Załącznik Nr 8 – Wstępne załażenia formalne przetargu.

advertisement
Załącznik Nr 8 – Wstępne załażenia formalne przetargu
Kody CPV:
48.81.30.00 – 2 System informacji ruchu pasażerskiego.
48.81.31.00 – 1 Elektroniczne tablice informacyjne.
48.81.32.00 – 2 System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego.
1
termin wykonania zamówienia
Termin realizacji Umowy wynosi 12 miesięcy od
dnia zawarcia Umowy
2.
Pozacenowe kryterium oceny
oferty
(w
uzasadnionym
przypadku
załączyć w osobnym dokumencie
wraz ze wzorem i tabelą oceny)
Cena -60%
Warunki gwarancji – 25 %
a) Ocena kryterium cena będzie dokonywana
na
podstawie
wypełnionego
przez
Wykonawcę Formularza ofertowego,
b) Wykonawca zostaną przydzielone punkty
zgodnie z poniższym:
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z
formułą:
Oferowana gwarancja
Wc = --------------------------------------- x 25 pkt
Najdłuższa oferowana
Gwarancję na roboty należy podać w miesiącach,
w przedziale min. 12 –max. 60 miesięcy
W przypadku braku informacji w ofercie odnośnie
przedmiotowego kryterium, Wykonawcy zostanie
przyznane 0 pkt w ocenie kryterium, którego brak
informacji dotyczy.
Warunki płatności – 15%
a) Ocena kryterium cena będzie dokonywana
na
podstawie
wypełnionego
przez
Wykonawcę Formularza ofertowego,
b) Wykonawca zostaną przydzielone punkty
zgodnie z poniższym:
Termin
płatności licząc
od dnia
otrzymania
faktury przez
Zamawiającego
7 dni
do 14 dni
do 21
dni
do 30
dni
Ilość
przydzielonych
punktów
0
punktów
5
punktów
10
punktów
15
punktów
Zamawiający nie będzie dzielił punktacji. Aby
zostały przyznane punkty w niniejszym kryterium
muszą zostać osiągnięte wartości progowe.
W przypadku braku informacji w ofercie odnośnie
przedmiotowego kryterium, Wykonawcy zostanie
przyznane 0 pkt w ocenie kryterium, którego brak
informacji dotyczy.
3.
zastrzeżenie kluczowej części Nie dokonuje się zastrzeżenia na podstawie art. 36
zamówienia którą wykonawca
a ust. 2 ustawy Pzp dotyczącego osobistego
zobowiąże
się
wykonać
wykonania przez Wykonawcę kluczowych
samodzielnie
części zamówienia.
(jeżeli dotyczy)
Zgodnie z art. 36 a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca
może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy.
4
Wstępne
warunki
udziału
w postępowaniu (w uzasadnionym
przypadku załączyć w osobnym
dokumencie)
W zakresie warunków udziału w postępowaniu
wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający
wymaga w szczególności, aby Wykonawcy wykazali,
iż:
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku
Wykonawców, warunek może być spełniony przez
nich łącznie lub przez jednego z nich.
2) Zdolność techniczna lub zawodowa.
2.1 Za spełnienie warunku Zamawiający uzna
udokumentowanie wykonania, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej
jednej
usługi
polegającej
na
zaprojektowaniu, dostawie i montażu urządzeń i
oprogramowania oraz doprowadzenia do pełnej
funkcjonalności systemu zarządzania flotą oraz
systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, w
sposób należyty, w zakres której wchodziły:
a) dostawa wraz z montażem komputerów
pokładowych opartych na technologii GPS
z przysłaniem danych poprzez GPRS,
interfejsów kierowcy/motorniczego, zestawów
komunikacji głosowej w co najmniej
18
pojazdach komunikacji miejskiej oraz pełnego
oprogramowania dyspozytorskiego do systemu
zarządzania flotą obejmującą: minimum
18 pojazdów, centrum nadzoru, infrastrukturę
serwerową wraz z lokalnie zainstalowaną mapą
cyfrową,
b) dostawa wraz z montażem co najmniej 20 tablic
dynamicznej informacji pasażerskiej (tablice
przystankowe podające rzeczywisty czas
odjazdu pojazdów z przystanków opartych na
technologii GPS z przesłaniem danych poprzez
GPRS)
oraz
pełnego
oprogramowania
dyspozytorskiego w tym zakresie
lub
jednej usługi polegającej na zaprojektowaniu
systemu dynamicznej informacji pasażerskiej,
w sposób należyty
i jednej usługi polegającej na dostawie i montażu
urządzeń i oprogramowania , w sposób należyty,
która obejmuje łącznie wymagany zakres określony
w lit a) i b) albo oddzielnie obejmuje wymagany
zakres określony w lit. a) i wymagany zakres
określony w lit. b)
Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się
kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami,
doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi
do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie
z poniższym wykazem:
2.2 Wykonawca ma do dyspozycji osoby
legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi,
uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem
odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im
powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
:
a) jedną osobą odpowiedzialną za świadczenie
usługi - posiadającą wykształcenie wyższe
techniczne o kierunku elektronika lub
telekomunikacja
lub
informatyka
lub
automatyka oraz doświadczenie przy realizacji
co najmniej jednego projektu zawierającego
wdrożenie systemu zarządzania flotą i
dynamicznej
informacji
pasażerskiej
w
komunikacji miejskiej;
b) jedną osobą na stanowisko Kierownika robót
branży elektrycznej - posiadającą uprawnienia
budowlane do projektowania i kierowania
robotami
budowlanymi
w
specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń
elektrycznych
i
elektroenergetycznych
bez
ograniczeń
lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, minimum
5-cio letnie doświadczenie przy projektowaniu
oraz realizacji robót branży elektrycznej i
minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub robót branży
elektrycznej
lub oddzielnie
jedną osobą do projektowania posiadającą
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez
ograniczeń
lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, minimum
5-cio letnie doświadczenie przy projektowaniu
branży elektrycznej i jedną osobą na
stanowisko Kierownika robót branży
elektrycznej
posiadającą
uprawnienia
budowlane
do
kierowania
robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie
sieci,
instalacji
i
urządzeń
elektrycznych i elektro-energetycznych bez
ograniczeń lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, minimum 5-cio letnie doświadczenie
przy realizacji robót branży elektrycznej
i minimum 3-letnie doświadczenie na
stanowisku kierownika budowy lub robót branży
elektrycznej;
c) Wykonawcy z innych państw członkowskich
winni dysponować osobami posiadającymi
kwalifikacje do pełnienia wyżej wymienionych
samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie
z art. 12 a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane; Osobami (Kandydatami) na
stanowiska wymienione powyżej mogą być
również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo
budowlane, osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych, w
szczególności w przepisach ustawy z dnia 22
grudnia 2015r o zasadach uznawania
kwalifikacji
zawodowych
nabytych
w
państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. 2016 poz. 65).
d) Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji
określonych
powyżej,
pod
warunkiem
wykazania się wymaganiami określonymi
odpowiednio do danej funkcji;
e) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
dysponował ww. potencjałem kadrowym przez
cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku
Wykonawców, warunek może być spełniony przez
nich łącznie lub przez jednego z nich.
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na
sumę gwarancyjną co najmniej 3 000 000,00 zł
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku
Wykonawców, warunek może być spełniony przez
nich łącznie lub przez jednego z nich.
5
Informacje dodatkowe
unieważnienie postepowania w przypadku nie
uzyskania środków z budżety Unii Europejskiej
Download