1) Wykonanie przyłączy wodociągowych istniejącej instalacji

advertisement
Znak sprawy: PN / 4 / DM / 2016
załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WYKONANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH
ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ II KWATERY W ZZO
PRZY UL. PODMIEJSKIEJ W OPOLU
1.
Opis przedmiotu zamówienia.
Wykonanie przyłączy wodociągowych istniejącej instalacji hydrantowej II kwatery w ZZO
przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu.
2.
Zakres
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Wykonanie przyłączy wodociągowych istniejącej instalacji hydrantowej II kwatery
w ZZO przy ul. Podmiejskiej w Opolu w zakresie opisanym w dokumentacji
projektowej/projekcie wykonawczym.
Inwestycja dotycząca ww. zadania obejmuje:
a) wykonanie instalacji sanitarnych
b) wykonanie instalacji elektrycznych
Wykonawca zobowiązany jest do dozorowania budowy przez zatrudnionych przez siebie:
a). kierownika budowy;
b). kierowników robót o specjalnościach adekwatnych do branż robót budowlanych
wyszczególnionych w dokumentacji projektowej.
Wszystkie ww. osoby muszą posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Wszyscy kluczowi specjaliści winni posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub w przypadku,
gdy wskazani kluczowi specjaliści nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca
jest zobowiązany zapewnić tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z powykonawczą inwentaryzacją
geodezyjną w 3 kpl. (w tym 1 na nośniku elektronicznym). Format i zawartość plików
zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to. DWG lub
DXF. Do plików ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych.
Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy
i opisane.
Organizacja, zagospodarowanie i likwidacja placu budowy.
Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy
wymagają sporządzenia takiego planu.
Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie
ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym
również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości
typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na
Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazanie
przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe
na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest
1
9)
10)
11)
12)
13)
14)
zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie
wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu
zezwolenie na transport odpadów.
Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika.
Remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w drogach wewnętrznych lub na terenach
zielonych.
Wykonanie, w okresie pierwszych 36 miesięcy trwania gwarancji udzielonej przez
Wykonawcę, wymaganych przeglądów gwarancyjnych oraz wykonanie czynności
konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji udzielonej przez
Wykonawcę na zasadach w niej określonych.
Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.
Należy uporządkować także teren przylegający do placu budowy, który został naruszony
wskutek prowadzonych robót.
Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:
a)
b)
c)
d)
e)
Projekt wykonawczy wielobranżowy (sanitarny i elektryczny
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Pomocniczo przedmiar robót
informację BIOZ
Udostępnioną przez Zamawiającego wizję lokalną
Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej występuje konkretny producent materiału
lub urządzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów lub
urządzeń innego producenta pod warunkiem, że spełniają one wymagania określone
projektem oraz STWiOR.
Do niniejszej SIWZ dołączona jest pełna dokumentacja
3.
Sposób przeprowadzenia
1)
2)
3)
4)
Roboty określone w dokumentach przetargowych winny być wykonane zgodnie z posiadaną
dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.
Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których standardy
określono w projekcie wykonawczym i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych. Odstępstwa od w/w zasady należy każdorazowo uzgadniać
z przedstawicielem zamawiającego.
Podczas prowadzonych prac plac budowy należy ogrodzić, właściwie oznakować
i zabezpieczyć. O wszelkich nie dających się uniknąć uciążliwościach związanych z budową,
należy informować Zamawiającego z wyprzedzeniem. Szkody powstałe w wyniku czynności
związanych z budową wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie naprawić.
Zalecane jest zapoznanie się z terenem przed złożeniem oferty.
2
Download