Uploaded by siergiejb

rachunkowosc

advertisement
Amortyzacja maszyny metodą liniową jest:
kosztem stałym
Budżet wiodący składa się z dwóch ????
budżetu operacyjnego i budżetu finansowego
Cechą rachunku kosztów rzeczywistych jest podział
kosztów na:
bezpośrednie i pośrednie
Cechą rachunku kosztów
rzeczywistych jest podział
kosztów na
bezpośrednie i pośrednie
Cechą rachunku kosztów zmiennych jest podziała kosztów
na
zmienne i stałe
Cechą rachunku kosztów całkowitych
rozliczenie kosztów pośrednich na produkty
Cechą rachunku kosztów normatywnych
jest podział
kosztów na
bezpośrednie i pośrednie
Co jest kosztem wydziałowym
remont linii produkcyjnej
Co nie jest podstawą oceny efektywności zarządu:
koszty planowane
koszt standardowy
Czwartą
FAZĄ ANALIZY PROCESU
POWSTANIA KOSZTÓW
jest
zakup za
sobów (1* planowanie kosztów, 2* wewnętrzne
związanie kosztów, 3*zewnętrzne zaangażowanie w powstanie
kosztu, 5* zużywanie zasobów, 6* zapłata za nabyte zasoby
lub powstanie zobowiązania
)
Czym jest budżetowanie
forma sformalizowanego procesu planowania p
rzez
zarządzających
Do najważniejszych czynników powodujących wzrost
kosztów pośrednich należą:
wzrost kosztów fazy poprodukcyjnej
wzrost złożoności prac fazy przedprodukcyjnej
Dokładność obliczeń przy kalkulacji podziałowej
współczynnikowej zależy
od:
relacji przyczynowo
–
skutkowych zachodzących miedzy
procesem produkcyjnym a kosztami
adekwatności doboru współczynników
Do kosztów zmieniających się zgodnie z wielkością zapasów
zaliczamy:
koszty magazynowania
koszty przeładunków
koszty
ubezpieczeń
koszty zużycia i starzenia się zapasów
Dokładność obliczeń przy kalkulacji podziałowej
współczynnikowej zależy od:
relacji przyczynowo
–
skutkowych między procesem
produkcyjnym a kosztami
adekwatności doboru współczynników
Do budżetu oper
acyjnego nie zaliczamy:
budżetu kosztów sprzedawanych wyrobów
planowanie bilansu majątkowego
Do budżetu
OPERACYJNEGO
ZALICZAMY
budżet sprzedaży,
b. produkcji,
b. materiałów bezpośrednich,
b. robocizny bezpośredniej,
b. pośrednich kosztów produkcj
i,
b. kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży,
b. zapasów
końcowych wyrobów gotowych,
b. kosztu sprzedanych
wyrobów,
planowany rachunek zysków i strat na poziomie
wyniku operacyjnego
Do budżetu
FINANSOWEGO ZALICZAM
Y
budżet środków pieniężnych,
b. nakł
adów kapitałowych,
planowany bilans,
planowany rachunek zysków i strat na
poziomie wyniku na działalności,
planowany rachunek
przepływów pieniężnych
Dokładność obliczeń przy kalkulacji podziałowej
współczynnikowej zależy od
relacji przyczynowo
skutkowy
ch zachodzących między
procesem produkcyjnym a kosztami,
adekwatności doboru
współczynników
Do najważniejszych czynników powodujących wzrost
kosztów pośrednich
wzrost kosztów fazy poprodukcyjnej,
wzrost złożoności fazy
przedprodukcyjnej
Dla ustalenia c
eny na podstawie kosztów niepełnych
potrzeba jest znajomość między innymi:
wskaźnika pokrycia
Dźwignia operacyjna informuje o:
przyroście zysku operacyjnego w stosunku do przyrostu
sprzedaży
Dokładność obliczeń przy kalkulacji doliczeniowej zależy
od
koszty pośrednie podlegają doliczeniu do k. bezpośrednich za
pomocą odpowiednio dobranych kluczy doliczeniowych
Do idei
„
kaizen costing
”
NALEŻY
koszty obniżane są co miesiąc,
produkt udoskonalany w
ciągu roku,
dążenie do celów obniżki kosztów
Do idei systemu
„
kaizen costing
”
NIE NALEŻY
uwzględnianie bieżących warunków produkcyjnych przed
wa
Histereza kosztów jest to zjawisko polegające
koszty spadają wolniej niż wartość produkcji przez to i
sprzedaż,
produkcja spada szybciej niż koszty
El
ementami budżetu środków pieniężnych jest:
działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa, stan
końcowy i początkowy środków pieniężnych, łączny przepływ
netto
Elementami budżetu zysków i strat jest:
działalność operacyjna, pozostała działalność oper
acyjna,
finansowa oraz zysk
Jednostkowy koszt stały
nie jest:
stały
Jednostkowy koszt zmienny
NIE JEST
zmienny,
pośredni
Jednostkowy koszt całkowity
jednostkowy koszt pośredni + jednostkowy koszt bezpośredni
Jeżeli koszt całkowity produkcji
sprzedanej jest większy od
kosztu całkowitego produkcji wytworzonej to:
wartość zapasów zmniejszyła się
Kalkulacja zleceniowa nie jest:
jest liczona metodą półfabrykatową i bezpółfabrykatową
???? wyroby gotowe
Koncepcja ABC kładzie główny nacisk na
:
dobre rozpoznanie przyczyn powstawania kosztów
pośrednich oraz sposobu ich zachowania
Koszt docelowy obliczany jest jako:
przewidywana cena sprzedaży
–
pożądana marża zysku
(=cena sprzedaży
pożądany zysk) nie wiem czy to to samo??
Koszty wydziałowe
dzielimy na:
zużycie energii
amortyzacja narzędzi
Koszt utraconych korzyści, które należy uwzględnić w
całkowitych kosztach inwestycji realizowanej przez firmę
(osobę fizyczną):
poniesione straty w wyniku niewłaściwych zakupów
inwestycyjnych
Marżę
brutto oblicza się jako:
przychody ze sprzedaży minus koszty zmienne
zysk plus koszty stałe
Mnożnik zysku wykorzystuje się w:
analizie wrażliwości
Metody dochodzenia do k. docelowych
TOP DOWN,
Button UP,
postępowanie wg obydwu metod
jednocześnie
Na podstawie, którego miernika może być oceniany
ośrodek rentowności w przedsiębiorstwie:
zysk ze sprzedaży (lub marża brutto)
Podstawową zaletą rachunku kosztów normatywnych jest
to, że:
zapoczątkował planowanie, kontrolę
Podstawową wadą rachunku k
osztów normatywnych jest
to, że:
nie pozwala na obliczenie rzeczywistego zysku
Podstawową wadą rachunku k. normatywnych
stawki k. normatywnych nie uwzględniały przewidywanych
zmian w przed
wie,
globalne odchylenie k. nie pozwalały na
szczegółową analizę
kosztów,
nie pozwala na obliczenie
rzeczywistego zysku
Podmiotowy rachunek kosztów określany jest jako:
rachunek wg miejsc ich powstawania
Przedmiotowy rachunek kosztów jest określony jako:
rachunek kosztów jednostkowych lub kalkulacyjnych
(kalkulacja
)
Próg rentowności dla produkcji wieloasortymentowej jest:
-
liczony dla założonej struktury produkcji
Prowadzenie rachunkowości zarządczej jest:
nieobowiązkowe
Przeciętny poziom działalności, osiągany w typowych
warunkach na przestrzeni ostatnich
okresów oraz
oczekiwany w następnych okresach to:
normalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych
Ryzyko dywersyfikowalne
(
niesystematyczne
)
nie obejmuje
zmian stóp %,
siły nabywczej pieniądza,
zmian politycznych
Ryzyko niedywersyfikowalne
(
systematyc
zne
,
rynkowe
)
obejmuje
zmiany stópy oprocentowania,
siły nabywczej pieniądza,
oczekiwań
inwestora w odniesieniu do sytuacji gospodarczej
państwa,
zmiany polityczne
reakcja kursowa na sytuacje przed
w,
trendy na rynku,
uwarunkowania makroekonomiczne
Ryzyko dywersyfikowalne
(
niesystematyczne
)
obejmuje
reakcje kursowe
na sytuacje przedsiębiorstwa,
nie wynikające z
trendów na rynku kapitałowym,
nie wynikające z uwarunkowań
makroekonomicznych
Rachunek kosztów normalnych pozwala na:
wyeliminowanie
różnic w koszcie wytworzenia wynikających
ze zmian w wielkości produkcji
Rachunkowość zarządcza podlega:
żadna odpowiedź nie jest poprawna
Rachunkowość zarządcza jest regulowana:
żadna
Rachunek kosztów działań charakteryzuje się:
rozliczaniem kosztów
pośrednich na poszczególne działania a
następnie na wyroby gotowe
Techniki inżynierskie
całościowa kontrola jakości (TQC),
system elastycznego
wytwarzania,
system właśnie na czas (JIT)
Techniki partycypacyjne przy ogólnej strukturze k.
docelowych
cyk
le jakości,
podejście interdyscyplinarne,
podejście
zharmonizowane czynności różnych specjalistów
W
ADY
budżetowania
OD
„
ZERA
”
możliwość zlekceważenia przez zarządzających wielkiego
obszaru decyzji, nieprzewidzianymi zdarzeniami,
trudność z
oszacowaniem alternatywnych rozwiązań,
potencjalna niechęć
do zmian pracy, trudność poprawnego określenia poprawności
poszczególnych działań
Wadą rachunku kosztów rzeczywistych ???
żadna odpowiedź nie jest poprawna
W
ADY
budżetowania
KROCZĄCEGO
(
ciągłeg
o, wiodącego
)
angażuje się więcej czasu i środków pieniężnych,
kierownictwo może znużyć się w procesie budżetowania,
budżetowanie opiera się na różnej ocenie pozycji
majątkowych, a przez to różnych wartości odchyleń
Według klasyfikacji działań Coopera i
Kaplana na
poziomie działań dotyczących rodzajów produktów
zużywane są następujące zasoby (wykonywane czynności)
zmiany w technice produkcji
udoskonalenie produktu
Wg klasyfikacji działań Coopera i Kaplana na poziomie
działań dotyczących
RODZAJÓW PROD
UKTÓW
zużywane są
następujące zasoby
(
wykonywane czynności
)
zmiany w technice produkcji,
udoskonalenia produktu
Wg klasyfikacji działań Coopera i Kaplana na poziomie
działań dotyczących
PARTII PRODUKTÓW
zużywane są
następujące zasoby
zlecenia zakupu,
n
adzór
Wg klasyfikacji działań Coopera i Kaplana na poziomie
działań dotyczących
CAŁEGO PRZED
WA
zużywane są
następujące zasoby
zarządzanie przedsiębiorstwem,
budynki, grunty, oświetlenie
i ogrzewanie
Wg klasyfikacji działań Coopera i Kaplana na poziomie
działań dotyczących
JEDNOSTKI PRODUKTU
zużywane są
następujące zasoby
(
wykonywane czynności
)
czas pracy bezpośredniej,
materiały,
utrzymanie maszyn w
ruchu,
energia technologiczna
W cyklu rozwojowym rach. zarządczej
–
PRÓG
RENTOWNOŚCI
,
PRÓG PŁYNNOŚCI
,
BADANIA OPERACYJNE
Wskaźnika narzutu
nie oblicza
się w przypadku kalkulacji
podziałowej ze współczynnikami
podziałowej prostej
Wskaźniki na ryku (narzutu) oblicza się w przypadku
kalkulacji:
doliczeniowej asortymentowej
doliczeniowej zleceniowej
Wskaźnik pokrycia wyraża:
udział kosztów w przychodach
udział kosztów zmiennych w przychodach
udział kosztów stałych w przychodach
udział marzy brutto w przychodach
Wskaźnika narzutu oblicza się w przypadku kalkulacji
doliczeniowej asortymentowej,
doliczeniowej zleceniowej
Wskaźnika narzutu nie oblicza się
podziałowej prostej,
podziałowej współczynnikowej,
doliczeniowej ze współczynnikami
W cyklu rozwojowym rach. zarządczej
RACHUNKOWOŚĆ
INFLACYJNĄ
zapoczątkowano XX w
latach 70
W cyklu rozwojowym rach. zarządczej
–
powstanie
strategicznej rach. zarządczej wspierającej strategiczne
zarz
nie
współczesność, od końca lat 80
W cyklu rozwojowym rach. zarządczej
ROZWÓJ RACHUNKU
KOSZTÓW ZMIENNYCH
zapoczątkowano XX
latach 50
W cyklu ro
zwojowym rach. zarządczej
OCENĄ ODCHYLEŃ
K
.
W PRZEKROJU PODMIOTÓ
W ODPOWIEDZIALNYCH Z
A
KOSZTY
zapoczątkowano XX w
latach 20
W cyklu rozwojowym rachunkowości zarządczej
USTALANIE ODCHYLEŃ K
OSZTÓW OD STANDARDOW
YCH
reakcja na nie zapoczątkowano w XX w
na po
czątku XX w
W cyklu rozwojowym rachunkowości zarządczej ustalanie
odchyleń kosztów od standardów i reakcja na nie
zapoczątkowano w XX wieku:
na początku XX wieku
W cyklu rozwojowym rachunkowości zarządczej ocenę
odchyleń kosztów w przekroju podmiotów
odp
owiedzialnych za koszty zapoczątkowano w XX wieku
latach dwudziestych
W przedsiębiorstwie produkcyjnym stosującym rachunek
kosztów działań przykładem działania zwiększającego
wartość produktu dla klienta jest:
żadna odpowiedź nie jest poprawna
W produk
cji wieloasortymentowej, aby obliczyć próg
rentowności należy przyjąć:
określoną strukturę asortymentową produkcji
podział kosztów na stałe i zmienne
W odniesieniu do kalkulacji zleceniowej ??? wszystkie
poniższe stwierdzenia są poprawne z wyjątkiem:
może być stosowana metoda bezpośredniego ??? lub
półfabrykatowa
Z
ALETY
budżetu przygotowanego
OD
„
ZERA
”
-
przypisanie priorytetu działaniom, które najlepiej przyczyniają
się do osiągnięcia celów,
ciągła ocena przydatności i
rozważanie możliwych uprawnie
ń, eliminacja nieefektywnych
działań wykonywanych w poszczególnych wydziałach
Z
ALETY
budżetowania
KROCZĄCEGO
(ciągłego, wiodącego)
obniżenie stopnia niepewności zawartego w prognozie,
budżetowanie oparte jest na ostatnim realistycznym planie z
nie
założeniu jakiegoś sztywnego budżetu
Zysk ekonomiczny obliczamy:
odejmując od zysku księgowego koszty kapitału,
alternatywny koszt pracy, premie za ryzyko
Download