instrukcja - Platforma zakupowa

advertisement
Lublin, dn. 21.03.2016 r.
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
pt.: „Realizacja zaleceń PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, Rejon Energetyczny Tomaszów
Lubelski w związku z awarią w Posterunku Policji w Tyszowcach”
ZAMAWIAJĄCY:
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, 20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73
tel. (81) 535-42-84, fax (81) 535-54-87, NIP: 712-010-46-97
www.lubelska.policja.gov.pl; e-mail: [email protected]
Tryb zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) tj. zamówienie
publiczne, którego szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wyniesienie na zewnątrz budynku do złącza pomiarowego ZLP-2 układów pomiarowych,
przygotowanie
zabezpieczeń,
wymiana
zabezpieczeń
do
plombowania,
montaż
przeciwpożarowego wyłącznika prądu
2. Wymiana wlz
3. Część opisowa, w tym:
 Wypełnienie procedury wykonawczej wymaganej na wyniesienie układu pomiarowego,
przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, Rejon Energetyczny Tomaszów Lubelski
 Wykonanie pomiarów i dokumentacji powykonawczej
Szczegółowy zakres zadanie opisany jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych.
Wnioski i zalecenia – zalecane roboty niezbędne do wykonania ze względu na bezpieczeństwo
użytkowania instalacji.
Załączniki techniczne:
1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
2. zalecenia dla odbiorcy,
3. protokół kontroli nr 12807,
4. załącznik do protokołu kontroli,
5. zlecenie OT.
II. Oferty cenowe:
Złożyć należy za pomocą platformy zakupowej KWP w Lublinie.
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w treści oferty.
Ceną oferty jest cena ryczałtowa stanowiąca wynik kalkulacji własnej Wykonawcy dokonanej
na podstawie zakresu robót. Wykonawca kierując się własną oceną i doświadczeniem zawodowym
ma prawo dokonać niezbędnej weryfikacji zakresu robót koniecznych do wykonania celem realizacji
zadania. Podstawą oceny będzie cena brutto (z podatkiem VAT).
Dla ważności oferty Zamawiający wymaga:
 złożenia oferty na drukach określonych przez Zamawiającego wydrukowane, podpisane
i załączone do oferty jako skan w formacie pdf lub jpg.
III. Wymagania stawiane oferentom
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z opisem zawartym w niniejszej
specyfikacji zamówienia, STWiORB wraz z załącznikami oraz umową,
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot
umowy na okres 5 lat licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru,
3. Akceptacja w całości wzoru umowy.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
IV. Termin wykonania zamówienia
14 dni od podpisania umowy.
V. Termin płatności
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur za wykonane przedmioty umowy w terminie 30 dni
od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
VI. Sposób obliczenia ceny
Podstawą oceny będzie wartość „Razem” zł brutto.
„Razem” zł brutto winna być sumą wartości [zł brutto] z wszystkich wierszy.
VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- najkorzystniejsza cenowo oferta – 100%
VIII. Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:
Krzysztof Chrzanowski – tel. (81) 535 55 70 – Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie
Załączniki:
1. Druk „OFERTA”
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z załącznikami
3. wzór umowy
……………………………..
Zał. 1
Pieczęć adresowa Wykonawcy
OFERTA
na wykonanie zadania
„Realizacja zaleceń PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, Rejon Energetyczny Tomaszów
Lubelski w związku z awarią w Posterunku Policji w Tyszowcach.”
Nazwa i siedziba Wykonawcy, NIP, REGON, KRS, nr wpisu do ewidencji gospodarczej
………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………….
Nazwa i siedziba Zamawiającego
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
ul. Narutowicza 73
20-019 Lublin
Oferujemy realizację zadania zgodnie z zakresem zawartym w zapytaniu ofertowym w terminie 14 dni od
daty podpisania umowy, na kwotę brutto:
2
Zakres robót
Wartość zł. brutto
wyniesienie na zewnątrz budynku do
złącza pomiarowego ZLP-2 układów
pomiarowych, wymianę
uszkodzonych zabezpieczeń,
przygotowanie zabezpieczeń do
oplombowania, montaż
przeciwpożarowego wyłącznika
prądu,
wymiana wlz
3
wykonanie pomiarów i dokumentacji
powykonawczej
LP
1
Razem
2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy będzie
…………………………………………………………………….., tel nr …………………….
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, odbyliśmy wizję lokalną i nie wnosimy
do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienianych w projekcie umowy warunkach, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
……………………………
(podpis)
Download