Opis sposobu obliczenia ceny

advertisement
Załącznik nr 6 do SIWZ
Znak sprawy: XIV/264/1/15
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.
Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy. Wykonawca obliczy cenę oferty na podstawie udostępnionej przez
Zamawiającego dokumentacji projektowej na którą składają się :
 Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczeń nr 266/280 na poziomie wysokiego
parteru budynku „B” dla potrzeb Centrum Monitoringu – architektura
 Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczeń nr 266/280 na poziomie wysokiego
parteru budynku „B” dla potrzeb Centrum Monitoringu – instalacje elektryczne
z uwzględnieniem pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego,
określonych w SIWZ wraz z załącznikami.
Dla ułatwienia sporządzenia oferty Zamawiający udostępnia także Wykonawcom
przedmiary
robót
do
obu
projektów
wykonawczych.
Przedmiary
robót,
które Zamawiający udostępnił wykonawcom służą jedynie jako element pomocniczy
do wyceny prac i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu
niedoszacowania kosztów.
2.
Cena oferty obejmować będzie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, w tym również koszty towarzyszące, jak m.in. koszt zabezpieczenia miejsc
wykonywania
prac
przed
zapyleniem
i
zabrudzeniem
znajdujących
się
w pomieszczeniach pracowniczych i technicznych mebli, sprzętu i urządzeń (szczelne
zabezpieczenie folią przed zakurzeniem i uszkodzeniem) a także wszelkie opłaty
i podatki do poniesienia przez Wykonawcę a konieczne do zrealizowania zamówienia
oraz ewentualne rabaty i upusty ujęte w cenie poszczególnych elementów robót.
3.
Cena podana przez Wykonawcę jest wiążąca od chwili złożenia oferty i nie ulegnie
zmianie w trakcie realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie
ofertowej wszystkie składniki cenotwórcze, ilości i koszty niezbędnych nakładów
związanych z realizacją zamówienia.
1
4.
Ryczałtową cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć przez
dokonanie
wyceny
(ustalenie
kwot
wynagrodzenia
ryczałtowego)
wykonania
poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zgrupowanych w załączniku:
 Zestawieniu cen elementów robót budowlanych i instalacyjnych,
stanowiącym integralną część oferty - Załącznik nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1
do Formularza oferty).
5.
Wykonawca podaje ceny wszystkich elementów podlegających wycenie zawartych
w „Zestawieniu cen elementów robót budowlanych i instalacyjnych”, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do Formularza oferty).
6.
Wartość netto (kolumna nr 6 „Zestawienia cen elementów robót budowlanych i
instalacyjnych”) jest wynikiem przemnożenia ilości (kolumna nr 4) przez cenę
jednostkową netto (kolumna nr 5).
7.
Wykonawca zsumuje wartości netto poszczególnych pozycji w danej grupie robót
załącznika nr 1 do Formularza oferty (kolumna „6”) – „Zestawienie cen elementów robót
budowlanych i instalacyjnych” a wyniki sumowania wpisze cyfrowo w wierszach
oznaczonych słowem „Razem netto” na końcu każdej z grupy robót (od I do XIII).
Następnie zsumuje wartości netto podane po słowach „Razem netto” a wynik tego
sumowania wpisze na końcu tabeli w wierszu „OGÓŁEM ROBOTY NETTO” pod
tabelą. Kwota ta stanowić będzie cenę netto oferty. Tak obliczoną cenę netto, należy
wpisać w pkt. 2 Formularza oferty, a następnie podać procentową stawkę podatku VAT
oraz wartość podatku VAT. Następnie należy poprzez zsumowanie wartości netto
i wartości podatku VAT obliczyć i podać cenę brutto liczbowo i słownie. Cena brutto
będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie kompletnego
przedmiotu zamówienia. Cenę oferty należy podać w złotych polskich.
8.
Wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca
skalkuluje i zawrze w ryczałtowych cenach za poszczególne elementy robót.
9.
Zamawiający wymaga, aby ceny netto i brutto oferty zostały określone do dwóch miejsc
po przecinku, tj. do 1 grosza. Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne
zasady zaokrąglania są następujące:
a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa,
wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155
musi zostać zaokrąglona do 0,16);
2
b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas
wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać
zaokrąglona do 0,15);
Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych
zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek
zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami.
10. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
3
Download