pobierz

advertisement
Numer sprawy IGKM.271.4.2016
Poddębice, dnia 10 lutego 2016 roku
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)
o udzielenie zamówienia publicznego Wykonanie robót budowlanych
pn. Przebudowa drogi na odcinku oznaczonym nr geodezyjnym 49 w m. Józefów – etap II.
dot.:postępowania
Gmina Poddębice działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego
zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuje:
Pytanie 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na utwardzenie poboczy i wjazdów kruszywem zamiast
destruktem?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie poboczy i wjazdów kruszywem łamanym stab.
mechanicznie z powierzchownym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami 5-8 mm, zagęszczenie
Is 0-1,0
Pytanie 2. Czy zamówienie obejmuje wycinkę drzew?
Odpowiedź: Zamówienie nie obejmuje wycinki drzew, ponieważ zostały już wycięte.
Pytanie 3: Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź: Wycinka drzew nie jest objęta przedmiotowym zamówieniem.
Pytanie 4: W ST D.02.04.01 „Wzmocnienie skarp i nasypów” w pkt. 5.3 jest zapis „Wytrzymałość na
ściskanie warstwy gruntu stabilizowanego powinna wynosić Rm=1,5Mpa” natomiast w pkt 6.2.7 tej
samej ST wymaga wytrzymałość na ściskanie po 7 i 28 dniach wynosi odpowiednio 1-1,6 MPa i 1,5 –
2,5 Mpa - wytrzymałości dla stabilizacji o Rm=2,5 Mpa.
Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga dozowania 25 kg cementu na 1m2 i sprostowania
zapisu ST D.02.04.01 w pkt. 5.3 powinno być „Wytrzymałość na ściskanie warstwy gruntu
stabilizowanego powinna wynosić Rm=2,5Mpa”
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza „Wytrzymałość na ściskanie warstwy gruntu stabilizowanego
powinna wynosić Rm=2,5 Mpa”
Pytanie 5: Polski Związek Producentów Kruszyw (PZPK) jest wpisany na listę organizacji
zrzeszających wykonawców uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej w postępowaniach
o udzielenie zamówień publicznych (decyzja nr LO/21/10 z dnia 04.10.2010 r., pozycja 128 listy).
Uważamy,
że
w
opublikowanej
w
dniu
29.01.2016
r.
na
stronie
internetowej
http://poddebice.bip.gov.pl/publiccontracts/view/3269 dokumentacji przetargowej, a w niej SIWZ oraz
opis projektu dot. przetargu „ Przebudowa drogi na odcinku oznaczonym nr geodezyjnym 49 w m.
Józefów – etap II” pojawił się zapis niezgodny z obowiązującym prawem Polskim i Unii Europejskiej.
Od 2004 roku obowiązuje w Polsce Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku
wraz z kolejnymi zmianami opracowana w zgodzie z dyrektywą Unii Europejskiej 89/106/EWG
zastąpionej w 2011 roku przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2012.
Na podstawie powyższych dokumentów zabronione jest wskazywanie konkretnych rodzajów skał lub
ich wykluczanie a jedynie można wskazywać parametry jakie muszą spełniać kruszywa zastosowane
w budowie drogi. Tymczasem w SIWZ dot. w/w przetargu pojawiły się zapisy niezgodne z polskim
i unijnym prawem:
„3) Wykonanie dolnej warstwy z kruszywa łamanego magmowego frakcji 0/64 – grubość warstwy
po zagęszczeniu 12,0 cm „
oraz
„4) Wykonanie górnej warstwy z kruszywa łamanego magmowego frakcji 0/31 – grubość warstwy
po zagęszczeniu 8,0 cm.”
Pragniemy podkreślić, że ani SST na realizację w/w zadania, ani prawo polskie nie przewidują sytuacji,
w której można eliminować kruszywa na podstawie pochodzenia lub rodzaju skały (magmowe).
Wskazywanie konkretnych materiałów ( np. kruszyw) lub rodzaju ich pochodzenia dyskwalifikują
pozostałe materiały, które są także zgodne z polskimi i europejskimi normami. Praktyki mające na celu
eliminowanie ze stosowania pełnowartościowych materiałów narażają budżet Państwa na niepotrzebne
dodatkowe koszty i nie mogą być tolerowane przez władze samorządowe, organy administracji
drogowej ani inne instytucje nadzorujące inwestycje finansowane przez Unię Europejską. Właśnie takie
błędy stanowią podstawę do wstrzymywania finansowania projektów drogowych z funduszy unijnych.
Podsumowując Wykonawca oczekuje usunięcia zapisu „magmowego” z SIWZ i weryfikację innych
dokumentów przetargowych w celu usunięcia zapisów niezgodnych z polskim prawem.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza stosowania innego kruszywa niż pochodzenia magmowego.
Informujemy, że jest wiele gatunków skał tego pochodzenia.
Pytanie 6: Proszę o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji załączonej
do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty w przypadku dokonania ich przebudowy lub naprawy,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia może ulec
wydłużeniu.
Odpowiedź: W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane
instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji załączonej do SIWZ
i stanowiącej podstawę wyceny oferty w przypadku dokonania ich przebudowy lub naprawy, termin
wykonania zamówienia może ulec wydłużeniu. Wykonawca w swojej ofercie winien ująć koszt
czynności, robót, lub innego rodzaju detali nieobjętych niniejszą dokumentacją
przetargową,
przedmiarami robót, czy specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, jeśli są one niezbędne
z punktu widzenia poprawności wykonania robót i celu jakiemu mają służyć. Z uwagi na ryczałtowy
charakter wynagrodzenia prace dodatkowe niezbędne do prawidłowości wykonania przedmiotu
zamówienia nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia umownego po podpisaniu
umowy.
Pytanie 7: Proszę o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych
w dokumentacji warunków realizacji przedmiotu zamówienia, w tym geologicznych lub gruntowowodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych
w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ
dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zadania ulegnie
stosownemu
Odpowiedź: Roboty dotyczące odwodnienia zostały wykonane w pierwszym etapie realizacji zadania.
Pytanie 8: "Dotyczy Tablica 4. wymienionej niżej specyfikacji technicznej: D D.04.04.02
Podbudowa
z mieszanki niezwiązanej Przywołane ST w wymienionej tablicy podpunkt 4.5 podaje zawyżone
parametry wskaźnika piaskowego SE. Na stronie internetowej GDDKiA opublikowano projekt ogólnych
specyfikacji technicznych w których to skorygowano wartości wskaźnika piaskowego odpowiednio dla
podbudowy pomocniczej KR 1-4 na 30 oraz KR5-7 na 35,a dla podbudowa zasadniczej KR 1-2 na 30
i KR 3-7 na 35.Dlatego też zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do stosowania poprawionych
wartości tego wskaźnika przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów.
Odpowiedź: Dopuszczamy do stosowania wskaźnik 30 dla KR1 oraz kruszywo frakcji 0÷31,5 mm
i 0÷63 mm.
Pytanie 9: Wg DT na wszystkie podbudowy należy stosować kruszywo pochodzenia magmowego.
Na jakiej podstawie eliminuje się inne skały np, metamorficzne o porównywalnych parametrach czy
skały osadowe? Z założenia normy podają dla odpowiednego przeznaczenia odpowiednie parametry,
jeśli materiał spełnia wymagania dla danej warstwy powinien zostać dopuszczony do stosowania
niezależnie od pochodzenia skały. Prosimy o wykreślenie tego zapisu.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza stosowania innego kruszywa niż pochodzenia magmowego.
Informujemy, że jest wiele gatunków skał tego pochodzenia.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Burmistrz Poddębic
(-) Piotr Sęczkowski
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards