stwierdza, że :
1) Kandydat przedłożył kompletny wniosek z załącznikami określonymi w uchwale Rady
Wydziału Ekonomii UEP nr …./2015 z dnia 6 lutego 2015 r.
2) Spełnia konieczne warunki wszczęcia przewodu doktorskiego.
3) Koncepcja doktoratu uzyskała pozytywną opinię zebrania naukowego z udziałem
pracowników Katedry ……………………/ Katedr ……………………………………..*
przedłożony wniosek uwzględnia uwagi zgłoszone na zebraniu naukowym Katedry ….
…………./ Katedr co potwierdza opinia o wniosku z podpisem ……………………… .*
4) Przedłożony temat pracy i problem naukowy pozwalają ocenić, że praca doktorska
dotyczy oryginalnego problemu naukowego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z
dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.).
5) Zakres merytoryczny rozprawy należy do obszaru nauk społecznych , dziedziny nauk
ekonomicznych , dyscypliny ……………….. .
6) Rekomenduje Radzie proponowany temat rozprawy w brzmieniu: ………………………
……………………………………………………………………………………………..
7) Rekomenduje
Radzie
wyznaczenie
następującego
promotora/promotorów
pracy/promotora
i
kopromotora*:
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
8) Uwzględniając wniosek Kandydata rekomenduje Radzie wyznaczenie promotora
pomocniczego w osobie: ………………………………………………………………….
9) Promotor/promotorzy i promotor pomocniczy spełniają wymóg maksymalnej liczby
kandydatów, nad którymi mogą równocześnie sprawować opiekę naukową.
10) Kandydat powinien zdać egzaminy doktorskie i przedłożyć rozprawę doktorską w
terminie do _ _ - _ _ 201_ r.
11) Rekomenduje Radzie powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie:
a) z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej czyli
………………………… w składzie:
Przewodniczący: ………………………………………………………………
Członek: ……………………………………………………………………….
Członek: …………………………………………………………………….....
Członek – promotor : ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
b) z dyscypliny dodatkowej, czyli ……………………. w składzie:
Przewodniczący: ………………………………………………………………
Członek: ……………………………………………………………………….
Członek: ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
c)* z nowożytnego języka obcego: ……………………………… w składzie:
Przewodniczący: ………………………………………………………….;
Członek: ………………………………………………………………….. (nauczyciel
języka …………………………. w UEP);
Członek: …………………………………………………………………....
c)* oraz zwolnić Kandydata z egzaminu z języka nowożytnego w związku z przełożeniem
we wniosku poświadczonej przez Dziekanat Wydziału Ekonomii kopii certyfikatu
językowego: ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….. ,
który znajduje się w wykazie certyfikatów w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków
przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora [Dz.U. 2014 r., poz. 1383].
Załączniki do niniejszego protokołu stanowią projekty uchwał:
1. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego …………………………………………..
2. w sprawie powołania promotora*/ promotorów */ promotora i kopromotora oraz promotora
pomocniczego * ………………………………………………….
3. w sprawie maksymalnego okresu w którym ………………………………………. powinien
zdać egzaminy doktorskie oraz przedłożyć rozprawę doktorską;
4. w sprawie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie …………………………
………………………………………………
Członkowie:
…………………………………
…………………………………
* niepotrzebne skreślić
Przewodniczący:
……………………………..
Download