dolno*l*skie centrum - Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we

advertisement
Zapytanie ofertowe
na zakup środków czystości
o wartości poniżej 30 000 EURO
SPRAWA BZP.3861.36.2017.KB
I. ZAMAWIAJĄCY.
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław
NIP: 894-24-56-112 REGON 000294295
Tel. (071) 33-49- 520
Fax (071) 33-49-420
internet: www.dcchp.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia są: sukcesywne dostawy profesjonalnych środków czystości i higieny w
ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 18 miesięcy od dnia
podpisania umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
III. SZCZEGÓŁOWY OPIS.
Ściereczki do kurzu z
1. mikrofazy cztery kolory
Ściereczki do kurzu trzy kolory – wykonane z mikrofazy
– 70-80% poliester, 20-30% poliamid. Opakowanie
zawierające 4 ściereczki w sugerowanych kolorach:
czerwony, niebieski, żółty, zielony. Wymiary 30 cm x 30
cm lub 40 cm x 40 cm. Gramatura nie mniej niż 220
g/m². Ściereczki przeznaczone do mycia wszelkich
powierzchni, temperatura prania 60 stopni, wytrzymałość
do ok 300 prań. Zamawiający prosi o dostarczenie 2
opakowań próbek wymienionego produktu.
1. PRÓBKI. Do oferty Wykonawca załącza próbki produktu odpowiadającego wymaganym
parametrom. Całość umieszczona w kopercie, worku, kartonie w oryginalnym pojedynczym lub
zbiorczym opakowaniu i musi być opisana treścią „próbki SPRAWA BZP 3861.36.2017.KB” i
złożona wraz z ofertą w Kancelarii Zamawiającego (pokój nr 4). Do próbek Wykonawca załącza
potwierdzenie dostawy lub dokument wyraźnie wskazujący na asortyment i ilość przekazanych
Zamawiającemu próbek. Zamawiający będzie sprawdzał przysłane próbki czy są zgodne z opisem.
2. Zamawiający zaznacza, że próbki mogą ulec zniszczeniu podczas oceny wartości użytkowej i nie
podlegają zwrotowi.
3. Próbki są bezzwrotne - niezużyte mogą zostać zwrócone na wyraźne życzenie Wykonawcy i na jego
koszt.
4. Próbki należące do zwycięzcy zostają zatrzymane w celu porównywania ich z przysyłanym
towarem w trakcie trwania umowy i nie ulegają zaliczeniu na poczet udzielonego zamówienia.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Wykonawcy lub na jego koszt.
18 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem
V. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA OFERTY:
- oferta firmy zawierająca cenę (wypełniony załącznik nr 1),
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- próbki.
VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu dostępnym na stronie www.dcchp.pl (BIP-OgłoszeniaZamówienia poniżej 30 000 euro)
2. Oferta powinna być:
1
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, faksu i adres e-mail, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
3. Oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie oznaczonej wyraźnie pieczątką firmową
Wykonawcy i napisem ,,Oferta – sprawa „BZP.3861.36.2017.KB” Wykonawcy pokrywają wszelkie
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Do oferty Wykonawca załącza próbki.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Oferty z próbkami z oznaczeniem sprawy: „BZP.3861.36.2017.KB” należy składać w formie
pisemnej w Kancelarii pok. nr 4 (wysoki parter wejście A) Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we
Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław.
Dopuszcza się także przesłanie podpisanej przez osobę upoważnioną oferty faksem na numer 0-71 33
49 420, lub przesłanie skanu na adres e-mail [email protected] do dnia 28 kwietnia 2017 r. do
godz. 12:00 (liczy się data dostarczenia). Próbki również należy dostarczyć do dnia 18 kwietnia
2017 r. do godz. 12.00.
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert (w tym wyjaśnienia rażąco niskiej ceny).
6. Zamawiający może z ważnych przyczyn unieważnić postępowanie m.in.:, gdy wykonanie zamówienia nie
leży w interesie publicznym, wpłynęły oferty niezgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia lub
przekraczają możliwości finansowe zamawiającego.
7. Informacje o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.dcchp.pl
8. Na wyniki postępowania nie przysługuje odwołanie.
VII. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający oceni złożone oferty wg następujących kryteriów:
Cena - 100 %, według wzoru:
Cena minimalna
Cena = --------------------------- x waga = ………. punktów
Cena badana
2.
Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą - ofertę z największą ilością punktów.
VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
Kwestie formalne:
Katarzyna Bierzyńska tel. 71 33 49 520, fax 71 33 49 420, e-mail: [email protected]
Kwestie merytoryczne:
Katarzyna Horochowska tel. 71 33 49 485, e-mail: [email protected]
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – oferta.
2. Załącznik nr 1 do oferty: formularz asortymentowo-cenowy.
3. Załącznik nr 2 - wzór umowy.
2
Download